Foto: Colourbox

14.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

I pose og sæk på skinnerne

Der skal både betales tillæg for forskudt tid og tillæg for weekend, hvis medarbejdere på Jernbaneoverenskomsten arbejder lørdag eller søndag aften. Det har en faglig voldgift afgjort.

En jernbanevirksomhed havde siden driftsstart i 2002 betalt forskudttidstillæg ved arbejde aften/nat på hverdage. For arbejde i weekenden havde virksomheden betalt det højere weekendtillæg. Men ikke begge dele samtidig.

Forbundet opdagede dette i forbindelse med en sag om ferieberegning, og de krævede, at virksomheden ændrede dette og betalte begge tillæg ved aften-/natarbejde i weekenden.

Klar retsstilling

Spørgsmålet om, hvorvidt man kan kræve flere tillæg samtidig, har været behandlet i retspraksis. Og her er stilingen klar: Hvis det ikke står udtrykkeligt, så får man ikke dobbelt tillæg.

Et eksempel på dobbelt tillæg er Industriens Overenskomst § 14, hvor der i visse situationer betales både tillæg for overtid og forskudt tid.

Derfor var det virksomhedens og DI’s opfattelse, at der ikke skulle betales dobbelt tillæg, når det ikke står i overenskomsten.

Ordlyd og praksis

Forbundet fremførte, at andre virksomheder på jernbaneområdet betaler begge tillæg samtidig, og at der er tale om forskellige gener, der hver for sig skal kompenseres. Desuden skulle den første jernbaneoverenskomst stamme fra de offentlige overenskomster, hvor man får begge tillæg.

Dom ændrer praksis

Dommeren afgjorde, at bestemmelsen skulle fortolkes sådan, som de øvrige virksomheder og forbundet havde gjort, og tilsidesatte dermed tidligere klar retspraksis om, at der kun skal betales dobbelt tillæg, hvis det udtrykkeligt fremgår af overenskomstens bestemmelse.

Efter praksis på det offentlige område, som var de regler, medarbejderne var underlagt, før jernbanedriften blev privatiseret, afgjorde voldgiftsretten derfor, at virksomheden skulle betale begge tillæg i weekenden. Med henvisning til sædvanlig arbejdsretlig praksis bestemmer dommen, at efterbetaling skal ske med virkning fra tidspunktet for den første fagretlige forhandling af kravet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 12. december 2019 sag nr. FV2019.0090. 

DI's råd

Fortolkningen af den konkrete bestemmelse er nu fastlagt, men dommen efterlader usikkerhed om, hvordan spørgsmålet om betaling af dobbelt tillæg skal håndteres fremover, da en række tidligere voldgiftskendelser går i modsatte retning. 

Derfor skal man være opmærksom på at være tydelig, når der f.eks. skrives lokalaftaler om tillæg. Brug gerne vendinger som ”kun” eller ”alene” om tillægsbetalinger, hvis der kan tænkes situationer, hvor flere tillæg – utilsigtet – kan overlappe hinanden. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter