Vi rådgiver dig

Funktionærlignende medarbejdere

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst er ikke funktionærer, da de ikke udfører funktionærarbejde. Der er dog mulighed for at aftale, at medarbejderen ud over overenskomsten også er omfattet af specifikke bestemmelser i funktionærloven. Medarbejdere med en sådan aftale kaldes funktionærlignende medarbejdere.

Hvem kan ansættes som funktionærlignende?

Alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst kan ansættes som funktionærlignende.

DI anbefaler dog, at kun medarbejdere, som laver særligt betroet eller kvalificeret arbejde, og som har ni måneders anciennitet, tilbydes funktionærlignende vilkår.

Hvis I vil tilbyde en medarbejder funktionærlignende vilkår, anbefaler DI, at I bruger den standardkontrakt, der er aftalt mellem DI og CO-Industri. Kontrakten kan findes i Industriens Overenskomst Bilag 5 eller som benyt DI’s elektroniske skabelon DI DOCS - Skabeloner til ansættelsesaftaler inden for overenskomst - DI (danskindustri.dk).  

I må gerne lave jeres egen kontrakt, men denne skal som minimum indeholde samme oplysninger som standardkontrakten.

Aftalens indhold

Funktionærlignende ansættelser aftalt efter 1. maj 2007 skal minimum indeholde følgende rettigheder:

Fuld løn under sygdom

Funktionærlignende ansatte får fuld løn under sygdom. Dette gælder uanset medarbejderens anciennitet og uanset sygdommens varighed.

Opsigelsesvarsler

Funktionærlignende ansatte er omfattet af samme opsigelsesregler som funktionærer. Det betyder også, at funktionærlignende ansatte gerne må opsiges under sygdom, tilskadekomst og ferie. Her gælder der dog stadig de almindelige regler om, at opsigelsen skal være saglig.

Husk, at prøvetid og 120 dages-reglen skal aftales i kontrakten, hvis I ønsker at gøre brug af disse regler. I kan altid beregne en medarbejders opsigelsesvarsel i opsigelsesberegneren.

Efterløn ved dødsfald

Funktionærlignende ansatte er omfattet af funktionærlovens regler om efterløn ved dødsfald. Dør den funktionærlignende medarbejder i tjenesten, har efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år ret til 1, 2 eller 3 måneders løn, hvis medarbejderen havde hhv. 1, 2 eller 3 års anciennitet på dødstidspunktet.

Efterlønnen udbetales direkte til de efterlevende uden om boet.

Ferie med løn

Funktionærlignende får ferie med løn ligesom funktionærer.

Minimalerstatning

Hvis man fritstiller en funktionærlignende ansat, er det overvejende udgangspunkt, at man ikke kan modregne i de første tre måneders løn.

Medarbejderens grove misligholdelse

Hvis medarbejderen udebliver eller forlader tjenesten ulovligt, kan virksomheden kræve erstatning på mindst en halv månedsløn, med mindre virksomhedens tab er større.

Fuld løn på søgne- og helligdage

Funktionærlignende får fuld løn på søgne- og helligdage. Det betyder, at de ikke får de ekstra 4 pct. i fritvalgsbidrag jf Industriens Overenskomst § 25, stk. 3.

Mulige tilføjelser til aftalen

Der kan aftales følgende yderligere vilkår i forbindelse med funktionærlignende ansættelse, men det er ikke noget, som den funktionærlignende medarbejder har krav på:

Fratrædelsesgodtgørelse

I kan aftale, at den funktionærlignende medarbejder har ret til 1 eller 3 måneders løn, hvis medarbejderen opsiges og har hhv. 12 eller 17 års anciennitet på fratrædelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at funktionærlignende medarbejdere ikke har ret til den sædvanlige fratrædelsesgodtgørelse efter Industriens Overenskomst § 38, stk. 11.

Er der intet aftalt om fratrædelsesgodtgørelse i kontrakten, har den funktionærlignende medarbejder således ikke krav på nogen fratrædelsesgodtgørelse.

Godtgørelse ved usaglig opsigelse

I kan aftale, at den funktionærlignende medarbejder er omfattet af funktionærlovens regler om godtgørelse ved usaglig opsigelse.

Funktionærlignende medarbejdere er endvidere omfattet af reglerne om godtgørelse ved usaglig opsigelse i Hovedaftalen.

Fri til jobsøgning

I kan aftale, at den funktionærlignende medarbejder har ret til fri med løn til at søge andet arbejde i en opsigelsesperiode.

Forholdsmæssig bonus

I kan aftale, at den funktionærlignende medarbejder får en forholdsmæssig andel af sin bonus ved fratræden midt i et bonusår

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at funktionærlignende medarbejdere stadig er omfattet af Industriens Overenskomst.

Overenskomstdækket

Det betyder, at reglerne i overenskomsten stadig gælder for ansættelsen med undtagelse af de bestemmelser, der fremgår af Bilag 5. Det gælder for eksempel reglerne for arbejdstid og overarbejde.

Hvis medarbejderen derimod er funktionær, er vedkommende ikke omfattet Industriens Overenskomst. Medarbejderen kan dog være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Overenskomster

Industriens Overenskomst

Hent

Skabeloner

Ansættelsesaftaler til industriens overenskomster

Hent
For medlemmer

I dybden med funktionærlignende medarbejdere

Få blandt andet svar på, hvordan reglerne fungerer, når man vil ansætte medarbejdere på funktionærlignende kontrakter, samt hvilke medarbejdere der er omfattet af disse regler.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 31.05.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.