Foto: Colourbox

20.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist for misbrug af regler for rejseafregning

En virksomhed bortviste en seniormedarbejder, fordi han under en tjenesterejse i Tyskland havde overtrådt virksomhedens rejsepolitik i to tilfælde, hvor han var på restaurant med en række kolleger. Østre Landsret fandt dog ikke, at det var berettiget at bortvise medarbejderen.

Spiste og drak på virksomhedens regning – og fik samtidig diæter

Medarbejderen blev ansat som Senior Quality Manager i virksomheden den 1. maj 2011. Der var en del rejseaktivitet forbundet med stillingen. I januar 2017 rejste medarbejderen til Tyskland som led i arbejde. Han skulle være der i længere tid og tog derfor sin hustru med. Den 24. januar 2017 var han ude at spise sammen med hustruen og nogle kolleger.

Medarbejderens initialer stod på den samlede regning, som virksomheden modtog efter restaurantbesøget. Den af kollegerne, der stod for betaling af regningen, fik af medarbejderen besked om, at hustruens regning ikke skulle betales. Medarbejderen nævnte ikke noget om sig selv, og derfor blev hans initialer påført, og hans mad betalt af kollegaen. Selv om medarbejderne fik sin mad betalt, undlod han at trække måltidet fra den diætbetaling, han modtog.

Efterfølgende påstod medarbejderen, at han havde betalt kontant for både hustruen og sig selv, og at det måtte være en fejl, at hans initialer var påført regningen.

Virksomheden betalte for konens pastaret og drikkevarer

Den 2. februar 2017 var medarbejderen igen ude at spise med sin hustru og nogle kolleger. Også her var medarbejderens initialer påført regningen fra virksomheden. En kollega betalte den samlede regning og var af den opfattelse, at han også havde betalt for hustruen. Dette blev underbygget af, at der var flere hovedretter på regningen, end der var initialer på regningen.

Medarbejderen bestred dette. Han havde trukket et måltid fra i diætbetalingen og forklarede, at han havde betalt kontant for hustruens mad den pågældende dag.

Suspenderet og bortvist for misbrug af rejsepolitik

Medarbejderen blev bortvist for grov misligholdelse af rejsereglerne. Virksomheden mente, at medarbejderen uberettiget havde modtaget diæter, og at hustruens regning var blevet betalt af virksomheden. Medarbejderen havde også tidligere haft svært ved at kende forskel på dit og mit.

Nye oplysninger i landsretten

I landsretten dukkede der nye oplysninger op.

I forbindelse med restaurantbesøget den 24. januar 2017 lagde landsretten vægt på, at der foruden de personer, hvis initialer var påført regningen, også havde været to yderligere deltagere i middagen, som begge havde relation til virksomheden.

De to personer betalte ikke selv i restauranten og var ikke noteret som deltagere på regningen. Der var således sket en fejl i forhold til afregningen for disse medarbejdere.

Landsretten vurderede derfor, at medarbejderen – som oplyst af ham selv – havde betalt kontant for sig selv, og at det var en fejl, at hans initialer stod på regningen.

Medarbejderen fandt kvittering for hans betaling på restauranten.

Vedrørende restaurantbesøget den 2. februar 2017 lagde landsretten vægt på, at medarbejderen havde fundet en regning fra restauranten, der viste, at han havde betalt for hustruens måltid.

Regningen var udskrevet otte minutter efter det tidspunkt, hvor den samlede regning var udskrevet. Restauranten havde efter anmodning fra medarbejderen til brug for retssagen påført denne et stempel med firmanavn og en underskrift.

Virksomheden mente ikke, det var troværdigt, at han fandt og fremlagde regningen så sent i forløbet. Landsretten fandt dog, at det ikke havde betydning, at regningen blev fremlagt sent i forløbet og ikke var påført en tekst, som fremgik af andre bilag fra restauranten, da restauranten havde valideret regningen efterfølgende.

Bortvisning var ikke berettiget

Efter mange vidneforklaringer, hvoraf nogle var modstridende, slog landsretten fast, at virksomheden ikke havde godtgjort, at der var grundlag for at bortvise medarbejderen med henvisning til, at han havde forbrudt sig mod virksomhedens regler for rejseafregning med egen vinding for øje.

Medarbejderen fik medhold i sit krav på betaling af løn. Derudover var han berettiget til en godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, idet bortvisningen ikke var rimeligt begrundet i hans egne forhold. Godtgørelsen blev fastsat til to måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 8. oktober 2019 i sag nr. BS-22967/2018-OLR.

DI's råd

Bortvisningssager skal altid vurderes ud fra det konkrete hændelsesforløb, herunder vidneforklaringerne og den skriftlige dokumentation. 

Det kan være svært at løfte bevisbyrden for, at der er tale om en grov overtrædelse. Derfor anbefaler DI, at virksomheden får afdækket hændelsesforløbet og beviserne grundigt, inden der træffes beslutning om at bortvise medarbejderen. 

DI opfordrer derfor altid virksomhederne til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter