Pension

En arbejdsmarkedspension er en kollektiv obligatorisk pensionsordning, som virksomhedens medarbejdere, der er dækket af overenskomst, er omfattet af.

Forskel på timelønnedes og funktionærers adgang til pensionsordning

På timelønsområdet er stort set alle medarbejdere omfattet af overenskomster med obligatoriske pensionsordninger.

På funktionærområdet er det kun de funktionærer, der er omfattet af en funktionæroverenskomst, der har krav på at være omfattet af en pensionsordning.

Når I ansætter ledere, der er omfattet af Lederaftalen, skal I drøfte spørgsmålet om pensionsordning, men der er ikke noget krav om, at lederen skal omfattes af en pensionsordning.

Betingelser for at være berettiget pension

For timelønnede gælder, at I skal betale pensionsbidrag for ansatte, der er fyldt 18 år, hvis de enten:

  • har to måneders anciennitet eller i forvejen er omfattet af overenskomstens pensionsordning
  • har anden tilsvarende arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse.

I bør være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for lærlinge og elever.

Hvis funktionærer er omfattet af en overenskomst, har de tilsvarende betingelser for adgang til ordningerne som timelønnede – se i overenskomsten for at finde ud af, hvad der særligt gælder for jeres funktionærer omfattet af overenskomst.

Det er altså altid vigtigt ved nyansættelser at få spurgt medarbejderen ud i forhold til tidligere pensionsforhold.

Hvis I ved en fejl ikke får registreret de korrekte oplysninger og derfor påbegynder indbetalingerne for sent, risikerer I senere at skulle indbetale det samlede manglende pensionsbidrag.

Bidragssatser på i alt 12 pct. af lønnen

Bidragene – både for timelønnede og funktionærer – er pr. 1. marts 2023:

  • Samlet: 12 pct. 
  • Virksomhed: 8 pct.
  • Medarbejder: 4pct.

Pr. 1. juni 2023 ændres bidragene til følgende:

  • Samlet: 12 pct. 
  • Virksomhed: 10 pct.
  • Medarbejder: 2 pct.

Pensionsbidragene beregnes af medarbejdernes løn. Præcis hvilke dele, der indgår i beregningen fremgår af de enkelte overenskomster.

Virksomheden kan på funktionærområdet tegne egne pensionsaftaler

På funktionærområdet er der – efter reglerne i de enkelte overenskomster – adgang til at oprette alternative firmapensionsordninger i de private pensionsselskaber og indbetale funktionærernes obligatoriske pensionsbidrag dertil.

Pensionsordningernes indhold

De forskellige arbejdsmarkedspensionsordninger er ikke ens, hvad angår ydelser. Formålet er at sikre en forsørgelse i alderdommen på et niveau, der er højere end det, medarbejderen ville kunne opnå alene på de almindelige offentlige ordninger (folkepension, ATP med mere).

Der er i ordningerne også en række forsikringselementer såsom invalidedækning, livsforsikring i form af dødsfaldssummer og børnepensioner.

Nyoptagne virksomheder kan optrappe bidragene til pensionsordningerne

For alle overenskomster gælder der særlige optrapningsregler for nyoptagne medlemmer i DI, hvis de ikke har en pensionsordning, eller hvis de har en pensionsordning med lavere satser.
Optrapningsordningen indfaser pensionsordningen over en periode på typisk 4 år.

Kontakt DI, hvis I vil have nærmere rådgivning om etablering af optrapningsordninger eller eksisterende optrapningsordninger.

.

Vejledninger

VEJLEDNING OM INDESTÅELSESERKLÆRING (PENSION)

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med pension

Få svar på en lang række spørgsmål om pensionsordning og -bidrag.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.