Arbejdsmiljørådet - AMR

AMR rådgiver beskæftigelsesministeren i spørgsmål om arbejdsmiljø. Når der udarbejdes ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet, skal ministeren altid inddrage Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Rådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren.

Arbejdsmiljørådet følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet og drøfter på eget initiativ spørgsmål, som rådet finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig herom til beskæftigelsesministeren.

Herunder skal Arbejdsmiljørådet:

 • udtale sig om og give forslag til beskæftigelsesministeren om lovændringer og nye regler. Ved udarbejdelse af regler i henhold til bemyndigelse i arbejdsmiljøloven skal Arbejdsmiljørådet medvirke gennem repræsentanter udpeget af rådet inden for eller uden for rådets medlemskreds.
 • Endvidere skal rådets udtalelse indhentes, inden reglerne fastsættes.
 • udarbejde en årlig redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder om de forbedringer, som rådet finder ønskelige. udtale sig om mål for den samlede arbejdsmiljøindsats og om koordineringen af myndigheds- og partsindsatsen.
 • Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklings- og analyseaktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet. Disse aktiviteter kan have tværgående karakter.

Hvem sidder i arbejdsmiljørådet?

Arbejdsmiljørådet er partssammensat. Det betyder, at rådet har lige mange medlemmer for arbejdstagersiden og for arbejdsgiversiden.

Fire af de ti repræsentanter for arbejdsgiversiden er indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). DI sidder på én af DA's fire pladser.

Desuden er følgende repræsenteret uden stemmeret:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Arbejdstilsynet
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Sundhedsstyrelsen 

Link til Arbejdsmiljørådets hjemmeside

Artikel opdateret den 17.02.22

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3686
 • Mobil +45 2949 4549
 • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold