Vi rådgiver dig

Arbejdstid for offshore, ikke kystnære havvindmøller og søfart

Når transport og arbejde foregår på havet, eller transporten foregår via helikopter, gælder andre regler for arbejdstid end de, der gælder på land. Få overblik over reglerne her.

Arbejdstid for arbejde, der foregår på land, er reguleret af de danske regler om arbejdstid. Reglerne er en implementering af et EU-direktiv om ”visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden”. Reglerne gælder inden for Danmarks grænser og Arbejdstilsynet er myndighed for området.

Læs mere om regler og overenskomster for arbejdstid land på di.dk Arbejdstid - DI (danskindustri.dk)

Når transport og arbejde derimod foregår på havet, eller transporten foregår via helikopter, gælder andre regler end de, der gælder på land. Få et overblik i de næste afsnit.

I forlængelse heraf vil medarbejdere, der arbejder med etablering af havvindmøller, være dækket af forskellige lovgivninger om arbejdstid alt efter, om arbejdet eller transporten foregår på land (når vindmøllen er fastgjort til kontinentalsoklen under havet), til vands eller i luften.

Arbejdstid ved offshore olie- og gasaktiviteter

Arbejde på olie- og gasplatforme er reguleret af offshoresikkerhedsloven.

Arbejdsopgaverne finder typisk sted på havet på olieplatforme, gasanlæg eller på visse fartøjer (som særlige skibe), der anvendes i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas.

Reglerne for arbejdstid offshore indgår i offshoresikkerhedsloven.

Arbejdstidsreglerne for offshore er tilpasset arbejdet på havet og fraviger arbejdstidsreglerne på land. Blandt andet er det tilladt at arbejde 14 dage i træk – efterfulgt af 14 dages hvile, da transporten til og fra boreplatforme er omstændelig.

Arbejdstilsynet er den ansvarlige myndighed for sikkerhed og sundhed på anlæg mv. offshore i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas.

Arbejdstilsynet samarbejder med andre myndigheder, som Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, og de indgår i det internationale samarbejde på området i og uden for EU.

Læs mere om Offshore reglerne her: Offshore olie- og gasaktiviteter (at.dk)

Arbejdstid for ikke kystnære havvindmøller

Arbejdsopgaver ved etablering af havvindmøller minder om arbejdet ved offshore olie- og gasaktiviteter. Fælles er, at arbejdet foregår på havet, der skal tages højde for vejrlig samt pauseophold på beboelsesskibe.

Men arbejdet med havvindmøller giver udfordringer ved planlægning af arbejdstiden, fordi reglerne om arbejdstid ved etablering af havvindmøller ikke er de samme som ved offshore aktiviteter.

Myndighederne skelner lovmæssigt imellem arbejdet med etablering af havvindmøller og offshore ved olie- og gas aktiviteter, fordi en havvindmølle bygges på kontinentalsoklen og derfor ikke er ”offshore” på havet.

Arbejdstiden ved arbejde på havvindmøller er omfattet af reglerne for arbejdstid på land, når havvindmøllen er fastgjort til kontinentalsoklen.

Det er særligt muligheden i offshoresikkerhedsloven for at kunne arbejde i 14 dage i træk efterfulgt af 14 dages fri, der er interessant og nødvendig for at kunne tilrettelægget arbejdet på havvindmøller hensigtsmæssigt .

Dansk Industri og CO-industri har imødegået problemet i 2020 ved at indgå en partsaftale om arbejdstid for arbejde på ikke kystnære havvindmøller. Det er derfor muligt jf. OK2020, at indgå en aftale om 14 dages arbejde efterfulgt af 14 dages fri ved arbejde på ikke kystnære havvindmøller.

Særlige regler om arbejdstid for ikke kystnære havvindmøller jf. OK2020

DI og CO-industri har aftalt, at det ugentlige fridøgn kan omlægges således, at der lokalt kan indgås aftaler om, at der kan være op til 14 døgn mellem hvert fridøgn ved arbejde på ikke kystnære havvindmøller.

Det er muligt, at planlægge arbejdstiden med en arbejdsperiode på op til 14 dage i træk efterfulgt af 14 dages frihed i land for arbejde på ikke kystnære havvindmøller. Aftalen gælder for medarbejdere der er omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst fra den 20. maj 2020.

I bilag 10, pkt. 5 til Industriens Overenskomst og bilag 17, pkt. 5 til Industriens Funktionæroverenskomst indsat et nyt punkt med følgende ordlyd:

Arbejde på ikke kystnære havvindmøller

Virksomheden og en tillidsrepræsentant kan, for arbejde på ikke kystnære havvindmøller, efter reglen i § 8, stk. 7 fravige Industriens Overenskomst, således at arbejdstiden kan planlægges med en arbejdsperiode på op til 14 dage efterfulgt af 14 dages frihed i land.”

Arbejdstilsynets godkendelse

Ordningen er en fravigelse fra § 4 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. DI og CO-industri har efter samme bekendtgørelses § 21 aftalt, at reglerne om hvileperiode og fridøgn fraviges i videre omfang end nævnt i bekendtgørelsens §§ 19 og 20.

 Bestemmelse er jf. bekendtgørelsens § 21 betinget af direktøren for Arbejdstilsynets godkendelse. DI og CO-industri har derfor ansøgt om direktøren for Arbejdstilsynets godkendelse af ordningen”.

Arbejdstilsynet har godkendt aftalen.

Arbejdstid for søfarende

Ved etablering af havvindmøller er de ansatte dækket af søfartsloven, når transporten til og fra havvindmøllen foregår med skib, samt hvis de ansatte holder pauser og sover på skibe. 

Når man er ombord på et skib, gælder reglerne fra søfartsloven.

Arbejdstiden for ansatte, der er om bord på skibe er reguleret af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og de dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger om søfarendes hviletid, registrering af arbejdsperioder og hviletid samt minimumsbeskyttelse af visse kategorier personer på skibe.

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid (retsinformation.dk)

Registrering af arbejdsperioder og hviletid | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk)

Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe (retsinformation.dk)

Arbejdstid for luftfarten

Arbejdstiden for flyvende personale reguleres af de internationale regler for flypersonale International lovgivning (tbst.dk)

I Danmark er Trafikstyrelsen myndighed på området Luftfart (tbst.dk)

Artikel opdateret den 01.04.22

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter