Hvad er løn?

Når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en elev/lærling, skal virksomheden betale løn efter uddannelsesområdets overenskomst - også selv om virksomheden ikke har den pågældende overenskomst. Vær også opmærksom på, hvilken sats eleven/lærlingen skal indplaceres på.

Det første trin er at få afklaret, hvilken overenskomst der gælder for elevens/lærlingens uddannelse. Alle elever/lærlinge skal have løn efter uddannelsesområdets overenskomst, uanset om virksomheden er omfattet af en anden overenskomst eller slet ikke har overenskomst.

Løn efter uddannelsesområdets overenskomst

Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da lønsats og andre lønelementer kan variere fra den overenskomst, virksomheden har eller normalt vil følge. Andre lønelementer kan f.eks. være pension, fritvalgskonto og feriefridage. 

F.eks. skal en kontorelev aflønnes efter en funktionæroverenskomst mellem DI og HK, også selv om virksomheden ikke har tiltrådt overenskomsten for kontorområdet. Og en vognmalerlærling i en autovirksomhed skal aflønnes efter Malerforbundets overenskomst for Auto- og Industrilakerere, selv om virksomheden er omfattet af Industriens Overenskomst. Det gælder også lager- og logistikoperatørlærlinge, der skal aflønnes efter Fællesoverenskomst, som DI har indgået med 3F-Transportgruppen, selv om virksomhedens øvrige medarbejdere på området måske er omfattet af Industriens Overenskomst.

Elevers løn følger altså ikke nødvendigvis samme regler som de udlærtes.

Hvad angår øvrige ansættelsesvilkår, har virksomheden ikke pligt til at følge uddannelsesområdets overenskomst, men kan følge egen overenskomst eller egne regler for de uddannede.

Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesforholdet.

Der skal udbetales løn under hele aftaleperioden, også når eleven/lærlingen er på skoleophold, hvor virksomheden får refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsen.

Indplacering af lærlinge og elever på satserne

Elever og lærlinge skal indplaceres på satserne efter de principper, der fremgår af overenskomsten. De kan variere, men indplacering sker typisk efter, hvor langt eleven er i sit uddannelsesforløb, når han/hun starter i uddannelsesaftalen.

Vær opmærksom på, om eleven/lærlingen har fået afkortet sin uddannelsestid, kommer fra praktikcenter (skolepraktik) eller har været i en anden virksomhed tidligere. I disse tilfælde afkortes der i de laveste satser. Kontakt erhvervsskolen for at få oplysninger om elevens/lærlingens uddannelsesforløb, så I kan indplacere eleven/lærlingen korrekt i forhold til lønsatserne.

Lønrefusion for skoleperioder

Virksomheden udbetaler løn til eleven/lærlingen i hele kontraktperioden, men virksomheden kan få lønrefusion fra AUB for de perioder, hvor eleven er på obligatoriske eller aftalte skoleophold. Det sker efter en fast sats. For voksenlærlinge- og -elever får virksomheden en højere refusionssats, hvis de lever op til kriterier om voksenløn.

Udbetaling af lønrefusion fra AUB sker automatisk for elever/lærlinge under 25 år. For voksne elever/lærlinge skal virksomheden efter første skoleophold angive, hvilken løn eleven får, før refusionen udbetales. I begge tilfælde får virksomheden en opgørelse med digital post og skal tjekke, om oplysningerne er korrekte.

Kontakt erhvervsskolen for at få oplysninger om elevens/lærlingens uddannelsesforløb, så I kan indplacere eleven/lærlingen korrekt i forhold til lønsatserne.

Få mere at vide

Se artikel om, at uddannelse bestemmer elevers løn. Den indeholder også en oversigt over de lønelementer, der skal betales efter uddannelsesområdets overenskomst.

Uddannelsen bestemmer elevers løn

Artikel opdateret den 16.04.20

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter