Vi rådgiver dig

Indien rummer milliardpotentiale for eksport af danske vandløsninger

Grøn strategisk partnerskabsaftale mellem Danmark og Indien kan være startskuddet til et nyt dansk eksport-eventyr i Indien. Særligt på vandområdet er der et godt strategisk match mellem indisk efterspørgsel og danske kernekompetencer.

 

Efter mere end et årtis nedkøling af de dansk-indiske-relationer, sy-nes Danmark nu for alvor at være inde i varmen igen. Dette blev slået fast, da statsminister Mette Frederiksen, den 28 september 2020, mødtes med Indiens premierminister Narendra Modi til et virtuelt topmøde. På mødet indgik Danmark og Indien et vidtræk-kende grønt strategisk partnerskab, der placerer danske virksomhe-der lunt i svinget til at levere de grønne løsninger, som Indien efter-spørger. Partnerskabet omfatter blandt andet samarbejde om ud-vikling af en bæredygtig vandforvaltning i Indien, hvor danske kom-petencer og løsninger i høj grad matcher efterspørgslen og hvor ek-sportpotentialet, alene på vandområdet, er på op imod 1,3 mia. kr. årligt. I dag mangler 70 pct. af indiske husholdninger i landområderne ad-gang til rent drikkevand. På by-niveau vurderes hele 11 ud af Indiens 20 største byer at være i ekstrem risiko for vandkriser og yderligere 7 byer placeres i højrisiko-kategorien. En vandkrise betyder mangel på drikkevand og forekommer oftest i perioder med tørke eller hvor regnmængden er mindre end forventet.

Den høje risiko for vandkriser i Indien skyldes blandt andet dårlige sanitetsforhold, overudnyttelse af grundvandet, lækager i vandnet-værket samt manglende rensning af spildevand. Vandkriser kan også påvirke forsyningssikkerheden i forhold til fødevarer, da land-bruget anvender store mængder vand til vanding. Helt grundlæg-gende mangler Indien en bæredygtig styring af vandressourcerne og her kommer danske virksomheders kompetencer i spil.

Danske virksomheder er eksperter på vandområdet og en række danske vandvirksomheder er allerede repræsenteret i Indien. Grundfos og Danfoss har begge egne fabrikker i Sydindiens indu-strielle og kommercielle centrum, Chennai, imens AVK, der laver ventiler og brandhaner, har fabrikker i Hyderabad. Herudover har danske virksomheder som Desmi, Kamstrup og Rambøll alle indi-ske afdelinger eller sælger vandløsninger til indiske kunder. Således giver det nye partnerskab store muligheder for at bringe dansk er-hvervslivs kompetencer i spil til gavn for eksporten og arbejdet med Verdensmål 6 Rent vand og Sanitet.

Eksportpotentialet for danske vandløsninger til Indien er stort. Sammenligner man med Kina, hvis indbyggertal og BNP-vækst er på niveau med Indiens, investerer Kina næsten 1 kr. pr. indbygger på vandløsninger fra Danmark om året. Begynder Indien at inve-stere lige så meget pr. indbygger på danske vandløsninger, giver det danske vandvirksomheder et årligt eksportpotentiale på hele 1,3 mia. kroner. Det vil sige en stigning i den danske eksport af vand-teknologi på 8 pct. om året.

Et sådant scenarie er ikke utænkeligt. Indien ventes at overtage pladsen som verdens folkerigeste land inden 2030 og er blevet spået til at indhente Kina og flere andre OECD lande i forhold til landets samlede BNP inden for de næste 30-40 år. Samtidig har den indiske premierminister Narendra Modi, siden sin jordskredssejr i 2014, gennemført gennemgribende reformer, der skal sikre bæredygtig vækst, drevet af løsninger indenfor blandt andet vand, affald og energi.

I august 2019 lancerede Modi regeringens ambitiøse plan om at give alle indiske husholdninger i landområderne adgang til rent og sik-kert drikkevand inden 2024 med en offentlig investering på 50 mia. amerikanske dollars over projektets levetid.

Også i byerne investeres der i at forbedre vandforvaltningen. Frem mod 2050 forventes bybefolkningen i Indien at stige med 400 mil-lioner, hvilket ligger et stort pres på den samlede infrastruktur. Der-for indledte Indien i 2015 en mission, der skal omdanne 100 indiske byer til såkaldte Smart Cities gennem investeringer i bæredygtige løsninger, blandt andet indenfor vandsektoren.

Dansk samhandel med Indien

At det dansk-indiske forhold er tilbage på sporet har også kunnet mærkes på eksporten. Mellem 2016, hvor den diplomatiske strid be-gyndte at stilne af, og 2019, er den danske eksport til Indien steget med 47 pct.

Foto: Kilde: Tabel SITC2R4Y Statistikbanken, Danmarks Statistik

Relateret indhold