Vi rådgiver dig

Indien rummer milliardpotentiale for danske vandvirksomheder

En grøn, strategisk partnerskabsaftale mellem Danmark og Indien bliver startskuddet til et nyt dansk eksporteventyr i Indien. Særligt på vandområdet er der et godt strategisk match mellem indisk efterspørgsel og danske kernekompetencer. Eksportpotentialet er på op imod 1,3 mia. kr. årligt.

Efter mere end et årtis nedkøling af de dansk-indiske-relationer, synes Danmark nu for alvor at være inde i varmen igen. Dette blev slået fast, da statsminister Mette Frederiksen den 28. september 2020 mødtes med Indiens premierminister Narendra Modi til et virtuelt topmøde. På mødet indgik Danmark og Indien et vidtrækkende grønt, strategisk partnerskab, der placerer danske virksomheder lunt i svinget til at levere de grønne løsninger, som Indien efterspørger. Partnerskabet omfatter bl.a. samarbejde om udvikling af en bæredygtig vandforvaltning i Indien, hvor danske kompetencer og løsninger i høj grad matcher efterspørgslen, og hvor eksportpotentialet alene på vandområdet er på op imod 1,3 mia. kr. årligt.

I dag mangler 70 pct. af indiske husholdninger i landområderne, ca. 627 millioner mennesker, adgang til rent drikkevand. På by-niveau vurderes hele 11 ud af Indiens 20 største byer at være i ekstrem risiko for vandkriser, og yderligere syv byer placeres i højrisikokategorien. En vandkrise betyder mangel på drikkevand og forekommer oftest i perioder med tørke eller med mindre end forventet mængder regn.

Den høje risiko for vandkriser i Indien skyldes bl.a. dårlige sanitetsforhold, overudnyttelse af grundvandet, lækager i vandnetværket samt manglende rensning af spildevand. Vandkriser kan også påvirke forsyningssikkerheden i forhold til fødevarer, da landbruget anvender store mængder vand til vanding. Helt grundlæggende mangler Indien en bæredygtig styring af vandressourcerne, og her kommer danske virksomheders kompetencer i spil.

Danske virksomheder er eksperter på vandområdet, og kommer lige i halen på Italien, som EU’s største vandeksportør (målt på vandeksport som andel af Danmarks samlede vareeksport). En række danske vandvirksomheder er allerede tilstede i Indien. Grundfos og Danfoss har begge egne fabrikker i Sydindiens industrielle og kommercielle centrum, Chennai, mens AVK, der laver ventiler og brandhaner, har fabrikker i Hyderabad. Herudover har virksomheder som DESMI, Kamstrup og Rambøll alle indiske afdelinger eller sælger vandløsninger til indiske kunder. Således giver det nye partnerskab store muligheder for at bringe dansk erhvervslivs kompetencer i spil til gavn for eksporten og arbejdet med Ver-densmål 6 Rent vand og Sanitet.

Eksportpotentialet for danske vandløsninger til Indien er stort. Sammenligner man med Kina, hvis indbyggertal og BNP-vækst er på niveau med Indiens, investerer Kina næsten 1 kr. pr. indbygger i vandløsninger fra Danmark om året. Begynder Indien at investere lige så meget pr. indbygger i danske vandløsninger, giver det danske vandvirksomheder et årligt eksportpotentiale på 1,3 mia. kr.

Et sådant scenarie er ikke utænkeligt. Indien ventes at overtage pladsen som verdens folkerigeste land inden 2030 og er blevet spået til at hale ind på Kina i forhold til landets samlede BNP inden for de næste 30-40 år. Samtidig har den indiske premierminister Narendra Modi, siden sin jordskredssejr i 2014, gennemført gennemgribende reformer, der skal sikre bæredygtig vækst drevet af løsninger inden for blandt andet vand, affald og energi.

I august 2019 lancerede Modi regeringens ambitiøse plan om at give alle indiske husholdninger i landområderne adgang til rent og sikkert drikkevand inden 2024 med en offentlig investering på 50 mia. dollar over projektets levetid. Også i byerne investeres der i at forbedre vandforvaltningen. Frem mod 2050 forventes bybefolkningen i Indien at stige med 400 millioner, hvilket lægger et stort pres på den samlede infrastruktur. Derfor indledte Indien i 2015 en mission, der skal omdanne 100 indiske byer til såkaldte Smart Cities gennem investeringer i bæredygtige løsninger, blandt andet inden for vandsektoren.

Dansk samhandel med Indien

At det dansk-indiske forhold er kommet tilbage på sporet i løbet af de sidste par år, har også kunnet mærkes på eksporten. Mellem 2016 og 2019 er den danske eksport til Indien steget med 47 pct. I 2020 faldt dansk eksport dog 7 pct. sammenlignet med året før, men i takt med at nationale vaccineprogrammer udrulles og rejserestriktioner lempes, forventes eksporten at stige igen.

Kilde:Danmarks Statistik

Danmark har i 2020 eksporteret for 12,9 mia. kr. til Indien og derved opnået et handelsoverskud på 1,6 mia. kr. Dansk vareeksport til Indien udgøres primært af medicinske og farmaceutiske produkter samt maskiner og tilbehør til industrien, mens vareimporten fra Indien domineres af beklædningsgenstande og -tilbehør samt diverse tekstilvarer.

Størstedelen af samhandlen med Indien udgøres af handel med tjenesteydelser. Her domineres både importen og eksporten af transportydelser, mens Danmark desuden importerer en betydelig mængde forretningstjenester samt telekommunikations-, computer- og informationstjenester fra Indien.

Eksport af danske vandløsninger til Indien

I 2019 var den danske eksport af vandløsninger til Indien på 135 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 14 pct. i forhold til 2018.

Siden årtusindskiftet er andelen af vandteknologi i den danske vareeksport til Indien steget fra 0,5 pct. til 4,3 pct. (2019). Det betyder, at eksporten af vandteknologi er vokset mere end den totale  danske vareeksport til Indien, hvilket vidner om det strategiske match mellem danske kompetencer og indisk efterspørgsel på vandområdet. Andelen af vandteknologi i vareeksporten nærmer sig således niveauet for Kina, som er på 5,2 pct. (2019). 

Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

Forbedret forretningsklima

Det indiske marked er komplekst indrettet med regulering på tre forskellige niveauer: stat, delstat og by. Samtidig placerer Indien sig på en 80. plads – sammen med Kina – ud af i alt 198 lande på Transparency Internationals indeks over, hvor korrupt landet opfattes af eksperter og erhvervsfolk

Udfordringer med korruption og bureaukrati gør det omkostningsfuldt at starte virksomhed, købe fast ejendom og løse kommercielle tvister, hvilket er nogle af de områder, hvor Indien endnu rangerer lavt i Verdensbankens Doing Business-indeks. I figuren herunder ses Indiens rangering på 10 parametre relateret til forretningsklimaet. En høj rangering betyder, at Indien klarer sig dårligt i sammenligning med de 190 lande.

Anm.: En høj rangering betyder, at Indien klarer sig dårligere sammenlignet med andre lande.
Kilde: Verdensbanken

Til trods for dette bliver det stadig nemmere at drive forretning i Indien. Verdensbankens indeks placerer for tredje år i træk Indien i top 10 over økonomier, der ved hjælp af reformer har forbedret deres forretningsklima og gjort det nemmere at drive forretning i landet. Mere præcist er Indien rykket fra en 130. plads i 2017 til en 63. plads i 2020, hvilket placerer Indien tilnærmelsesvis på niveau med OECD-lande som Italien (58), Chile (59) og Mexico (60), men stadig en del efter Kina (31).

DI kan hjælpe

Siden 2008 har DI haft kontor i Mumbai, hvor DI-medarbejdere med indgående viden om markedet hjælper danske virksomheder med at tage hul på de mange markedsmuligheder i landet. DI Indien kan bl.a. bistå med effektiv rådgivning og værktøjer i forbindelse med partnersøgning, rekruttering, compliance og økonomistyring samt etablering af datterselskab i Indien. Derudover tilbydes ansættelsesløsningen Own man in India, som giver virksomheder mulighed for at have egne folk lokalt til stede – ansat via DI Indien – for at mindske det administrative arbejde ved den lokale tilstedeværelse.

Sammen med relevante partnere, har DI igangsat en tværgående eksportindsats med henblik på at bringe danske virksomheder tættere på eksportmuligheder i Indien.

Vil du vide mere?

Er din virksomhed interesseret i at høre mere om mulighederne for at gøre forretning i Indien, kan du kontakte chef for DI Indiens kontor Bente Toftkær på bet@di.dk. Ligeledes kan du finde inspiration og relevante cases om danske virksomheder i Indien på DI’s website di.dk/Indien.

Relateret indhold