Om IKUF

IKUF støtter efteruddannelse af medarbejdere omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. For at opnå støtte skal en række betingelser være opfyldt.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) blev etableret i 2007 og yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse, som retter sig mod beskæftigelse på dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. I 2017 blev der yderligere etableret mulighed for, at virksomheden kan opnå støtte til aftalt uddannelse.

Støtte til såvel selvvalgt som aftalt uddannelse skal søges forud for igangsættelsen af uddannelsesaktiviteten.

Selvvalgt uddannelse

Støtten til selvvalgt uddannelse har form af hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt dækning af løntab. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden. Fritstillede medarbejdere kan dog uagtet lønbetalingen fra virksomheden søge om støtte til dækning af kursusgebyrer. Medarbejderen søger selv støtte på www.ikuf.dk. Virksomheden vil blive bedt om at attestere medarbejderens oplysninger.

Støtten er knyttet til medarbejdernes mulighed for at benytte overenskomsternes ret til frihed til at deltage i uddannelse, jf. Industriens Overenskomst § 47, stk. 2 og 3 og § 38, stk. 8 samt Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2 og 3 og § 14, stk. 4.

Medarbejdere, som opsiges med baggrund i virksomhedens forhold, kan søge om støtte fra IKUF til yderligere uddannelse i opsigelsesperioden. For medarbejdere med seks måneders anciennitet kan der søges om støtte til yderligere en uges uddannelse, mens medarbejdere med tre års anciennitet vil kunne søge om støtte til yderligere to ugers uddannelse (dvs. i alt tre uger).

Elever (lærlinge) med 6 mdrs. anciennitet kan søge støtte til uddannelse i fritiden.

Den aktuelle positivliste for selvvalgt uddannelse kan ses på www.ikuf.dk

Aftalt uddannelse

Det er fra 1. september 2017 muligt for virksomheden at søge om støtte til aftalt uddannelse inden for en positivliste for aftalt uddannelse. Adgangen til denne støtte vil være betinget af, at der er indgået en lokal rammeaftale om dette og, at der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for de medarbejdere, der søges støtte til uddannelse af. 

Uddannelsen, der søges støtte til, skal sigte mod et uddannelsesløft, og støtten er derfor bl.a. knyttet til voksenlærlingeforløb inden for udvalgte erhvervsuddannelser. En betingelse for støtten er, at medarbejderens uddannelsesplan peger frem mod et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært, eller fra faglært/erhvervsuddannet til akademiuddannelse.

Ved overenskomstfornyelsen i 2023 blev støtten til voksenlærlingeforløb hævet, så den udgør 1.600 kr. pr. skoleuge og 800 kr. pr. praktikuge.

Den aktuelle positivliste for aftalt uddannelse er tilgængelig på www.ikuf.dk.

Herudover er der mulighed for, at virksomheder fra 1. januar 2024 kan søge om støtte til aftalte uddannelsesaktiviteter gennemført i forbindelse med midlertidig arbejdsmangel. Rammerne herfor er nærmere beskrevet i organisationsaftalen om Industriens Kompetenceudviklingsfond, se pkt. 10. Støttemuligheden afløser den hidtidige mulighed for støtte i forbindelse med arbejdsfordeling.

De nærmere bestemmelser om støtte er beskrevet i organisationsaftalen om Industriens Kompetenceudviklingsfond, se pkt. 9-10 (gældende fra 1. januar 2024). Støttemulighederne før 1. januar 2024 er beskrevet i pkt. 9-11 (gældende til 31. december 2023).

Relateret indhold