Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi skaber vækst, innovation og eksportpotentialer. Effektiv udnyttelse af ressourcerne er et vigtig konkurrenceparameter, og derfor skal danske virksomheder være verdens førende med cirkulære forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter og forbruger for så at smide det hele ud igen. Dette forsager et enormt ressourcetab herhjemme men især på global plan. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at vi også i fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer.

Cirkulær økonomi handler om at drive forretning smartere, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller sælges som en service.

Introduktionsvideo til cirkulær økonomi

Nedenstående video er udarbejdet i samarbejde med Klimaklar Produktionsvirksomhed. Vidoen giver en kort introduktion til cirkulær økonomi og de muligheder, som det skaber i forhold til reduktion af ressourcer og klimaudledninger samt forretningsmæssige potentialer. 

Cirkulær økonomi og klimaet

Det er ikke kun ressourcer, der spares, i en cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi kan levere et afgørende bidrag i forhold til at skære i de globale CO2-udledninger. Internationale studier viser, at 55 pct. af de globale CO2-udledninger kan reduceres ved energieffektivitet og skift til vedvarende energi. De resterende 45 pct. stammer fra materialer, og kan adresseres gennem en cirkulær omstilling af vores produktion og forbrug.

Foto: GettyImages

Potentialet

Anvendelse af råvarer er en voksende del af mange virksomheders produktionsudgifter. Sammenholdt med globale megatrends som stigende befolkningstal, en voksende middelklasse og urbanisering betyder det, at effektiv ressourceudnyttelse er et vigtig konkurrenceparameter nu og i fremtiden. Det kan give signifikante omkostningsbesparelser og muligheder for, at danske virksomheder kan levere de mest bæredygtige løsninger, der efterspørges globalt. Nye arbejdspladser og øget eksport er i spil.

Der eksisterer et stærkt og intuitivt forretningsmæssigt potentiale bag cirkulær økonomi, både på kort og lang sigt. For hvilken virksomhed ønsker ikke at reducere afhængigheden af stadig mere knappe og dyre naturressourcer for i stedet at omdanne affald til værdifulde indtægter og skærpe deres kundeindsigt og markedsposition?

I Danmark er det estimeret, at en omstilling til cirkulær økonomi i 2035 kan øge BNP op til 45 mia. kr., nettoeksporten kan stige med 3-6 pct., Danmarks CO2-udledning kan reduceres med 3-7 pct., og forbruget af nye råvarer i produktionen for udvalgte materialer kan reduceres med op til 50 pct. De største potentialer findes indenfor bygge- og anlægssektoren og fødevareområdet. Men også indenfor områder som elektronik, plast og tekstil er potentialerne til at føle på, hvis virksomheder omlægger til cirkulær økonomi.

 

Cirkulære forretningsmodeller

Mange virksomheder er i dag ikke indrettet til eller opmærksomme på at udnytte de muligheder, som cirkulær økonomi indeholder – det kan ligefrem forekomme uoverskueligt at omlægge til cirkulær økonomi for mange. Der er gennem de senere år blevet etableret forskellige cirkulære forretningsmodeller, som gør det muligt for virksomheder at gå fra lineære til cirkulære produktioner.

Cirkulære forretningsmodeller åbner op for partnerskaber på tværs af værdikæden, da virksomheder i den grad er påvirket af den tiltagende, globale ressourceudfordring. Cirkulære forretningsmodeller gøres også mulige af digitalisering, som stiller nye platforme til rådighed og muliggør deling af data og udbredelse af serviceløsninger. Men primært dukker forretningsmodellerne op, fordi der er god forretning i cirkulær økonomi.

Nedenfor finder du de fem cirkulære forretningsmodeller, hvor du kan læse om, hvordan de kan bruges, og hvordan virksomheder kan blive inspireret til at transformere deres virksomheds-DNA i en mere bæredygtig retning.

Produkt som en service

… er en forretningsmodel, hvor virksomheder ikke sælger selve produkterne men i stedet sælger adgangen til dem.

Produkt som en service er et alternativ til den traditionelle model af "køb, forbrug og smid ud". Denne forretningsmodel lægger grundlaget for, at produkter kan anvendes af flere forbrugere gennem en lejekontrakt eller ved brugerbetaling. Udover adgang til produktet er der ofte tilknyttet en serviceordning, hvor produkterne vedligeholdes.

Forretningsmodellen giver også virksomheder incitament til at producere produkter med længere levetid og større ydeevne, hvilket derved øger produkternes kvalitet. Selvom produkterne kan blive dyrere at producere på grund af den øgede kvalitet, kan virksomhederne øge deres indtjening på produktet, da produktets levetid øger muligheden for at udbyde produktet til brugerne ad flere omgange.

Dell A/S som en cirkulær økonomi-case

DI’s medlemsvirksomhed Dell har inkorporeret ”produkt som en service” i deres forretningsstrategi. Dell udbyder ”PC as a Service” frem for at sælge produkter konventionelt. Deres service består af, at Dell tilbyder forbrugerne at lease eller leje deres PC-teknologi og software.

Læs mere om Dell i DI’s casebank om cirkulære virksomheder her.

Produkt livsforlængelse og genbrug

… er en forretningsmodel, hvor produkter designes og udvikles i en kvalitet, der øger deres levetid, fordi produkterne kan repareres, skilles ad og bruges igen. Eller forretning baseret på opkøb af brugte produkter, istandsættelse, opgradering og gensalg.

Produktlivsforlængelse og genbrug giver virksomheder mulighed for at give produkter og deres delkomponenter en længere livscyklus. Værdifulde materialer i produkter, der ellers ville gå tabt ved at blive smidt ud, bliver i stedet vedligeholdt eller endda forbedret ved reparation og opgradering.

Denne forretningsmodel sikrer både en god udnyttelse af naturens ressourcer, da produkter bliver genbrugt og repareret igen og igen, hvilket også mindsker andelen af affald. Samtidig sikrer forretningsmodellen også, at yderligere indtægter genereres takket være udvidet brug af produkterne.

Produktlivsforlængelse kan hjælpe virksomheder med at holde produkter økonomisk nyttige så længe som muligt, fordi produkterne bliver designet til, at forældede delkomponenter nemt kan udskiftes, så produkterne kan blive ved med at opfylde forbrugernes behov.

Tier1 Asset A/S som en cirkulær økonomi-case

DI’s medlemsvirksomhed Tier1 Asset har virkelig set potentialet i denne forretningsmodel. Tier1 Asset opkøber gammelt, elektronisk udstyr såsom computere, tablets og smartphones, som de reparer, opgraderer og derved ”refurber”. Derefter sælges de reparerede produkter til en lavere pris. Tier1 Asset er derfor med til at reducere mængden af elektronisk affald og ikke mindst brugen af vigtige ressourcer.

Du kan læse mere om Tier Asset på deres hjemmeside.

Cirkulær leverandørkæde

… er en forretningsmodel, hvor virksomheder satser på bio-baserede, vedvarende eller genanvendelige materialer og ressourcer i deres produkter, som derfor kan indgå i et teknisk eller biologisk kredsløb, når produkterne er udtjente.

 Forretningsmodellen understøtter cirkulære produktions- og forbrugssystemer, fordi virksomheder erstatter lineære ressourcemetoder (f.eks. tankegangen bag producer, forbrug og smid ud). Samtidig udfaser forretningsmodellen brugen af knappe naturressourcer såsom fossile brændsler, træ osv.

Ved at virksomheder gør brug af genanvendelige og bionedbrydelige ressourcer, kan de mindske andelen af affald. Virksomheder kan bruge restaffald fra en produktion som ressourcer til en anden ved for eksempel at bruge affaldet af produktion af sukker i stedet for olie til plastproduktion. Samtidig vil de materialer og ressourcer, der ikke kan genanvendes, være uskadelige for mennesker og natur. Derfor kan de indgå komplet i naturens kredsløb ved for eksempel at komposteres.

KLS PurePrint A/S som en cirkulær økonomi-case

KLS PurePrint er en virksomhed, som har sat sig som mål, at de kun vil tilbyde deres kunder tryksager og emballager, der er genanvendelige og bæredygtige, hvor ingen former for skadelige kemikalier og tungmetaller tilsættes. KLS PurePrints produkter er 100% bionedbrydelige og kan indgå komplet i det biologiske kredsløb.

Du kan læse mere om KLS PurePrint i DI’s casebank om cirkulær økonomi her.

Deleøkonomi

… er en forretningsmodel, der muliggør, at produkter gøres tilgængelige for flere brugere gennem deling uden, at der skal produceres flere produkter.

Denne forretningsmodel fremmer samarbejde mellem forbrugerne. Deleøkonomi faciliterer deling af produkter, som der enten er for mange af (overkapacitet), eller produkter der er underudnyttet. Forretningsmodellen maksimerer dermed udnyttelsen af produkter.

GoMore er en dansk virksomhed, som har implementeret deleøkonomi. GoMore gør det muligt, at private personer kan deles om deres biler ved enten at udleje dem eller gennem samkørsel. Mange biler kører rundt i Danmark uden at være fyldte, som er en stor belastning for klimaet. Hvis flere mennesker kørte sammen eller delte deres biler, behøvede færre mennesker deres egen bil, der ville nedsætte produktionen af biler. GoMore har ikke selv en produktion af bilerne, men de har skabt en platform, hvor private kan mødes og dele hinandens biler.

Ressource-, materialegenbrug & genanvendelse

… er en forretningsmodel, hvor virksomheder kan oparbejde affald til nye materialer eller bruge materialerne fra gamle og udtjente produkter og biprodukter i produktionen af nye produkter.

er kan være forretning i, at virksomheder udnytter andre virksomheders restmaterialer. Det, som kan være affald for én virksomhed, kan være en uvurderlig og bæredygtig ressource for en anden virksomhed. Det kaldes industrielle symbioser, hvor for eksempel spildvarme fra en virksomhed udnyttes af andre.

Forretningsmodellen handler i høj grad om brug af digitalisering og ny teknologi til at genanvende og genproducere restmateriale eller affald til materialer i en tilsvarende kvalitet og værdi.

Virksomheder med forretningsmodellen findes ofte i genanvendelsesindustrien og nedbrydningsbranchen.

Elysium Nordic ApS som en cirkulær økonomi-case

DI’s medlemsvirksomhed Elysium Nordic, ejet af WindSpace gør brug af helt ny teknologi kaldet pyrolyse i genanvendelsen af udtjente dæk. Pyrolyse er den eneste teknologi, der kan udvinde carbon black, som er et uerstatteligt materiale i dæk. Ved at udvinde carbon black fra de udtjente dæk, kan Elysium Nordic producere helt nye dæk uden at gøre brug af nyudvundet carbon black. Samtidig vil materialerne olie, gas og stål, der udskilles under pyrolyse, kunne sælges videre til andre virksomheder.

Du kan læse mere om Elysium Nordic i DI’s casebank om cirkulær økonomi her.

Få inspiration og værktøjer

Ved at implementere og videreudvikle cirkulære forretningsmodeller, er danske virksomheder med til at minimere deres afhængighed af miljø- og klimabelastende ressourcer. Her kan du få konkret inspiration, viden om CØ og værktøjer til at komme i gang med cirkulær økonomi.

Kom i gang med cirkulær økonomi – få gratis rådgivning og værktøjer Analyse af danske CØ-potentialer Læs om andre virksomheders omstilling til cirkulær økonomi i DI's casebank Miljøstyrelsens virksomhedsundersøgelse om cirkulær økonomi Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

DI vejleder medlemsvirksomheder i at navigere i den lovgiving, der påvirker din virksomheds cirkulære forretningsmodel.

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold