Foto: Colourbox

16.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ét hold kan være holddrift

En faglig voldgift har afgjort, at det var lovligt, at dagholdet på en produktionsvirksomhed arbejdede efter overenskomstens almindelige regler om arbejdstid, mens natholdet arbejdede efter reglerne om holddrift.

Natarbejdere arbejdede i holddrift

På en produktionsvirksomhed havde der i mange år været en praksis om, at dagholdet arbejdede i henhold til overenskomstens almindelige regler om arbejdstid, mens natholdet arbejdede efter reglerne om holddrift.

Efter holddriftsreglerne/skifteholdsreglerne er det normalt et krav for holddrift, at arbejdet er tilrettelagt i flere hold, som arbejder på skift. Der er dog en mulighed i reglerne for, at en virksomhed kan indgå en lokalaftale om ”lægning af arbejdstiden”.

I den konkrete sag mente virksomheden, at aftalen om kun ét hold i form af et fast nathold var i overensstemmelse med holddriftsreglernes ret til lokalaftaler om lægning af arbejdstiden.

Mente ikke at lokalaftale var bindende

Medarbejderne mente, at lokalaftalen var i strid med holddriftsreglerne. De mente ikke, at en lokalaftale, som var indgået med en tillidsrepræsentant fra et forbund, var bindende for medlemmer af et andet forbund.

Ikke i strid med regler om holddrift

Dommeren i den faglige voldgift lagde vægt på, at bestemmelsen om indgåelse af lokalaftaler om tilrettelæggelse af arbejdstiden ikke lægger op til et snævert anvendelsesområde.

Voldgiftsretten fandt derfor, at den indgåede lokalaftale ikke var i strid med holddriftsreglerne.

Det er dog en betingelse for lovligheden af en sådan aftale, at virksomheden har behov for, at ”samme arbejde” udføres hen over hele eller det meste af døgnet. Det var tilfældet på denne virksomhed, selv om arbejdet om dagen blev udført efter overenskomstens almindelige regler.

I denne situation var betalingssatsen for holddriftsarbejde om natten lavere end i henhold til reglerne om forskudt tid, men retten fandt, at medarbejderne må anses at have været opmærksomme herpå.

Voldgiftsretten fandt det uden betydning, at medarbejdere af et andet forbund end tillidsrepræsentanten var uenige i aftalen, idet den var lovligt indgået.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af kendelse af 10. februar 2020 i faglig voldgiftssag FV 2019.0127.

DI's råd

DI anbefaler, at lokalaftaler, hvor kun ét hold er omfattet af holddriftsreglerne, på forhånd forelægges DI.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.