Stoffer og materialer

Arbejde med kemikalier hører under det emne som i arbejdsmiljøet hedder "stoffer og materialer". Der er flere krav og regler til arbejdet med sikkerheden omkring dette.

Stoffer og materialer (kemikaler) kan være faste, flydende eller luftformige. De kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel eller opstå som et biprodukt ved en proces.

Arbejde med stoffer og materialer er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse (se link forneden).

Hvad forstås ved farlige stoffer og materialer?

Farlige stoffer og materialer er stoffer og materialer, der kan være farlige for - eller forringe - sikkerhed eller sundhed for de ansatte. Det drejer sig om følgende grupper af stoffer og materialer:

 1. Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter CLP-forordningen (forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008), uanset om stoffet eller materialet er klassificeret efter de angivne klassificeringsregler.
 2. Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.
 3. Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
 4. Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen (bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer).
 5. Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af bekendtgørelse om asbest.
 6. Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter artikel 31 i REACH-forordningen. (Forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006).
 7. Stoffer og materialer, som på grund af deres fysisk-kemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer på arbejdspladsen, kan indebære en risiko for påvirkning fra stoffer og materialer.

Stoffer og materialer, der er omfattet af punkt 7, kan f.eks. være:

 • Stoffer, der fortrænger ilten fra rummet, så der kan være kvælningsfare.
 • Rengøringsmidler, der ikke er omfattet af 1-6, men som på grund af at de bruges i store mængder med lang tids ud-sættelse, kan give f.eks. hudproblemer.
 • Ikke-farlige materialer, hvor der ved opvarmning kan opstå en risiko.
 • Allergene proteinholdige stoffer og materialer.

Plastvarematerialer (f.eks. plastgranulater), hvor der ved den tiltænkte forarbejdning/anvendelse af plastmaterialet afgives sundhedsfarlig eller luftvejsirriterende røg, damp og støv.

Se evt. mere i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer § 2 stk. 2.

Hvilke krav gælder ved arbejde med stoffer og materialer?

For arbejde med alle typer af stoffer og materialer gælder arbejdsmiljølovens generelle krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder:

 • At unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås.
 • At påvirkning fra stoffer og materialer under arbejdet skal nedbringes så meget, som det er teknisk rimeligt.
 • At fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Anvendes der farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, eller er der risiko for udsættelse for farlige stoffer, skal den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV) udbygges med en risikovurdering af arbejdet med stoffer og materialer. I vurderingen skal man inddrage:

 • stoffernes og materialernes farlige egenskaber.
 • eksponeringsgraden, -typen og varigheden.
 • omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer herunder mængden.
 • virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.
 • hvor det er muligt konklusionerne fra arbejdsmedicinske undersøgelser.
 • grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet.
 • leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

De syv vurderingselementer skal ikke i sig selv dokumenteres skriftligt, men resultatet kan f.eks. dokumenteres gennem det skriftlige materiale, der eventuelt er udarbejdet til brug for den mundtlige instruktion – herunder eksisterende arbejdspladsbrugsanvisninger.

Dokumentationen kan også ske i referater fra drøftelser i arbejdsmiljøorganisationen, eller som en del af APV-handlingsplanen.

Risikovurderingen skal således kunne danne grundlag for for arbejdsgiverens oplæring og instruktion af de ansatte.

Arbejdsgiveren skal skaffe yderligere oplysninger fra leverandøren eller andre let tilgængelige kilder, der er nødvendige for risikovurderingen. Vurderingen skal også indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante sikkerhedsdatablade . Reparations- og vedligeholdelsesarbejde o.l. i virksomheden skal medtages i arbejdspladsvurderingen, hvis det vurderes, at arbejdet indebærer risiko for kontakt med stofferne og materialerne.

Forebyg risikoen fra farlige stoffer og materialer

Påvirkningen fra stoffer og materialer skal fjernes eller begrænses mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse. Dette kan ske:

 • ved at mængden af farlige stoffer og materialer fjernes, erstattes eller begrænses til det minimum, der er nødvendigt for arbejdet.
 • gennem indretning af arbejdsstedet, f.eks. ved etablering af udsugning, hvis der udvikles en luftforurening (gasser, dampe eller støv).
 • ved brug af tekniske hjælpemidler.
 • ved at begrænse antallet af ansatte, som påvirkes eller risikerer at blive påvirket af farlige stoffer og materialer til et minimum.gennem egnede arbejdsmetoder, herunder sikker håndtering, oplagring og transport på arbejdspladsen af farlige stoffer og materialer.
 • ved passende foranstaltninger med hensyn til personlig.
 • ved passende rengøring af overflader.
 • ved brug af egnede personlige hjælpemidler.

Se evt. mere i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer §§ 10-14.

Hvis det ikke er muligt at fjerne faren for de ansattes sikkerhed og sundhed på grund af arbejdets særlige karakter, skal arbejdsgiveren på grundlag af arbejdspladsvurderingen gøre følgende i nævnte rækkefølge:

 • tilrettelægge arbejds- og produktionsmetoder, foretage teknisk kontrol og bruge egnet arbejdsudstyr og egnede materialer for at undgå eller begrænse udslip af farlige stoffer og materialer.
 • anvende kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved farekilden, effektiv ventilation og ved passende tilrettelæggelse af arbejdet.
 • anvende individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler.

Er virksomheden forpligtet til at måle for farlige stoffer og materialer?

Ja, hvis der er tvivl om, at der ved de særlige foranstaltninger er opnået tilstrækkelig beskyttelse af de ansatte. Arbejdsgiveren skal især foretage målinger, når det skønnes at være nødvendigt for at overholde grænseværdierne.

Målinger skal foretages, når der sker ændringer i forholdene, og at ændringerne indebærer risiko for medarbejdernes påvirkning. Resultaterne af målingerne skal inddrages i revisionen af arbejdspladsvurderingen. 

Hvad skal virksomheden gøre i tilfælde af ulykker?

Virksomheden skal udarbejde beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der er en særlig risiko for, at der kan ske sundhedsskadelige udslip, eller der kan opstå fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende.

I tilfælde af uheld, udslip, ulykker m.m. skal arbejdsgiveren straks sørge for, at de nødvendige forholdsregler iværksættes, så påvirkninger undgås. Arbejdsgiveren skal altså sikre, at det kun er ansatte, der er iført egnede personlige værnemidler, og hvis arbejde er nødvendigt for at genoprette normale forhold, der har adgang til de berørte områder. Arbejdsgiveren skal udpege de personer, som skal iværksætte planerne for beredskab, evakuering og øvelser i tilfælde af uheld, udslip, ulykker o.l.

Regler om stoffer og materialer

Har du behov for at vide mere om stoffer og materialer/kemiske agenser, grænseværdier eller pligter for fremstillere, leverandører m.fl.? Så læs mere i disse bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om stoffer og materialer Bekendtgørelse om grænseværdier Bekendtgørelse om pligter for fremstillere, leverandører og importører
Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Seniorchefkonsulent

Søren Eggert Beck

Søren Eggert Beck

Chefkonsulent

Arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder.

Relateret indhold