Foto: Colourbox
24.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvisning af chauffør var uberettiget

Retten i Glostrup nåede frem til, at det ikke var berettiget, da en buschauffør blev bortvist for at komme for sent tilbage fra pause to gange på samme vagt. Chaufføren var derfor berettiget til løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse efter Hovedaftalen.

Ikke tilbage fra pause til tiden

En buschauffør blev bortvist, da han to gange på samme vagt ikke kom tilbage fra pauselokalet i tide med den konsekvens, at bussen afgik nogle minutter for sent. Begge tilfælde blev overværet af en kontrollant fra trafikselskabet, der pålagde virksomheden bod for to kvalitetsbrister – i alt 3.000 kr. i bod – grundet for sen afgang.

Bussens GPS-system bekræftede, at bussen først var startet efter afgangstidspunktet og derfor var afgået for sent. Ved en samtale dagen efter havde chaufføren ikke havde nogen forklaring på, hvorfor bussen var afgået for sent. Virksomheden bortviste herefter chaufføren.

Chaufføren: Forsinkelse skyldtes fejl på bussen

Chaufføren rejste sagen ved byretten og nedlagde påstand om erstatning for løn i opsigelsesperioden samt 11 ½ uges løn i godtgørelse efter Hovedaftalen.

Da chaufføren havde omkring halvandet års anciennitet på bortvisningstidspunktet, var godtgørelseskravet markant højere end det niveau, der er fastlagt i praksis fra Afskedigelsesnævnet.

Under sagen forklarede chaufføren, at han i begge tilfælde havde været ved bussen i god tid, men at den sene afgang skyldtes fejl på bussen, som han grundet telefonkø hos virksomheden ikke havde kunnet indberette.

Klar dokumentation fra bussens system

Virksomheden kunne under sagen dokumentere, at der ikke havde været fejl på bussen, og at chaufførens forklaring ikke passede sammen med hverken trafikselskabets registrering eller bussens registrering af, hvornår den blev startet og kørte fra stoppestederne.

Ikke nok til bortvisning

Dommeren var enig i virksomhedens udlægning af det faktuelle forløb og afviste, at forsinkelserne – som påstået af chaufføren – havde skyldtes tekniske fejl.

Imidlertid var dommeren ikke enig i, at chaufførens forseelse var nok til hverken bortvisning eller opsigelse. Retten lagde vægt på, at chaufføren på bortvisningstidspunktet havde været ansat i mere end halvandet år og ikke tidligere havde modtaget advarsler for at køre for sent fra pauser på ruten eller for andre forhold forbundet med ansættelsen.

Da begge forseelser foregik samme dag, fandt bortvisningen sted, uden at virksomheden over for chaufføren havde indskærpet konsekvenserne herved.

Som følge heraf blev chaufføren tilkendt erstatning for løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse efter Hovedaftalen på kr. 25.000. I forhold til modpartens påstand om betaling af 11 ½ uges løn i godtgørelse til en medarbejder med halvandet års anciennitet, bekræftede retten, at godtgørelsen skulle fastsættes i overensstemmelse med Afskedigelsesnævnets praksis.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Retten i Glostrups afgørelse af 8. juli 2020 i sag nr. Sag BS-27700/2019-GLO.

DI's råd

Dommen illustrerer, at det altid er en konkret vurdering, om en misligholdelse er væsentlig nok til at begrunde en bortvisning, og at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt at kunne dokumentere virksomhedens opfattelse af det faktuelle forløb. 

Samtidig viser dommen, at byretten ved fastsættelse af godtgørelse efter Hovedaftalen følger det godtgørelsesniveau, der er fastlagt i Afskedigelsesnævnets praksis. 

Kontakt DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder. 

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter