Foto: Colourbox
02.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen løn trods virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret fraveg praksis, da retten afgjorde, at der var tale om virksomhedsoverdragelse mellem to selskaber, selv om der ikke var blevet overdraget driftsmateriel. Desuden blev det erhvervende selskab ikke pålagt at udbetale manglende løn til en medarbejder, som havde været ansat i det forhenværende selskab.

Overtog både koncept og goodwill

Et selskab, der udlejede leasede autocampere, blev i midten af februar 2018 erklæret konkurs. Kort tid efter blev et lignende selskab, der også udlejede autocampere, etableret på samme adresse. Det erhvervende selskab overtog det forhenværende selskabs logo, ledelse, bookingsystem og mindst én kunde.

Herudover benyttede erhververen samme firmanavn, hjemmeside og kontaktoplysninger. Det forhenværende selskabs goodwill udgjorde knap 200.000 kr. Kuratoren mente, at denne immaterielle værdi meget vel kunne være knyttet til selskabets navn, hjemmeside mv., som erhververen altså også overtog. Dette lægger landsretten blandt andet til grund i sin afgørelse.

Anvendte ikke samme autocampere

Som udgangspunkt er der tale om virksomhedsoverdragelse, når den oprindelige virksomhed har overdraget materiale af væsentlig betydning for driften til den erhvervende virksomhed. I denne sag var det de leasede autocampere, der udgjorde dette materiale, som var væsentlige for driften. Da selskabets leasingaftale blev ophævet på grund af misligholdelse, blev autocamperne dog ikke overdraget til det erhvervende selskab.

Selv om de to udlejningsselskaber ikke brugte samme autocampere, og en overdragelse af driftsmaterialet dermed ikke fandt sted, mente landsretten, at det erhvervende selskab bevarede det forhenværende selskabs identitet.

Landsretten lagde til grund, at selv om selskaberne ikke brugte samme leasingaftaler, udlejede de begge autocampere, som de leasede fra samme eksterne person. Retten lagde desuden vægt på, at erhververen ikke havde mulighed for at indtræde i det forhenværende selskabs leasingaftale. Derfor valgte Østre Landsret at fravige udgangspunktet og at stadfæste byrettens dom, da deres afgørelse lød, at en virksomhedsoverdragelse havde fundet sted.

Medarbejder modtog ikke løn

En medarbejder, der var ansat i det konkursramte selskab, modtog i december 2017 ingen løn. Medarbejderen hævede derfor sit ansættelsesforhold i midten af januar, hvilket var en måned før, selskabet erklærede sig konkurs. Medarbejderen blev i stedet ansat i det erhvervende selskab i april 2018.

Medarbejderen anlagde herefter sag mod sin nye arbejdsplads med krav om betaling af den manglende løn og løn under opsigelsesperioden.

Virksomhedsoverdragelse, men ingen tilbagebetaling

Selv om landsretten fandt, at en virksomhedsoverdragelse havde fundet sted, blev det erhvervende selskab ikke pålagt at betale medarbejderen den manglende løn. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at medarbejderen havde afsluttet sit ansættelsesforhold med den forhenværende virksomhed nogle måneder inden sin ansættelse hos erhververen. Landsretten lagde desuden til grund, at medarbejderen ikke befandt sig på selskabets adresse efter sin fratrædelse.

På det grundlag nåede Østre Landsret frem til, at medarbejderen ikke var ansat på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Derfor skulle det erhvervende selskab ikke betale medarbejderens manglende løn samt løn i opsigelsesperioden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 23. november 2020 i sag nr. BS-47327/2019-OLR

DI's råd

Som udgangspunkt vil der kun foreligge en virksomhedsoverdragelse, når der er sket en overførsel af de væsentligste fysiske elementer fra det forhenværende til det erhvervende selskab. Denne dom gør opmærksom på, at der stadig kan foreligge en virksomhedsoverdragelse, selv om denne overførsel ikke har fundet sted. Virksomhedsoverdragelser vurderes altid ud fra en helhedsvurdering, hvor alle de faktiske omstændigheder inkluderes.

I denne sag blev erhververen dog ikke dømt til at betale den manglende løn, hvilket ellers ville være udgangspunktet, når der forelå en virksomhedsoverdragelse. Men det skyldtes, at medarbejderen reelt var fratrådt flere måneder inden virksomhedsoverdragelsen.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter