Foto: Colourbox

29.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder skulle ikke erstatte tab af sygedagpengerefusion

Højesteret har i en ny afgørelse slået fast, at virksomheder som udgangspunkt kan modregne i en medarbejders løn, hvis der er grundlag for erstatning. Det var dog ikke tilfældet i den konkrete sag om en medarbejder, der havde undladt at indsende et oplysningskema til kommunen og dermed kostet virksomheden sygedagpengerefusion.

Modregnede tab i medarbejderens løn

Sagen omhandlede en sygemeldt medarbejder, der i henhold til sin ansættelseskontrakt var omfattet af funktionærloven og derfor havde fået løn under sin sygemelding.

Virksomheden søgte om sygedagpengerefusion, men fik afslag, da kommunen oplyste, at medarbejderen ikke var sygedagpengeberettiget. Det skyldtes, at medarbejderen ikke havde udfyldt og sendt et oplysningsskema til kommunen. I perioden fra den 26. december 2015 til og med den 3. februar 2016 fik arbejdsgiveren derfor ikke sygedagpengerefusion.

Virksomheden modregnede herefter den manglende refusion i medarbejderens løn.

By- og landsrettens afgørelser

Både byretten og landsretten kom frem til, at medarbejderen havde en ubetinget ret til løn under sygdom, medmindre der var hjemmelsgrundlag for modregning i aftale eller overenskomst.

Ikke ubetinget ret til løn under sygdom

Højesteret fastslog først, at virksomhedens ret til erstatning og efterfølgende modregning i løn for mistet sygedagpengerefusion skal afgøres efter almindelige erstatnings- og obligationsretlige regler.

Dermed afviste Højesteret synspunktet om, at funktionærer har en ubetinget ret til løn under sygdom.

Herefter fandt Højsteret, at medarbejderen i kraft af sin loyalitetspligt havde pligt til at opfylde de krav, som bopælskommunen stillede til hende som led i opfølgningen efter sygedagpengeloven.

Erstatningsansvar afhænger af medarbejderens uagtsomhed og evne til at bære tab

Højesteret fastslog i den forbindelse, at virksomhedens krav på erstatning var omfattet af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3.

Her fremgår det, at en arbejdsgiver kan rejse et erstatningskrav mod en medarbejder, der forvolder arbejdsgiveren skade i tjenesten, i det omfang, kravet bedømmes som rimeligt under hensyntagen til den udviste skyld, medarbejderens stilling og omstændighederne i øvrigt.

Højesteret udtalte, at der i rimelighedsvurderingen efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, især må lægges vægt på medarbejderens uagtsomhed, parternes evne til at bære tabet og på, i hvilket omfang arbejdsgiveren har givet medarbejderen vejledning og hjælp til at opfylde kommunens krav.

Efter sagens konkrete omstændigheder fandt Højesteret ikke grundlag for at pålægge medarbejderen at erstatte arbejdsgivererens tab i medfør af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3.

I afgørelsen lagde Højesteret dels vægt på, at medarbejderens uagtsomhed ikke kunne karakteriseres som grov, dels at arbejdsgiveren ikke havde vejledt medarbejderen eller tilbudt hende hjælp i forhold til kommunens opfølgning.

Virksomheden tabte derfor sagen.

Modregning af erstatning i løn

Selv om sagens udfald betød, at Højesteret ikke skulle tage stilling til virksomhedens ret til at modregne i medarbejderens løn, bemærkede retten, at virksomheden – så længe medarbejderen ikke fratages, hvad der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod, jf. princippet i retsplejelovens § 509 – som udgangspunkt vil kunne modregne et krav på erstatning efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, ved lønudbetalingen, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 22. oktober 2019 i sag nr. BS-5027.

DI's råd

Sagen viser, at medarbejdere har pligt til at opfylde deres forpligtelser over for kommunen. Hvis en virksomhed mister retten til sygedagpengerefusion på grund af medarbejderens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, skal virksomhedens adgang til erstatning vurderes efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3. Det medfører, at der skal foretages en konkret vurdering af situationen.

Herudover viser sagen, at en virksomhed som udgangspunkt kan modregne tabet i lønnen, hvis der er grundlag for at pålægge medarbejderen at erstatte arbejdsgiverens tab efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3.

For timelønnede medarbejdere, der er dækket af overenskomst, som giver dem krav på løn under sygdom, vil der ofte være adgang til at modregne manglende sygedagpengerefusion i medarbejderens løn under sygdom. Dette gælder bl.a. for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, jf. dennes § 29, stk. 1.

DI anbefaler, at medlemsvirksomheder, der oplever, at sygedagpengerefusionen ophører på grund af en medarbejders adfærd, søger konkret rådgivning i DI.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter