International Forretningsudvikling

I DI International Business Development hjælper vi DI's medlemmer med deres internationalisering - fra strategi til eksekvering. Få hjælp til etablering i hele verden gennem DI's samarbejdspartnere.

Vi hjælper medlemmerne globalt

Siden 1996 har vi hjulpet DI’s medlemmer med deres internationalisering i hele verden med alt fra sparring og navigering til strategi og implementering. Vores eneste målestok er virksomhedernes interesse, og vi sætter en ære i at hjælpe dem i mål med deres internationalisering.

Som DI-medlem har I med kontoret i København en partner at sparre med under hele forløbet.

DI er med hele vejen

Vi er med jer før, under, og efter jeres internationalisering.

Vi tilbyder både individuel og kollektiv sparring, samt rådgivningsforløb som hjælper din virksomhed med sin strategiske forretningsudvikling på globale markeder. Vi tilpasser os altid virksomhedens behov, så timing og omfang stemmer overens med hvad der giver mening. Udover DI's medlemsservice, så tilbyder vi bl.a. følgende ydelser:

*Listen er ikke udtømmende.

Feasibility Study

DI kan gennemføre et Feasibility Study sammen med virksomheder der vil undersøge og planlægge etablering af forretning i et givet marked.

Studiet kan finansieres gennem NOPEF. DI og NOPEF har et mangeårigt samarbejde, og har gode erfaringer med at gennemføre denne slags studier, der sikrer at virksomheden får succes på det givne marked.

DI støtter i hele processen med ansøgning, projektledelse, etablering af kontakter, besøg i markedet, udfærdigelse af studie og forretningsplan, herunder al nødvendig dokumentation.

NOPEF ansøgning til international etablering

 • NOPEF støtter Feasibility Studies med op til 40% af forstudieudgifterne, men højest EUR 50.000 (EUR 32.000 i gennemsnit)
 • Støtten kommer som et lån, som bliver konverteret til et grant, ved realisering af projektet. Hvis projektet ikke bliver realiseret kan 50% af beløbet konverteres til et grant.
 • Støtten dækker Lønomkostninger, rejser, konsulenter, juridisk rådgivning, markeds-undersøgelser, risikoanalyse, forretningsplaner, etc
 • NOPEF støtter følgende
 • Nordiske SMV’ere (mindre end 500 ansatte, mindre end EUR 100 millioner i omsætning)
 • Kommercielt etablerede produkter eller services
 • Klart definerede og finansielt forsvarlige projekter
 • Investering og/eller etablering af permanente forretningsaktiviteter
 • ”De minimis” støtte modtaget over de seneste 3 år må ikke overstige EUR 200 000
 • Positiv miljøpåvirkning og fremme af grøn vækst

Komparativt Studie

En komparativ analyse giver det rette grundlag for at tage en beslutning om land, region, eller lokation i forbindelse med etablering af produktion, salgsorganisation, eller outsourcing.

DI afstemmer med jer hvilke økonomiske, politiske, og forretningsæssige parametre der skal sammenlignes, og verficerer disse gennem interviews med virksomheder der har etableret sig landet.

Dette sikrer et ensartet og valideret grundlag hvorfra I kan træffe beslutning.

Komparativt studie i to faser

 1. Et antal lokationer eller markeder bliver sammenlignet med udvalgte parametre, hvoraf 2-5 placeringen udvælges til den efterfølgende analyse.
 2. De udvalgte placeringer analyseres i støre detaljer, med henblik på at levere data til den business case der benyttes til at udvælge den endelige placering.

Validering af informationer

 • Alle informationer bliver valideret gennem interviews af virksomheder der har relevant erfaring med de udvalgte placeringer. Her spiller DI's medlemmer og netværk en afgørende rolle.

Markedsanalyse

Vælg det marked der giver dig den største succes med de færreste ressourcer.

Benyt nuværende viden som udgangspunkt

 • Med udgangspunkt i den nuværende viden, defineres de vigtigste parametre for screening af potentielle markeder
 • Markederne sorteres i to omgange, således at de mest relevante markeder udvælges

Kortlæg og vurdér markederne

 • For at kunne kortlægge de udvalgte markeder defineres der parametre både for konkurrenceevne of for markedsattraktivitet.
 • Begge dimensioner vurderes, og der skabes en kortlægning over de udvalgte markeder, som kan benyttes til såvel intern afstemning, samt til prioritering af aktiviteter.

Opdatér modellen efterhånden som ny viden tillæres

 • Resultatet af hele processen er at virksomheden får en fremgangsmåde og et indhold, som den selv fremover kan benytte og vedligeholde efterhånden som ny viden tillæres.

Kundesegmentering

Sælg til de kunder som jeres virksomhed bringer mest værdi for.

Afdæk kundernes købspræferencer

 • DI's værdibaserede ​​kundesegmenteringsværktøj tager udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvordan skaber din virksomhed værdi for kunder?

Definér kundesegmenter med nuværende viden

 • Workshoppen stiller skarpt på hvordan, og for hvilke kunder, virksomheden er bedst til at skabe værdi, ved systematisk at synliggøre hvilke faktorer der er udslagsgivende for at kunder vælger virksomheden som leverandør/partner.
 • Kundesegmenterne bliver dannet ved at vurdere oplysninger om jeres eksisterende kunder og på den baggrund udarbejdes kundeprofiler på udvalgte kunder. Disse kundeprofiler bliver derefter grupperet sammen med andre med tilsvarende købspræferencer.
 • Gennem den drøftelse får I et klart billede på hvert kundesegment. Processen giver virksomheden en klar og fælles forståelse af kundens værdiopfattelse af virksomhedens værditilbud inden for hvert segment.

Prioritér de kundesegmenter der giver størst værdi

 • Vi sammen med jer de definerede kundesegmenter i to dimensioner:
  • 1) kundesegmentets attraktivitet
  • 2) virksomhedens evne til at betjene og tjene penge på de respektive kundesegmenter (konkurrenceevne).
 • På baggrund af jeres egen vurdering får I en vurderingsmatrix frem, som viser hvilke kundesegmenter der skal opprioriteres og hvilke kundesegment der nedprioriteres.
 • Processen giver jer dermed et redskab til hvordan I skal allokere salgsressourcer til de mest lovende kundetyper og øge sandsynligheden for højst mulig træfsikkerhed på tilbud og indtjening.

Partnersøgning

Partnerprofil og partnersøgning - Øg dine chancer for at finde den rigtige partner i første forsøg.

Lav en partnerprofil for alle essentielle partnere

 • Dansk Industri har udviklet værktøjet Partnerprofil som sikrer en struktureret tilgang til at identificere og udvælge den egnede partner i et marked. En partner kan være både en agent, distributør, forhandler, franchisedeltager, leverandør, eller anden essentiel partner til at levere værdi til kunden på det givne marked.

Formulér partnerprofiler der passer til jeres behov

 • Under selve workshoppen bliver Partnerprofilen udviklet sammen med virksomheden i en workshop, der er faciliteret og dokumenteret af Dansk Industri. Workshoppens mål er at virksomheden udvikler sit eget værktøj til profilering af partnere, som virksomheden selv vil kunne benytte og videreudvikle fremover.

Skab grundlag for efterfølgende partnersøgning

 • I et separat forløb, kan der gennemføres en Partnersøgningen. Først udføres en grov-screening på baggrund af partnerprofilen, desktop research, samt viden fra eksterne partnere. I anden delfase udføres en finscreening, for at udvælge de mulige partnere der skal besøges.
 • Sidste fase er Møder med mulige partnere, og dette gennemføres af virksomheden med assistance fra DI og/eller dets partnere efter behov. DI sparrer gerne også under forhandlingsforløbet, men kan ikke assistere med egentlig kontraktudkast.

Partnerstyring

Sørg for at få det maksimale ud af samarbejdet med jeres partnenere; agenter, distributører, leverandører, eller andre.

Skab et samlet overblik over samarbejdet

 • Dansk Industri har udviklet værktøjet ”Partnerstyring” med henblik på at hjælpe medlemsvirksomheder med at designe og implementere partnerstyrings-aftaler og processer.
 • Partnerstyring sikrer både at nye og nuværende partnere bliver indført i partnerstyringen, samt at alle partnere bliver målt ved hjælp af en ensartet og internt afstemt model.

Benyt en struktureret tilgang

 • Partnerstyring, består af en workshop, samt efterfølgende opfølgning:
  • Workshop omkring Partnerstyring
  • Opfølgende møde(r) omkring implementering
 • DI sætter rammen for workshoppen, hvor drøftelser blandt virksomhedens deltagere skal omsættes og tilpasses så den passer ind i virksomhedens behov. Workshoppen afsluttes med en Action Plan.

Sørg for at forankre partnerstyringen gennem opfølgning

 • Efter workshoppen påtænkes en periode hvor virksomheden selv arbejder videre internt med processen og udvikler aftaler og processer som får det maksimale ud af samarbejdet med partneren.
 • Forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde, som har fokus på implementeringen.

Brug DI globalt

København, Danmark

En succes ude starter med en dialog hjemme. Kontakt DI's hovedkontor i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København på 3377 3377.

Se adresse
Bruxelles, Belgien

Få indblik i forretningsmulighederne i Europa og brug DI's kontor i Bruxelles, hvor vi varetager dansk erhvervslivs interesser på europæisk plan.

Læs mere
New York, USA

Som cleantechvirksomhed får du adgang til New York gennem DI's kontor Danish Cleantech Hub, der etablerer offentlig-private partnerskaber.

Læs mere
Washington D.C., USA

DI’s Washington D.C. kontor er til rådighed – både for virksomheder, der drømmer om markedsadgang, og for dem, der allerede eksporterer til USA.

Læs mere
Shanghai, Kina

Lad os hjælpe din virksomhed ud på det kinesiske marked fra DI's kontor i Kina.

Læs mere
Mexico City, Mexico

Få fodfæste på det mexicanske marked.

Læs mere
Mumbai, Indien

Indien er et af verdens største og hurtigst voksende markeder, der byder på store muligheder for danske virksomheder. Hør, hvordan vi kan hjælpe dig fra DI's kontor i Indien.

Læs mere
München, Tyskland

DI kontor i München rådgiver og assisterer danske virksomheds markedspositionering i Tyskland.

Læs mere
Sao Paulo, Brasilien

Hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed ud på det brasilianske marked.

Læs mere
Australien

Få fodfæstet på det australske marked.

Læs mere
Nairobi, Kenya

DI's kontor i Kenya klæder dig på med viden om de østafrikanske markeder og et stort netværk i regionen.

Læs mere

Få fodfæste på verdens vækstmarkeder

DI er til stede og hjælper danske virksomheder lokalt i store dele af verden. Klik på et kontor på kortet for at se deres ydelser.

Verdenskort
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent