Foto: Colourbox
04.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Afslag på nedsat arbejdstid kostede 310.000 kr. i godtgørelse

En fleksjobansat socialrådgiver fremsatte som følge af sin helbredsmæssige situation et ønske om yderligere nedsat arbejdstid. Arbejdsgiveren opsagde hende med henvisning til, at den nedsatte arbejdstid ikke ville være forenelig med stillingen. Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet, der tilkendte hende en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Medarbejderen, der var ansat som socialrådgiver i en region, led af kronisk tarmbetændelse. Hun havde været ansat siden 2011 til 20 timer om ugen.

Deltidssygemelding med 15 arbejdstimer ugentligt

Efter en endt barselsorlov i 2015 meddelte medarbejderen, at hun kun kunne arbejde 15 timer om ugen på grund af sin helbredsmæssige situation.

Arbejdsgiveren indkaldte dengang medarbejderen til et møde for at oplyse, at de ikke kunne gå med til den 15 timers ugentlige arbejdstid. Kort tid efter blev medarbejderen gravid igen, og hendes læge anbefalede 15 timers arbejde under graviditeten.

Medarbejderen blev derfor deltidssygemeldt med en ugentlig arbejdstid på 15 timer i 2016. I denne periode varetog medarbejderen administrative arbejdsopgaver, hvis udførelse ikke blev påvirket af hendes fravær. Opgaverne havde midlertidig karakter, fordi de udsprang af en sagspukkel.

Arbejdsevne yderligere nedsat til 10-12 timer

Efter tilbagevenden fra barselsorlov og ferie i 2018 skulle medarbejderen genoptage arbejdet på 20 timer ugentligt.

I en mail til arbejdsgiveren oplyste medarbejderen imidlertid nu, at hendes arbejdsevne, ifølge en række speciallæger og hendes jobkonsulent, blev vurderet til 10 timer om ugen. Medarbejderen var dog selv indstillet på at arbejde 12 timer ugentligt.

Medarbejderen var ikke disponibel

Der blev afholdt et møde med medarbejderen og en jobkonsulent, hvor arbejdsgiveren oplyste, at arbejdet som socialrådgiver ikke var foreneligt med en ugentlig arbejdstid på 10-12 timer. Ifølge arbejdsgiveren krævede stillingen nemlig tværfaglig koordinering mellem kollegaerne, som forudsatte mindst 3 x 6-7 timers arbejde om ugen.

Medarbejderen blev derfor fritaget for tjeneste, mens man forberedte opsigelsen af medarbejderen. I den mellemliggende periode frem til opsigelsen søgte medarbejderen en opslået stilling som socialrådgiver på 10 timer ugentligt i en anden afdeling i regionen, men hun blev ikke tilbudt stillingen.

Skulle have tilbudt nedsat tid

Ligebehandlingsnævnet fandt indledningsvis, at den kroniske tarmlidelse udgjorde et handicap, og at medarbejderens ønske om nedsat arbejdstid var en følge af dette handicap. Det var derfor op til arbejdsgiveren at bevise, at man havde gjort sig alle rimelige overvejelser om tilpasningsforanstaltninger, inden man skred til opsigelse.

Ifølge Ligebehandlingsnævnet havde arbejdsgiveren ikke godtgjort, at det var umuligt at tilbyde medarbejderen en stilling på 10-12 timer eller anden ansættelse i regionen, og derfor havde arbejdsgiveren ikke iagttaget sin tilpasningsforpligtelse. Nævnet lagde i den sammenhæng blandt andet vægt på, at medarbejderen tidligere havde varetaget stillingen med en ugentlig arbejdstid på 15 timer.

Socialrådgiveren fik derfor medhold i sagen og en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af  24/06/2020 i sag nr. 9536.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at virksomheder skal være varsomme, når det kommer til opsigelse af medarbejdere med et muligt handicap.

Virksomheder skal grundigt overveje mulighederne for at fastholde en handicappet medarbejder i stillingen ved brug af rimelige tilpasningsforanstaltninger. Dette kan eksempelvis være nedsat arbejdstid, fysiske hjælpemidler, omlægning af arbejdstiden mv., men oplistningen er ikke udtømmende.

Kontakt altid DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder med handicap, for at sikre jer, at I har efterlevet kravet om rimelige tilpasninger.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.