Vi rådgiver dig

Bibeskæftigelse

I må gerne aftale, at en medarbejder ikke må tage bibeskæftigelse eller kun må tage bibeskæftigelse efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Der gælder dog særlige regler for funktionærer.

Bibeskæftigelse generelt

Som følge af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor jer som arbejdsgiver, er det altid forbudt for en medarbejder at påtage sig arbejde med - eller i - en konkurrerende virksomhed, uanset om I har nævnt bibeskæftigelse eller ej i ansættelsesbeviset.

Foruden medarbejderens almindelige loyalitetspligt, kan I have et ønske om at afskære eller begrænse medarbejderens mulighed for at påtage sig bibeskæftigelse. I kan derfor vælge at indsætte en tekst i ansættelsesbeviset, hvor det aftales, at medarbejderen ikke må have bibeskæftigelse. Alternativt kan I aftale, at medarbejderen kun må udføre anden erhvervsmæssig beskæftigelse efter forudgående skriftligt accept fra jer, i hvert enkelt tilfælde.

I kan på den måde sikre jer, at medarbejderen ikke påbegynder en bibeskæftigelse i modstrid med jeres interesser, eksempelvis fordi det ikke er foreneligt med den arbejdsindsats, som I forventer af medarbejderen.

Deltidsansatte

For deltidsansatte medarbejdere kan det være særlig relevant at stille krav om forudgående skriftlig accept af en bibeskæftigelse, idet medarbejderen sandsynligvis kan have behov for at supplere sin indkomst med anden indkomst.

Formålet med et forbud mod bibeskæftigelse kan også være at undgå den øgede risiko for overbelastning eller stress og dermed muligt sygefravær, som kan forekomme, når der tillades flere forskellige arbejdsgivere på samme tid. Herudover kan det begrænse medarbejderens mulighed for at deltage i overarbejde, hvis medarbejderen skal videre til bibeskæftigelse efter normal arbejdstids ophør.

Vær dog opmærksom på, at et forbud mod at påtage sig bibeskæftigelse ikke udvider jeres ret til at disponere over medarbejderens fritid generelt, men alene er en markering af, at arbejde andetsteds er udelukket, eller at I skal orienteres og give accept forinden.

Hvis at I aftaler jer til et generelt forbud mod bibeskæftigelse, og medarbejderen i strid med kontrakten påtager sig eller fortsætter med bibeskæftigelsen, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.

Kontakt straks DI for nærmere rådgivning, hvis I konstaterer, at en medarbejder har påtaget sig bibeskæftigelse i strid med det, I har aftalt, eller som ikke er foreneligt med pligten til at være loyal overfor jer.

Særlige regler for funktionærer

Ved aftalte om forbud mod bibeskæftigelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder særlige regler for funktionærerne.

Dette skyldes, at funktionærloven beskytter alle funktionærers ret til at påtage sig hverv uden for arbejdstiden, når det kan varetages uden ulempe for virksomheden.

Funktionærloven beskytter dog kun hverv, som naturligt udføres i funktionærens fritid og derved hører til funktionærens privatliv og ikke er erhvervsmæssig bibeskæftigelse. Det er uden betydning, om der ydes et honorar eller løn for udførelsen af dette hverv. Det væsentlige er hvervets karakter, og om hvervet er til ulempe for arbejdsgiver. Der kan f.eks. være tale om et formandskab for den lokale skakklub eller andre fritidsinteresser og tillidserhverv i foreninger.

På grund af denne beskyttelse må I ikke aftale jer til, at en funktionær ikke må påtage sig nogen andre former for hverv helt generelt, når det kan udføres uden indflydelse på arbejdet hos jer. Fritidshverv må en funktionær således altid påtage sig.

Et forbud mod eller krav om forudgående accept af erhvervsmæssig bibeskæftigelse medfører ikke en begrænsning i funktionærens ret til at påtage sig disse fritidshverv.

Hvis I er i tvivl om, hvilke hverv der er beskyttet efter funktionærloven, og som I derfor ikke kan afskære medarbejderen fra, så kontakt DI.

Hvad må gerne aftales for en funktionær?

I må godt aftale jer til, at funktionæren ikke må påtage sig andet arbejde af erhvervsmæssig karakter, uden at dette er i strid med funktionærloven. Det vil sige arbejde, som ikke er knyttet til funktionærens privatliv, men som er et reelt erhvervsmæssig arbejde.

Det er uden betydning, om der er tale om lønnet beskæftigelse eller ej.

Det afgørende for sondringen om, hvorvidt hvervet er erhvervsmæssigt eller fritidsmæssigt, er hvervets karakter.

Overenskomstdækkede medarbejdere

I skal være opmærksomme på, at overenskomster kan indeholde særlige regler om bibeskæftigelse.

Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, kan der gælde andre regler, end hvad der står ovenfor.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt den pågældende overenskomst indeholder regler om bibeskæftigelse.

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med bibeskæftigelse

Få svar på, hvad der gælder af regler om bibeskæftigelse for forskellige medarbejdergrupper, herunder om hvor omfattende jeres forbud om bibeskæftigelse må være, om medarbejderen skal have samtykke til bibeskæftigelse, om personalepolitik – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.01.21

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter