Arbejdsmiljøklagenævnet

Virksomheder kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over afgørelser som Arbejdstilsynet har truffet jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøklagenævnets formål er at være garant for retssikkerheden. Klagenævnet er uafhængigt, men hører til under Ankestyrelsen (tidligere benævnt  Den Sociale Ankestyrelse).

Hvem kan klage og hvordan?

Når en virksomhed er uenig i en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet, skal virksomheden sende sin klage til Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet fastholder sin afgørelse, oplyser Arbejdstilsynet om dette. Virksomheden skal derefter - inden for 4 uger  afgøre, om klagen skal videreføres. Hvis virksomheden vil gå videre med klagen, meddeler virksomheden dette til Arbejdstilsynet, som sender klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet. Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer derefter, om klagen er berettiget.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer klagen på baggrund af oplysninger om sagen, herunder om Arbejdstilsynet har fulgt de gældende regler.

Enhver, der modtager et påbud eller en afgørelse fra Arbejdstilsynet, kan klage over afgørelsen.

Har en klage opsættende virkning?

En klage til Arbejdsmiljøklagenævnet har som udgangspunkt opsættende virkning. Opsættende virkning betyder, at den tidsfrist Arbejdstilsynet har givet virksomheden til at bringe arbejdsmiljøproblemet i orden ikke gælder, mens Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klagen.

Hvis der er tale om et strakspåbud, har en klage til Arbejdsmiljøklagenævnet ikke opsættende virkning.

Er afgørelsen endelig?

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan klages til Folketingets Ombudsmand, ligesom der kan anlægges retssag mod klagenævnet ved Landsretten.

Hvem sidder i nævnet?

Arbejdsmiljøklagenævnet er et partssammensat organ. Det betyder, at nævnet har lige mange medlemmer fra arbejdstagersiden som fra arbejdsgiversiden. Dertil kommer udpegede fra staten. Formanden er ansat efter indstilling fra Beskæftigelsesministeren.

DI er repræsenteret via et medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Alle medlemmer af Arbejdsmiljøklagenævnet fremgår af deres hjemmeside.

Læs mere om Arbejdsmiljøklagenævnet her.

Artikel opdateret den 17.02.22

Marie-Louise Heneberg

Marie-Louise Heneberg

Teamleder

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

Anders Svendsen

Anders Svendsen

Chefkonsulent

Arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder.

Relateret indhold