Foto: Colourbox
01.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye krav til arbejdstilladelser fra 1. januar 2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 er der indført nye regler i udlændingeloven, som har betydning for ansættelsesforhold for udenlandske medarbejdere.

Krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Fra 1. januar 2021 er det et krav, at medarbejdere med arbejdstilladelse efter følgende ordninger skal have deres løn udbetalt på en dansk bankkonto. 

Kravet om lønudbetaling til dansk bankkonto omfatter alle førstegangsansøgninger indgivet efter 1. januar 2021 på følgende ordninger:

 • Fast track-ordningen
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Forskere
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning
 • Praktikantordningen

Kun aflønning i likvide midler kan indgå i vurderingen af løn- og ansættelsesvilkår

Kravet om dansk bankkonto indebærer også, at det kun er aflønning, der reelt udgør likvide midler, som kan indgå i vurderingen af lønniveauet, når SIRI skal tage stilling til, om en ansættelse er på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

De nye krav er en skærpelse i forhold til, hvad der hidtil har været gældende for beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor, da kravet om aflønning i form af likvide midler indtil 1. januar kun har vedrørt løndele op til beløbskravet.

90 dage til at oprette en dansk konto

Bankkontoen skal oprettes, og indbetaling af løn skal foretages inden for en periode på 90 dage.

Hvornår, de 90 dage skal tælles fra, afhænger af, hvor medarbejderen opholder sig, når medarbejderen modtager arbejdstilladelsen.

Hvis medarbejderen indrejser i Danmark efter modtagelsen af sin arbejdstilladelse, skal bankkontoen oprettes inden for 90 dage fra den dag, medarbejderen er indrejst i Danmark.

Hvis medarbejderen allerede er her i landet, når ansøgningen om arbejdstilladelse bliver indgivet, tælles de 90 dage fra det tidspunkt, medarbejderen har fået arbejdstilladelsen.

Undtagelse fra krav om dansk bankkonto

Kravet om udbetaling af løn til en dansk bankkonto gælder ikke for medarbejdere, der har opholdstilladelse efter positivlisten for højtuddannede, forskerordningen og fast track-ordningens forskerspor, når medarbejderen kun har ét ophold i Danmark inden for 12 måneder, og opholdet ikke overstiger 180 dage, fra medarbejderen indrejser i Danmark.

Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Fra 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at ansætte familiemedlemmer på samme virksomhed uden særskilt arbejdstilladelse, hvis det ene familiemedlem har en stadfæstet arbejdstilladelse til samme virksomhed efter følgende ordninger:

 • Fast track-ordningens beløbsspor, uddannelsesspor og korttidsspor
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Trainees
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Ansatte på boreplatforme mv.
 • Fodermestre og driftsledere

Kravet om særskilt arbejdstilladelse gælder for alle ansøgninger indgivet efter 1. januar 2021.

Det gælder både for førstegangsansøgninger og ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse.

Ved ansøgningens indgivelse om særskilt arbejdstilladelse skal der vedlægges en ansættelseskontrakt, og det er en betingelse, at familiemedlemmet arbejder mindst 30 timer om ugen, samt at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. 

Ansøgningerne er fritaget for gebyr, og der skal ikke optages biometri i forbindelse med ansøgningen.

Beløbsordningen

Annsøgninger om arbejdstilladelse efter beløbsordningen og beløbssporet på fast-track-ordningen, der er indgivet fra den 1. januar 2021, ændres fra 436.000 kr. til den nye beløbsgrænse på 445.000 kr.  

Beløbsgrænsen kan kun bestå af likvide midler indbetalt på en dansk bankkonto.

Læs mere om arbejdstilladelser

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter