Hvad er løn?

Når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en elev eller lærling, skal virksomheden betale løn efter uddannelsesområdets overenskomst - også selv om virksomheden ikke har den pågældende overenskomst. Vær også opmærksom på, hvilken sats eleven eller lærlingen skal indplaceres på.

Det første trin er at få afklaret, hvilken overenskomst der gælder for elevens eller lærlingens uddannelse. Alle elever og lærlinge skal have løn efter uddannelsesområdets overenskomst, uanset om virksomheden er omfattet af en anden overenskomst eller slet ikke har overenskomst.

Løn efter uddannelsesområdets overenskomst

Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da lønsats og andre lønelementer kan variere fra den overenskomst, virksomheden har eller normalt vil følge. Andre lønelementer kan f.eks. være pension, fritvalgskonto og feriefridage. 

Som eksempler på overenskomster for bestemte erhvervsuddannelser kan nævnes følgende:

En kontorelev skal aflønnes efter en funktionæroverenskomst indgået mellem DI og HK, også selv om virksomheden ikke har tiltrådt overenskomsten for kontorområdet.

Er I ved at indgå uddannelsesaftale med en lærling om it-supporter- eller datateknikeruddannelsen, skal pågældende aflønnes efter Industriens Overenskomst indgået mellem DI og CO-industri.

Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst gælder også for datatekniker- og it-supportelever, der udfører funktionærarbejde. Hvis virksomheden er omfattet af Industriens Overenskomst, gælder lærlingebestemmelserne i overenskomsten i sin helhed. Hvis virksomheden ikke har tiltrådt Industriens Overenskomst, er det alene lærlingebestemmelsernes lønregler, som virksomheden skal følge efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

En vognmalerlærling i en autovirksomhed skal aflønnes efter Malerforbundets overenskomst for Auto- og Industrilakerere, selv om virksomheden selv er omfattet af Industriens Overenskomst.

Det gælder også lager- og logistikoperatørlærlinge, der skal aflønnes efter Fællesoverenskomsten, som DI har indgået med 3F-Transportgruppen, selv om virksomhedens øvrige medarbejdere på området måske er omfattet af Industriens Overenskomst.

Elevers og lærlinges løn følger altså ikke nødvendigvis samme regler som de udlærte.

Hvad angår øvrige ansættelsesvilkår, har virksomheden ikke pligt til at følge uddannelsesområdets overenskomst, men kan følge egen overenskomst eller egne regler for de uddannede.

Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesforholdet.

Der skal udbetales løn under hele aftaleperioden, også når eleven eller lærlingen er på skoleophold, hvor virksomheden får refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsen.

Indplacering af lærlinge og elever på satserne

Elever og lærlinge skal indplaceres på satserne efter de principper, der fremgår af overenskomsten. De kan variere, men indplacering sker typisk efter, hvor langt eleven er i sit uddannelsesforløb, når han eller hun starter i uddannelsesaftalen.

Vær opmærksom på, om eleven eller lærlingen har fået afkortet sin uddannelsestid, kommer fra et praktikcenter (skolepraktik) eller har været i en anden virksomhed tidligere. I disse tilfælde fremgår det af overenskomsten, hvordan indplaceringen skal ske, herunder om der skal afkortes i de laveste satser. Kontakt erhvervsskolen for at få oplysninger om elevens eller lærlingens uddannelsesforløb, så I kan indplacere eleven eller lærlingen korrekt i forhold til lønsatserne.

Lønrefusion for skoleperioder

Virksomheden udbetaler løn til eleven eller lærlingen i hele kontraktperioden, men virksomheden kan få lønrefusion fra AUB for de perioder, hvor eleven er på obligatoriske eller aftalte skoleophold. Det sker efter en fast sats. For voksenlærlinge- og -elever får virksomheden en højere refusionssats, hvis de lever op til kriteriet om, at eleven eller lærlingen skal have en løn, der mindst svarer til voksenløn.

Udbetaling af lønrefusion fra AUB sker automatisk for elever og lærlinge under 25 år. For voksne elever og lærlinge skal virksomheden efter første skoleophold angive, hvilken løn eleven får, før refusionen udbetales. I begge tilfælde får virksomheden en opgørelse med digital post og skal tjekke, om oplysningerne er korrekte.

Få mere at vide

Se artikel om, at uddannelse bestemmer elevers løn. Den indeholder også en oversigt over de lønelementer, der skal betales efter uddannelsesområdets overenskomst.

Uddannelsen bestemmer elevers løn

Artikel opdateret den 03.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.