Foto: Colourbox
23.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Krav på løn og feriepenge, selv om kontrakten manglede

Østre Landsret har afgjort, at et advokatkontor havde ansat en jurist i løntilskud i en tidsbegrænset periode, selv om ansættelseskontrakten ikke var underskrevet. Juristen havde derfor krav på løn og feriepenge for perioden, før ansættelseskontrakten var underskrevet.

Fire ugers virksomhedspraktik

Sagen handlede om en jurist, som i første omgang blev ansat på et advokatkontor i virksomhedspraktik i perioden den 2. november 2016 til den 27. januar 2017.

Advokatkontoret søgte oprindeligt en advokat, og da juristen ikke opfyldte kravet i stillingsbeskrivelsen om at have fuldført uddannelsen som advokatfuldmægtig, var formålet med virksomhedspraktikken, at juristen skulle udvikle og vedligeholde sine kompetencer fra sin hidtidige erhvervserfaring samt skabe netværksrelationer i bred forstand i forhold til arbejdsmarkedet.

Ansættelse med løntilskud

I januar 2017 havde parterne en samtale om, at juristen skulle ansættes på fuld tid med løntilskud på advokatkontoret. Den 18. januar 2017 blev dette godkendt af jobcentret.

Juristen var herefter pr. den 30. januar 2017 ansat i løntilskud på advokatkontoret, men uden at der var underskrevet en ansættelseskontrakt.

De udførte arbejdsopgaver

I perioden efter den 30. januar 2017 udførte juristen konkret sagsbehandling i relation til advokatkontorets klienter. Her havde han en del korrespondance med elselskaber og skrev klager til forbrugerombudsmanden.

Han gennemgik også bilag og udførte bogføring, ligesom han var med til at forberede en klage vedrørende genoptagelse af en skatteansættelse for en klient.

Uenighed om lønnen

Juristen havde efterspurgt en ansættelseskontrakt fra advokatkontoret, som han først modtog den 13. februar 2017.

Af kontrakten fremgik det, at juristen var ansat i job med løntilskud med henblik på autorisation som advokatfuldmægtig.

Det fremgik også af ansættelseskontrakten, at juristen skulle have 30.000 kr. i løn, selv om advokatkontoret i en mail den 29. januar 2017 havde oplyst, at juristen ville blive ansat på sædvanlige vilkår ud fra den fastsatte takst for en 1. års fuldmægtig med en månedsløn på 33.726,84 kr.

Efter uenighed om størrelsen af lønnen besluttede parterne, at juristen skulle stoppe den 14. februar 2017.

Annullering af tilbud om ansættelse/misligholdelse

Den 15. februar 2017 oplyste advokatkontoret til jobcentret, at tilbuddet om ansættelsen af juristen i job med løntilskud var ophævet som følge af, at juristen groft havde tilsidesat sin oplysningspligt over for advokatkontoret.

Virksomheden begrundede det med, at juristen tidligere var straffet for hæleri og aktivt havde drevet konkurrerende virksomhed, så der var tale om svigtende forudsætninger i form af en bevidst misligholdelse.

Krav om løn og feriepenge

Juristen lagde sag an ved domstolene med krav om betaling af løn og feriepenge fra perioden 31. januar 2017 til den 28. februar 2017, hvor han havde været ansat som advokatfuldmægtig med løntilskud og udført arbejdsopgaver for advokatkontoret.

Afviste krav på grund af manglende kontrakt og tilsidesat loyalitetsforpligtelse

Advokatkontoret afviste kravet om løn og feriepenge med henvisning til, at juristen overhovedet ikke havde været ansat hos dem, da parterne ikke var blevet enige om ansættelsesvilkårene, at ansættelseskontrakten derfor ikke var blevet underskrevet, samt at juristen havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelse var dokumenteret

Københavns Byret fandt på baggrund af juristens forklaring samt sagens skriftlige materiale herunder udkastet til ansættelseskontrakten, som var fremsendt den 13. februar 2017 til juristen, at det var fundet bevist, at juristen har været ansat på advokatkontoret.

Advokatkontoret blev derfor dømt til at betale løn og feriepenge til juristen for lønperioden frem til ophør. Østre Landsret var enig i byrettens resultat og stadfæstede dommen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Københavns Byrets afgørelse af 4. oktober 2019 i sag nr. BS-9018/2017-KBH og Østre Landsret afgørelse af 7. maj 2020 i sag nr. BS-47622/2019-OLR.

DI's råd

Afgørelsen viser, at virksomheder skal være opmærksomme på, at når en person har udført arbejdsopgaver i en periode og har dokumentation herfor, så har personen krav på løn og feriepenge, selv om der ikke er underskrevet en ansættelseskontrakt.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter