Konkurrenceklausuler

I kan pålægge medarbejdere en konkurrenceklausul, hvis de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre. I det følgende er reglerne i lov om ansættelsesklausuler beskrevet. Loven gælder for alle lønmodtagere.

I bør overveje, om der er behov for en konkurrenceklausul ved ansættelsen af medarbejdere i stillinger, hvor de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre.

Afskærer konkurrerende beskæftigelse

En konkurrenceklausul er en aftale mellem virksomhed og medarbejder om, at medarbejderen i en nærmere aftalt periode ikke må arbejde i eller selv starte konkurrerende virksomhed.

Nye og gamle regler om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler, som er indgået efter 1. januar 2016, følger de nye regler i lov om ansættelsesklausuler. Disse nye regler er beskrevet herunder.

Konkurrenceklausuler, som er indgået før 1. januar 2016, kan fortsat opretholdes uændret og reguleres efter de regler i funktionærloven, der var gældende på aftaletidspunktet. I skal derfor ikke tilrette gamle klausuler, og de gamle klausuler følger heller ikke den nye lov om ansættelsesklausuler. Læs mere om de gamle regler under ”I dybden med konkurrenceklausuler”.

Gyldighed – følgende krav skal være opfyldt

 • En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis følgende er opfyldt:
  Klausulen skal være indgået med en medarbejder, der har en helt særlig betroet stilling. En medarbejder indtager en helt særlig betroet stilling, hvis stillingen indebærer, at medarbejderen ved ansættelse i konkurrerende virksomhed vil være i stand til at påføre virksomheden væsentlig konkurrence. Typisk vil det især være relevant at aftale en konkurrenceklausul med ledere og nøglemedarbejdere. 
 • I skal skriftligt oplyse medarbejderen om, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det påkrævet at indgå aftale om en konkurrenceklausul.  Det kan være indsigt i f.eks. regnskaber, leverandøraftaler, kunderegister, prisaftaler eller rabatordninger, eller hvis medarbejderen har fuldmagt til at agere på virksomhedens vegne ved indkøb og salg m.v.
 • Klausulen skal indeholde den aftalte økonomiske kompensation, som medarbejderen vil modtage i den periode, hvor klausulen er gældende efter fratræden. Kompensationen skal med en aftalt varighed på op til 6 måneder udgøre mindst 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned, den gælder. For klausuler med en aftalt varighed på mere end 6 og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet  pr. måned, den gælder.
 • En konkurrenceklausul må højst have en aftalt varighed på 12 måneder.
 • Ansættelsesforholdet skal på fratrædelsestidspunktet have varet i mindst 6 måneder, ellers kan klausulen ikke gøres gældende. Dette skal fremgå af konkurrenceklausulen.
 • Konkurrenceklausulen skal være aftalt skriftligt og det er en gyldighedsbetingelse efter lov om ansættelsesklausuler, at samtlige ovenstående punkter fremgår af konkurrenceklausulen. 

Kompensationen skal udbetales som engangsbeløb og løbende

Kompensationen for de første to måneder skal I udbetale som et engangsbeløb i forbindelse med fratræden. Herefter skal I udbetale kompensationen bagud måned for måned, så længe klausulen gælder.

Medarbejderen har en tabsbegrænsningspligt og er derfor forpligtet til at søge og påtage sig anden passende beskæftigelse.

Hvis medarbejderen har fået anden passende beskæftigelse i opsigelsesperioden, vil medarbejderen kun have ret til en reduceret kompensation. De 40 pct. for korte klausuler reduceres til 16 pct., og de 60 pct. for lange klausuler reduceres til 24 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Den kompensation, som udbetales som et engangsbeløb, reduceres ikke.

Konkurrenceklausulen gælder kun i visse situationer

I kan kun gøre brug af konkurrenceklausulen, hvis følgende betingelser er opfyldt i forbindelse med fratræden:

 • Konkurrenceklausulen gælder, hvis medarbejderen selv siger sin stilling op, uden at det er begrundet i misligholdelse fra virksomhedens side.
 • Konkurrenceklausulen gælder, hvis virksomheden har sagt medarbejderen op, og opsigelsen er sagligt begrundet i medarbejderens forhold (for eksempel uacceptabel adfærd, performance eller fravær).

Vær opmærksom på, at ved berettiget bortvisning er konkurrenceklausulen stadig gældende, uden at I skal betale nogen kompensation til medarbejderen.

Konkurrenceklausulen gælder ikke i visse tilfælde

Konkurrenceklausulen gælder dog ikke i disse tilfælde:

 • Klausulen gælder ikke ved usaglig afskedigelse.
 • Konkurrenceklausulen gælder ikke ved afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold (for eksempel rationalisering eller omstrukturering).

I de tilfælde, hvor konkurrenceklausulen ikke kan gøres gældende i forbindelse med medarbejderens fratræden, skal I alligevel betale engangsbeløbet.

Konkurrenceklausulen kan opsiges

I kan opsige en medarbejders konkurrenceklausul med én måneds varsel til udgangen af en måned, så både klausulen og kompensationsbetalingen ophører.

I skal dog betale engangsbeløbet, hvis ansættelsesforholdet endeligt ophører mindre end seks måneder, efter at virksomheden har opsagt konkurrenceklausulen. Dette forudsætter dog, at fratrædelsen skyldes forhold, hvor konkurrenceklausulen ville være gældende.

Kortvarige ansættelsesforhold

Konkurrenceklausulen kan ikke gøres gældende, hvis ansættelsesforholdet ophører inden for de første seks måneder.

Hvis ansættelsesforholdet har varet mere end tre måneder, men mindre end seks måneder, gælder klausulen ikke, men I skal alligevel i nogle tilfælde betale engangsbeløbet.

Administrerende direktører

Der findes ikke specifikke regler om konkurrenceklausuler for administrerende direktører. I har derfor aftalefrihed – inden for aftalelovens grænser for rimelighed. Der er ikke formkrav til udformningen af en konkurrenceklausul og samtidig heller ikke noget krav til kompensation til administrerende direktører.

Administrerende direktører er ikke omfattet af reglerne i lov om ansættelsesklausuler med en enkelt undtagelse. En konkurrenceklausul aftalt med en administrerende direktør reguleres også af lovens bestemmelse om, hvornår en konkurrenceklausul kan gøres gældende i en fratrædelsessituation.

Som for lønmodtagere gælder det også for administrerende direktører, at I kun kan gøre brug af konkurrenceklausulen, hvis følgende betingelser er opfyldt i forbindelse med fratræden:

 • Konkurrenceklausulen gælder, hvis den administrerende direktør selv siger sin kontrakt op, uden at det er begrundet i misligholdelse fra virksomhedens side.
 • Konkurrenceklausulen gælder, hvis virksomheden har sagt den administrerende direktør op, og opsigelsen er sagligt begrundet i den administrerende direktørs forhold (for eksempel uacceptabel adfærd, performance eller fravær).

Gamle konkurrenceklausuler

- før 1. januar 2016

Konkurrenceklausuler, som er indgået før 1. januar 2016, kan fortsat opretholdes uændret og reguleres efter de regler, der var gældende på aftaletidspunktet i funktionærloven. I skal derfor ikke tilrette gamle klausuler, og de gamle klausuler følger heller ikke den nye lov om ansættelsesklausuler.

Læs mere om de gamle regler under ”I dybden med konkurrenceklausuler” og kontakt DI, hvis I har behov for rådgivning om de gamle regler.

- før 15.juni 1999

Reglerne om konkurrenceklausuler i funktionærloven blev lavet om pr. 15. juni 1999. Særligt kompensationskravet blev lavet om for konkurrenceklausuler, der er indgået efter den 15. juni 1999. Der findes stadig konkurrenceklausuler aftalt før 15. juni 1999, som fortsat reguleres af de dengang gældende regler. Få mere viden under "I dybden med konkurrenceklausuler".

For medlemmer

I dybden med konkurrenceklausuler

Få svar på, hvornår en konkurrenceklausul er gyldig, hvad en ”helt særlig betroet stilling” er, hvor længe konkurrenceklausulen kan gælde, og hvad den kan dække over, hvad der sker, hvis medarbejderen bryder konkurrenceklausulen – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.