Foto: ColourBox
08.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Tidstyveri på 20 minutter var nok til opsigelse med forkortet varsel

Københavns Byret har afgjort, at det var berettiget, at en virksomhed opsagde en tjenestemandslignende medarbejder med forkortet varsel for tidstyveri, selv om medarbejderen havde været ansat i over 30 år.

Fanget i tidstyveri

En tjenestemandslignende medarbejder, der havde været ansat i 30 år, lå langt under virksomhedens andre medarbejderes niveau i forhold til antal opgaver pr. dag.

Derudover rullede medarbejderen en morgen med øjnene, da hans leder bad medarbejderne om at hjælpe hinanden. Medarbejderen gav samtidig udtryk for, at det ikke kunne lade sig gøre at nå deres opgaver.

To ledere fulgte derfor efter medarbejderen og konstaterede, at han i stedet for at udføre sine opgaver, var forsvundet ind på en ejendom i ca. 20 minutter.

Undlod at registrere pause og blev opsagt med forkort varsel

Virksomheden havde afskaffet den betalte pause nogle år forinden, og derfor skulle alle medarbejdere registrere pause, hvis de holdt pause i løbet af arbejdsdagen. Denne registrering foretog medarbejderen ikke.

Efterfølgende blev han indkaldt til i alt tre tjenstlige samtaler og fik i den forbindelse mulighed for at udtale sig i den krævede partshøring, inden han blev opsagt med forkortet varsel. (Det svarer reelt til bortvisning af ikke-tjenestemænd).

I løbet af de tre samtaler og partshøringen blev medarbejderen også bedt om at forholde sig til andre dage, hvor tidsregistreringer viste, at han havde meget lange pauser mellem sine opgaver. Pauser, som han selv forklarede med, at han udførte andet arbejde.

Dagen, hvor han blev overvåget, havde medarbejderen mange skiftende forklaringer på.

Efter opsigelsen med forkortet varsel anlagde medarbejderen sag ved domstolene med krav om over 2 mio. kr. Han mente, at han skulle have pension, ordinært opsigelsesvarsel og godtgørelse for usaglig afskedigelse, se nedenfor.

Retten frifandt virksomheden

Københavns Byret lagde til grund, at medarbejderen havde holdt pause den dag, hvor han blev overvåget, og at hans efterfølgende forklaringer var usande og skiftende. Retten mente heller ikke, at medarbejderens  forklaringer om de øvrige dage var dækkende, så her fandt retten også, at han i et vist omfang havde begået tidstyveri.

Retten lagde derudover vægt på, at virksomhedens HR-chef og medarbejderens tillidsrepræsentant samstemmende havde forklaret, at hvis man begik tidstyveri, blev man opsagt med forkortet varsel.

Københavns Byret frikendte derfor virksomheden for påstandene om aktuel egenpension (tjenestemandspension indtil folkepensionsalderen, dvs. et ret stort beløb, da tjenestemanden kun var 56 år), løn i den ordinære opsigelsesperiode (svarende til tre måneders opsigelsesvarsel) og godtgørelse for usaglig afskedigelse (200.000 kr.).

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på København Byrets afgørelse af 21. december 2020 i sag BS-45449/2019-KBH. Sagen er anket til Østre Landsret.

DI's råd

Sagen viser, at et tidstyveri i visse situationer kan være så alvorligt, at det berettiger til, at også en medarbejder med meget lang anciennitet kan opsiges med forkortet varsel (svarende til bortvisning).

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise eller opsige en medarbejder med forkortet varsel.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter