Støtte til aftalt uddannelse

Ved overenskomstfornyelsen i 2020 er det aftalt, at den forsøgsordning, som var gældende i overenskomstperioden 2017-2020, med mulighed for støtte til virksomhederne fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) til medar-bejdernes aftalte uddannelse bliver permanent.

Dermed har virksomheden mulighed kan søge om støtte fra IKUF til aftalt uddannelse, som er opført på IKUF's positivliste for aftalt uddannelse. Positivlisten for aftalt uddannelse findes på www.ikuf.dk.

Støtten til aftalt uddannelse forudsætter, at der er indgået en lokal rammeaftale, hvor virksomhed og medarbejdere er enige om at arbejde for et uddannelsesløft af medarbejderne, som understøtter virksomhedens langsigtede udviklingsmål. Uddannelsesløftene tager udgangspunkt i virksomhedens behov for kompetencer og skal løfte ufaglærte mod faglært niveau og faglærte mod videregående niveau. Blandt andet er der mulighed for at opnå støtte til voksenlærlingeforløb inden for en række udvalgte erhvervsuddannelser.

Adgang til støtte forudsætter, at medarbejderen har mindst 12 måneders anciennitet i virksomheden, og at medarbejderen veksler sin ret til støtte til selvvalgt uddannelse til i stedet at være støtte til aftalt uddannelse. Det er ligeledes en betingelse, at der er udarbejdet en uddannelsesplan for medarbejderens kvalificering. Denne uddannelsesplan skal indtastes på www.ikuf.dk.

Støtte til aftalt uddannelse indebærer, at medarbejderen modtager løn under sin efteruddannelse i det omfang, at efteruddannelsen foregår i arbejdstiden. Virksomheden søger om støtte i IKUF til dækning af udgifterne i forbindelse med den aftalte uddannelse.

Støtten bliver tildelt, når aktiviteterne på medarbejderens uddannelsesplan fastlægges. Det er således et krav for at opnå støtte, at perioden for medarbejderens deltagelse i efteruddannelse fremgår af uddannelsesplanen.

Mulighed for gruppeansøgninger

Det er med OK2023 aftalt, at virksomheden får mulighed for at søge støtte for en gruppe af angivne medarbejdere, når der skal screenes forud for FVU-undervisning, realkompetencevurderes forud for en erhvervsuddannelse eller ved deltagelse i AMU-pakken Det digitale kørekort, som er tilrettelagt af Industriens Fællesudvalg.

Støtte til screening forud for FVU-undervisning og til realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse forbruger ikke af medarbejderens mulighed for støtte til selvvalgt uddannelse, mens medarbejderen ved deltagelse i Det digitale kørekort bytter to ugers støtte.
Den nærmere proces for gruppeansøgningerne vil fremgå af www.ikuf.dk.

Få besøg af konsulent

Ønsker virksomheden at arbejde med de muligheder, som er etableret med støtte til aftalt uddannelse, er det muligt at få besøg af en konsulent, som kan bistå med inspiration og praktisk information om at bruge mulighederne. Konsulenterne kan yderligere vejlede om efteruddannelse, som falder uden for støttemulighederne i IKUF, herunder understøtte en koordinering på tværs af virksomheder, så der kan skabes grundlag for at samle hold og dermed sikre gennemførelse af aktivitet.

Virksomheden skal kontakte IKUF-sekretariatet, som vil bistå med at få arrangeret et besøg. IKUF-sekretariatet kan kontaktes på info@ikuf.dk.

Relateret indhold