Foto:Colourbox
11.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Tid til at forhandle aftaler om lokalløn

Transportoverenskomsterne giver virksomheder mulighed for at indgå aftaler om lokalløn, så en del af lønstigningerne kan fordeles anderledes end udgangspunktet om, at alle medarbejdere får det samme, uanset anciennitet roller eller ansvar. Forhandlingerne bør planlægges nu, for aftalerne skal på plads inden den 1. marts, ellers er løbet kørt.

Siden overenskomstfornyelsen i 2017 har aftaler om lokalløn eksisteret som et alternativ til udgangspunktet i transportoverenskomsterne, hvor alle medarbejdere får samme faste normaltimeløn, uanset medarbejdernes anciennitet, ansvar eller rolle på arbejdspladsen.

Lokalløn giver mulighed for at belønne medarbejdere, der gør en særlig indsats, tager et ansvar eller på anden måde bidrager til at skabe en god arbejdsplads. Det kan ske, ved at tillidsrepræsentanten og virksomheden indgår en lokalaftale om, at en del af lønstigningerne fordeles anderledes blandt medarbejderne.

Nye aftaler om lokalløn for det kommende år skal indgås inden 1. marts 2021.

Tilpasning til markedskrav

Transportbranchen forandrer sig hastigt i disse år. Ændrede kørselsmønstre, nye kundebehov og større fokus på hurtige tilpasninger til markedet stiller krav om, at virksomheder og medarbejdere hele tiden er på forkant med udviklingen.

Medarbejderne skal have stadig større viden og vilje til at tage ansvar over for kunderne og til at understøtte virksomhedens forretningsmål. Dette stiller imidlertid også krav til virksomhedens lønfastlæggelse.

I forbindelse med den løbende modernisering, som transportoverenskomsterne gennemgår ved overenskomstforhandlingerne, er lokalløn blev et af de redskaber, som virksomhederne kan anvende for at tilgodese og skabe incitamenter for medarbejderne, uden at øge den samlede lønomkostning i virksomheden.

Derfor forventer DI, at aftaler om lokalløn vil være med til at skabe større motivation og rette rammer for både virksomheder og deres medarbejdere.

Det er vigtigt, at lokalaftalen spiller sammen med de(n) øvrige personalepolitik(ker) og dermed fremmer virksomhedens mål og medarbejdernes ønsker.

Tillidsrepræsentanten og virksomheden i fællesskab

En aftale om lokalløn skal indgås mellem de lokale parter på virksomheden, det vil sige mellem tillidsrepræsentanten og virksomhedens ledelse.

Når aftalen er indgået, skal den skrives ned, og parterne skal underskrive og sende den til DI og 3F til orientering. Derudover skal medarbejderne inden 1. marts varsles om, at der er indgået en aftale om lokalløn.

Indhold i lokalaftalen

Som hovedregel bør lokalaftalen indeholde en beskrivelse af:

  • formålet med lønsystemet
  • systemets opbygning
  • faktorer, kriterier, vurderinger
  • hvem lønsystemet omfatter
  • hvordan lønnen bliver reguleret
  • et eventuelt lønsystemudvalgs ansvar og opgaver
  • procedure for evaluering af lønsystemet
  • procedure for justering af lønsystemet (udskiftning af faktorer m.m.)
  • procedure for kontrol og eventuel efterregulering af lønnen skal ske hvert år til den 1. marts og ved aftalens udløb
  • tidspunkt for aftalens ikrafttræden og opsigelse.

Opsigelse af lokallønaftalen

Lokalaftalen kan opsiges med minimum seks måneders varsel til udgangen af en lønperiode af én eller begge parter.

Årlig opgørelse og udbetaling

Når overenskomståret udløber, eller når aftalen ophører, skal virksomheden lave en opgørelse om lokalaftalens størrelse, og hvor meget der samlet er blevet udbetalt.

DI's råd

Lokalløn er en mulighed, der er opstået i lyset af, at flere medarbejdere og virksomheder har efterlyst muligheder for at kunne indgå aftaler, der tager højde for de lokale ønsker og behov.

Derfor opfordres alle virksomheder, der ønsker at indgå aftaler om lokalløn eller har spørgsmål til lokalløn, til at kontakte DI for rådgivning om lokalløn. 

Vejledninger

Lokalløn i transportoverenskomsterne

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter