Fritvalgskonto

Medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for Butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service har en fritvalgskonto, som de kan bruge til opsparing af løn til brug på overenskomstmæssige fridage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension.

Både Landsoverenskomst for butikker og Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service har fritvalgskonto

Alle medarbejdere omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service eller Landsoverenskomst for butikker har en fritvalgskonto. Det gælder også unge og elever. Der er ikke noget anciennitetskrav, så medarbejdere har ret til en fritvalgskonto fra ansættelsens start.

Medarbejdere, der ikke er overenskomstdækkede, har ikke ret til en fritvalgskonto. Det gælder endvidere også for ledere omfattet af Lederaftalen.

Medarbejderen bruger fritvalgskontoen til opsparing af løn til brug på overenskomstmæssige fridage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension.

De forskellige bidrag

På fritvalgskontoen skal virksomheden i forbindelse med hver lønkørsel indsætte følgende bidrag:

  • Alle der har en fritvalgskonto har ret til et bidrag på 7,0 pct. af den aktuelle ferieberettigede løn. 
  • For hver feriefridag, som medarbejderen har fravalgt, skal I indbetale det, der svarer til løn under sygdom – dvs. en normal ”dagløn” inkl. pensionsbidrag.
  • På virksomheder, hvor der betales en højere sats for pensionsbidrag end overenskomstens sats, kan I aftale, at indbetalinger ud over denne sats hensættes på fritvalgskontoen.

Bidrag bruges til frihed eller pension

Beløbet på fritvalgskontoen kan medarbejderen bruge til betaling i forbindelse med:

  • frihed
  • en ekstra pensionsindbetaling
  • seniorordning.

Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen i forbindelse med, at medarbejderen holder fri, f.eks. ved ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, børneomsorgsdage, børns 2. hele sygedag og ved lægebesøg i forbindelse med barns sygdom. I Landsoverenskomst for butikker er denne mulighed begrænset til maksimalt 2 gange pr. ferieafholdelsesperiode.

Ved kalenderårets udgang har medarbejderen også mulighed for at få fritvalgsopsparingen indsat på sin pensionsopsparing i stedet for at få det udbetalt. Det er medarbejderen selv, der i givet fald skal anmode arbejdsgiveren herom.

Medarbejderen vælger hvert år

Landsoverenskomst for butikker:

Hvert år i maj måned vælger medarbejderen, hvor mange feriefridage de vil holde den kommende ferieafholdelsesperiode, og hvordan værdien af de ikke afholdte feriefridage skal bruges.

Medarbejderen skal ligeledes tage stilling til, hvad de løbende indbetalinger til fritvalgskontoen skal bruges til. De kan gå til pension og/eller når medarbejderen holder fri.

Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service:

Senest 1. juni hvert år vælger medarbejderen, hvor mange feriefridage de vil holde den kommende ferieafholdelsesperiode, og hvordan værdien af de ikke afholdte feriefridage skal bruges.

Medarbejderen skal ligeledes tage stilling til, hvad de løbende indbetalinger til fritvalgskontoen skal bruges til. De kan gå til pension og/eller når medarbejderen holder fri.

Mulighed for løbende løn eller opgørelse ved kalenderårets udløb

Tager medarbejderen ikke inden den i overenskomsten fastsatte frist stilling til, hvordan indbetalingerne til fritvalgskontoen skal bruges, eller disponerer medarbejderen ikke over alle indbetalingerne, kan I udbetale bidraget/det resterende bidrag løbende sammen med medarbejderens løn. Den eneste forudsætning er, at I kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg.

Opfylder I ikke betingelserne for løbende udbetaling af bidraget eller ønsker I ikke at gøre brug af muligheden, skal der ske opgørelse af fritvalgskontoen ved kalenderårets udløb. Beløbet udbetales til medarbejderen eller indsættes på medarbejderens pensionsordning, hvis medarbejderen ønsker dette.

Løbende udbetaling af hele eller dele af bidraget til fritvalgskontoen sammen med lønnen kan I også opnå ved at indgå en lokalaftale om dette med jeres lokale tillidsrepræsentant. Har I ikke en lokal tillidsrepræsentant, kan lokalaftalen indgås med den lokale HK-afdeling.

Seniorordning kan finansieres ved hjælp af fritvalgskontoen

Medarbejder og virksomhed har mulighed for at etablere seniorordning med arbejdstidsreduktion.

Hvis virksomhed og medarbejder har indgået en aftale om seniorordning, kan medarbejderen vælge løbende at få udbetalt beløb fra fritvalgskontoen til at finansiere den lønnedgang, som følger af seniorordningen.

Endvidere kan medarbejderen, fra 5 år før vedkommende går på seniorordning, sætte værdien af ikke afholdte feriefridage ind på fritvalgskontoen og lade dem stå i stedet for at de bliver udbetalt ved ferieårets afslutning. Værdien af de ikke afholdte feriefridage kommer herefter først til udbetaling i forbindelse med, at seniorordningen træder i kraft.

Det særlige fritvalgstillæg

Når I opgør medarbejderens eventuelle tilgodehavende på fritvalgskontoen ved kalenderårets udløb, skal I også udbetale et særligt fritvalgstillæg på 24 øre for hver arbejdstime, som den enkelte medarbejder har arbejdet i kalenderåret.

I har mulighed for at indgå lokalaftale med jeres lokale tillidsrepræsentant eller den lokale HK-afdeling, hvis I ikke har en lokal tillidsrepræsentant, omkring løbende udbetaling af det særlige fritvalgstillæg.

For medlemmer

I dybden med fritvalgskonto

Få svar på, hvem der er berettiget til hvilke bidrag, om elever og ledere er omfattet af fritvalgskontoen, hvad beregningsgrundlaget er for bidrag til fritvalgskontoen, hvornår I skal udbetale fra fritvalgskontoen, hvad det særlige fritvalgstillæg er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.