Foto: Getty Images
02.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser på industriens overenskomster pr. 1. marts 2021

Den 1. marts 2021 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Industriens Overenskomst (IO) og Industriens Funktionæroverenskomst (IFO). Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Regulering af mindstebetalingssatser for timelønsarbejde (IO)

De i Industriens Overenskomst § 22 nævnte mindstebetalingssatser for timelønsarbejde pr. time udgør pr. 1. marts 2021:

For voksne medarbejdere 124,65 kr.

For medarbejdere under 18 år 71,80 kr.

Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (IO)

§ 13 Overarbejde

Stk. 5 Varsling af overarbejde 

Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales pr. gang: 106,80 kr.

Stk. 7 Betalingssatser

a) Overarbejde på hverdage:

Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 41,85 kr.

Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid: 66,85 kr.

Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 125,05 kr.

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 18: 41,85 kr.  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6: 125,05 kr.

b) Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag:

Timer mellem kl. 6 og kl. 18: 66,85 kr. Timer mellem kl. 18 og kl. 6: 125,05 kr.

c) Arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg:

Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12: 83,30 kr.

Fra kl. 12 og til den normale arbejdstids begyndelse: 125,05 kr.

Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 125,05 kr.  

d) Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes ud over 1/2 time, betales der pr. gang herfor: kr. 29,65.

§ 14 Forskudt arbejdstid

Stk. 6 Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid

Arbejde på forskudt tid betales med følgende tillæg:

Tillæg 1: Fra kl. 18.00 til kl. 22.00: 27,70 kr.

Tillæg 2: Fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 45,15 kr.

Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 følgende tillæg: 53,30 kr.

§ 15 Skifteholdsarbejde

Stk. 6 Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde

Tillæg 1: 42,85 kr.

Tillæg 2: 91,70 kr.

Tillæg 3: 92,05 kr.

Tillæg 4: 28,85 kr.

Tillæg 5: 229,65 kr.

Regulering af satser vedrørende udearbejde (IO)

§ 19 Udearbejde

Stk. 2 Betaling for udearbejde

2. For udearbejde betales pr. 1. marts 2021 derudover pr. præsteret arbejdstime et tillæg på 5,45 kr.

Regulering af satser vedrørende ophævelse af arbejdsforhold under akkord (IO)

§ 39 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord

Stk. 4 Medarbejderen forlader akkorden

1. Når en medarbejder, der står i enkeltakkord, forlader værkstedet uden aftale med arbejdsgiveren, og uden at tvingende omstændigheder foranlediger det, fortabes eventuelt resterende løn og ret til overskud på samtlige påbegyndte akkorder.

Dog udbetales den pågældende pr. præsteret arbejdstime i akkord:

1. marts 2021 kr. 39,80.

Regulering af satser vedrørende specialdel med bilag (IO) samt organisationsaftale om oplevelsesindustrien

§ 4 Støberier

Stk. 2 Særlige timelønsbestemmelser for ikke-faglærte medarbejdere

Smelteovnsfyrbødere får et tillæg pr. 1. marts 2021 på 14,30 kr. pr. støbedag ud over den for vedkommende smelteovnsfyrbøder gældende timeløn, medmindre tillægget dækkes gennem en akkord, hvorunder pasningen af ovnen er indeholdt.

§ 5 Snedkere, tømrere, møllebyggere og træindustriarbejdere

Særlige timelønsbestemmelser

1. Hvor virksomheden forlanger, at snedkere, tømrere og møllebyggere holder sig selv med almindeligt værktøj, betales værktøjspenge pr. time: 2,00 kr.

§ 6 Skibstømrere

Særlige timelønsbestemmelser

1. For bolværks- og vandbygningsarbejde betales et tillæg pr. time på: 5,45 kr.

Herfra undtages dog arbejde på værfternes egne bolværker og ved tildannelse af materialer, der foregår på værfternes egen grund, medmindre det foregår i eller ud over vandet.

2. Hvor virksomheden forlanger, at skibstømrere og bådebyggere holder sig selv med værktøj, betales værktøjspenge 2,00 kr. pr. time.

Bilag 1 Protokollat, Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme

3. Lønforhold

b. Som tillæg hertil ydes et særligt offshoretillæg på 40,40 kr. pr. time, som skal dække alle overenskomstmæssige tillæg samt alle specielle forhold, der følger af offshorearbejdet.

f. For arbejde på den 24. december udgør tillægget: 1.150,90 kr.

g. For arbejde på øvrige søgnehelligdage udbetales et tillæg på 521,90 kr.

 

Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien mellem CO-industri og DIO I

§ 4 Arbejdstid

4.3 Ved enhedsdrift betales et tillæg for alle medarbejdere grundet de særlige arbejdstidsforhold jf. pkt. 4.2 på: 13,95 kr.

§ 5 Ferie, feriefridage og søgnehelligdage

5.2 Hvis der grundet virksomhedens beslutning ikke kan gives 2 sammenhængende ferieuger i ferieperioden, ydes der en kompensation på: 925 kr.

5.3 For tilkalde-/sæsonansatte med timeløn efter IO gælder følgende:

Medarbejdere omfattes af Fritvalgs Lønkonto i IO med en betalingssats på: 10,0 pct.

Medarbejdere med minimum 9 måneders akkumuleret anciennitet, dog med en betalingssats på: 12,5 pct.

5.4 Medarbejdere med fast månedsløn modtager løn på søgnehelligdage. Bidrag til fritvalgslønkonto afregnes efter overenskomstens almindelige regler med: 6,0 pct.

Regulering af satser vedrørende lærlingebestemmelser med bilag (IO)

§ 8 Mindstebetaling

Stk. 1

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:

1: 0-1 år 72,50 kr.

2: 1-2 år 82,25 kr.

3: 2-3 år 88,35 kr.

4: 3-4 år 102,30 kr.

5: Over 4 år 123,65 kr.

Bilag I Særlige bestemmelser for skibstømrerlærlinge

For skibstømrerlærlinge gælder følgende særlige bestemmelser:

Hvor virksomheden ikke forsyner lærlingen med værktøj, ydes der lærlingen i værktøjspenge pr. 1. marts 2021 0,73 kr. pr. time i hele læretiden.

Disse penge henstår hos læremesteren, der foretager de nødvendige indkøb.

 

Bilag III Protokollat om befordringsgodtgørelse for lærlinge

Stk. 6

Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4, ydes en befordringsgodtgørelse pr. 1. marts 2021 1,11 kr. pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover.

Regulering af satser vedrørende elever (IFO)

§ 3 Lønbestemmelse

Stk. 7 A. Elever under erhvervsuddannelse

Til elever under erhvervsuddannelsesloven udgør minimallønnen pr. måned:

1. år: 11.720 kr.

2. år: 12.985 kr.

3. år: 14.280 kr.

4. år: 15.435 kr.

Der ydes tillæg pr. måned til ovennævnte satser til elever på følgende uddannelser:

Handels- og kontoruddannelserne med forudgående hhx-eksamen pr. måned: 1.035 kr.

Teknisk designeruddannelsen pr. måned: 3.635 kr.

B. Erhvervsakademiuddannelser – praktikanter

Det tekniske område pr. måned: 16.358 kr.

Det merkantile område pr. måned: 19.745 kr.

C. Erhvervsgrunduddannelse

Elever ansat efter lov om erhvervsgrunduddannelse (EGU) aflønnes med pr. måned: 11.976 kr.

Bilag 6 – Protokollat om befordringsgodtgørelse for elever samt ophold på skolehjem.

Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4 ydes en befordringsgodtgørelse på 1,11 kr. pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km. eller derover.

Fritvalgs Lønkonto (IO og IFO)

Fritvalgs Lønkonto

Industriens Overenskomst § 25, stk. 1 og Industriens Funktionæroverenskomst § 4, stk. 1

Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto 4,0 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Med virkning fra 1. marts 2021 indbetales yderligere 2,0 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Dette gælder både på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.