11.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Vikarbureau dømt trods tilpasninger og skånehensyn

Retten i Horsens mente, at et vikarbureau havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, da de opsagde en medarbejder, som havde sagt nej til et nyt job, der tilgodeså hendes skånebehov.

Efter forskelsbehandlingslovens § 2 a skal en virksomhed iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger for medarbejdere med handicap, medmindre de derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

Sagen handlede om en medarbejder i bookingafdelingen i et vikarbureau. Medarbejderen led af fibromyalgi, der medførte en del sygefravær. Vikarbureauet havde derfor iværksat en del foranstaltninger for at fastholde medarbejderen, herunder headset, hæve-sænkebord, pauser efter behov, § 56-aftale samt afprøvning af forskellige arbejdstider.

For ofte syg til formiddagsvagter

Efter arbejdsprøvningen meddelte medarbejderen, at hun havde det bedst, når hun arbejdede om formiddagen.

Men det var ikke en løsning, der var driftsmæssig rentabel for vikarbureauet, fordi der var meget travlt om formiddagen, og driften derfor blev særlig hårdt ramt, hvis medarbejderen sygemeldte sig til formiddagsvagterne.

Opsagt efter nej til tilbud om en mere fleksibel stilling

Derfor tilbød virksomheden, at medarbejderen i stedet kunne arbejde på et af bureauets tre andre kontorer. Det ene kontor ville give medarbejderen ekstra transporttid på 27 min., men hun kunne her planlægge sin arbejdstid, som hun ville, da hun i dette job kun skulle afholde samtaler med vikarerne.

Medarbejderen afslog jobtilbuddet, fordi hun ikke kunne tåle transporttiden, og hun ikke mente, at der var nok arbejde til hende på kontoret. Herefter blev medarbejderen opsagt.

Sagen endte i byretten

Forbundet anlagde herefter sag ved Retten i Horsens og gjorde gældende, at vikarbureauet havde handlet i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 a.

Virksomheden var uenig i det synspunkt, da de havde strakt sig meget langt for at fastholde medarbejderen, og de gjorde gældende, at medarbejderen ikke var kompetent, egnet og disponibel til væsentlige funktioner af stillingen i bookingafdelingen.

Virksomheden argumenterede med, at de ifølge loven ikke havde pligt til at tilbyde medarbejderen en ny stilling, og at mertransporttiden i øvrigt ikke skulle tillægges vægt.

Modsatrettede forklaringer medførte, at virksomheden tabte

I retten forklarede medarbejderen, at hun havde opfattet tilbuddet sådan, at hun skulle pendle imellem alle tre satellitkontorer i Jylland. Dette bestred vikarbureauets to repræsentanter i deres forklaringer.

Byretten gav medarbejderen medhold. Retten fandt ikke, at virksomheden med sine to forklaringer havde bevist, at der var nok arbejde til medarbejderen på kontoret, der lå nærmest hendes normale arbejdssted, og at hun kunne nøjes med at arbejde på det kontor. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

DI førte sagen for virksomheden og har anket dommen til Vestre Landsret.

Nyheden er baseret på Retten i Horsens dom af 12. juni 2020 i sag nr. BS-19795/2018-HRS.

 

DI's råd

Dommen er et eksempel på en virksomhed, der har gjort en række relevante tiltag for at fastholde medarbejderen i jobbet.

Efter retspraksis gælder der ikke en forpligtelse for arbejdsgiver til at oprette en helt ny stilling til en medarbejder med handicap, og retspraksis viser også, at det ikke kommer virksomheden til skade, hvis virksomheden tilbyder omplacering til ny stilling, selv om medarbejderen har helbredsmæssige udfordringer med transport til det nye arbejdssted.

Vikarbureauets stillingstilbud og tiltag i øvrigt viser derfor, at virksomheden ikke har handlet i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 a. Dommen er derfor anket. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter