Foto: Getty Images
01.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

EU-dom ændrer ikke ved danske vikarregler

En ny afgørelse fra EU-Domstolen ændrer ikke på de danske regler om successive udsendelser af vikarer.

Vikararbejde skal være midlertidigt. Ethvert vikariat skal således have en startdato og en slutdato.

En vikar kan godt udsendes til samme virksomhed i flere omgange, såkaldte successive udsendelser. Disse gentagne udsendelser må bare ikke have til formål at undgå den beskyttelse, som medarbejderen ville have i et fast ansættelsesforhold.

I afgørelsen fremhæver EU-Domstolen medlemsstaternes forpligtelser til at træffe passende foranstaltninger til at forebygge misbrug af successive udsendelser. Domstolen specificerer ikke nærmere, hvad dette krav om et passende niveau indeholder.

Forholdet til dansk ret og overenskomster

I Danmark kan man finde reglerne for vikaransættelser i enten vikarloven eller i en overenskomst, som implementerer vikardirektivet direkte.

Vikarloven tager i § 3, stk. 4, udtrykkeligt stilling til, at der ikke må anvendes successive udsendelser, medmindre der er en saglig begrundelse for dette. En saglig årsag kan f.eks. være, at brugervirksomheden reelt kun kan vurdere arbejdsbehovet i kortere tidsintervaller.

Dette forbud mod successive udsendelser uden en saglig grund eksisterer ikke udtrykkeligt i implementeringen af vikardirektivet i danske overenskomster, herunder f.eks. Industriens Overenskomst. Det er dog i fagretlig praksis fastslået, at de overenskomster, som implementerer vikardirektivet, også er underlagt dette princip.

Afgørelsen fra EU-Domstolen ændrer altså ikke på den danske retstilstand for ansættelser af hverken vikarer, som udsendes på overenskomst eller uden for overenskomst, da begge situationer har passende foranstaltninger til at forebygge misbrug af successive udsendelser.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på EU Domstolens afgørelse af  C-681/18 i sag nr. C-681/18.

 

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at vikarer kun kan udsendes gentagne gange til samme brugervirksomhed, hvis der er en saglig grund til dette.

Dette princip gælder både for medarbejdere, som udsendes efter vikarloven, og for medarbejdere, som udsendes på overenskomster, som har implementeret vikardirektivet.

Skabeloner

Ansættelsesaftale til vikarbureauer

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.