Foto: Getty Images
06.07.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nyansatte kan arbejde på mindsteløn

En nystartet virksomhed udførte let montagearbejde, og næsten alle ansatte fik det første år mindsteløn. Det var ikke i strid med Industriens Overenskomst, fastslår en ny voldgiftskendelse.

Inklusion til enkelt arbejde

En spanskejet virksomhed havde som formål at etablere arbejdspladser, der inkluderer personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Da den blev etableret i Danmark, blev næsten alle i produktionen ansat til mindstelønnen efter Industriens Overenskomst.

Kommunen hjalp virksomheden med at finde medarbejdere med nedsat arbejdsevne, f.eks. bistandsklienter, integrationsborgere og flekslønnere. 11 måneder efter, til april, blev medarbejdernes løn vurderet og reguleret.

Lokal utilfredshed

Den lokale fagforening var meget utilfreds med forholdene, og spørgsmålet om lønnen endte ved en faglig voldgift. Forbundet mente, at der ikke skete en individuel vurdering af den enkelte, når alle fik mindsteløn, da overenskomsten bygger på en forudsætning om lønspredning og ret til at forhandle individuelle tillæg til mindstelønnen.

DI fremførte, at medarbejderne alle på den ene eller anden måde havde nedsat arbejdsevne, og allerede derfor efter overenskomstens ”sociale kapitel” (§ 31) kunne aftale løn under mindstelønssatsen. Derfor var det i orden at tilbyde mindsteløn til alle.

Lønforhandling – hvad er det?

Virksomheden havde fra Spanien en model, hvor lederpanelet pr. marts vurderede hver enkelt medarbejder på en skala fra 1-4 for hver arbejdsfunktion, medarbejderen kan udføre, og herefter beregnede en lønstigning. Virksomheden drøftede vurdering og løntilbud med hver medarbejder. Fagforeningen mente ikke, at den ordning overholdt overenskomstens regel om ret til en årlig lønforhandling.

Nyansatte kan få mindsteløn

Dommeren var enig med DI i, at ansættelserne kunne ske til mindstelønnen:

”Der er ikke grundlag for at forstå overenskomstens § 22, stk. 2 og 4, således, at bestemmelserne udelukker, at en virksomhed ved nyansættelse af uerfarne medarbejdere til let montagearbejde kan aftale med den enkelte medarbejder, at denne fra starten aflønnes med mindstetimelønnen

Dommeren tillagde det altså ikke afgørende betydning, at medarbejderne havde nedsat arbejdsevne, men tog i denne sag udgangspunkt i, at de var uerfarne, og at der var tale om let arbejde.

Ikke store krav til lønforhandling

Også modellen for lønvurdering og dialog med medarbejderne blev godkendt af dommeren:

”Overenskomstens § 22, stk. 2, må forstås sådan, at der ikke kan stilles store krav for at anse betingelsen om individuel lønforhandling for opfyldt. § 22, stk. 4, må forstås sådan, at når (årlig) lønforhandling er afholdt, skal der være sikre holdepunkter for at anse en herved opnået lønspredning for utilstrækkelig.”

Dommeren konkluderede derfor på baggrund af sagens oplysninger, at virksomheden havde overholdt overenskomstens regler om en ”systematisk vurdering”, og at der ikke kunne kræves en regulering af den løn, som blev aftalt ved ansættelsen, før det nye overenskomstår begyndte til marts.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift FV2020.1294 af 1. juli 2021.

DI's råd

Sagen viser, at Industriens Overenskomst spænder vidt og også rummer mulighed for, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at optjene en høj løn.

Endvidere slås det fast, at der kun er ret til én årlig lønforhandling. Det er dog stadig et krav – på denne overenskomst – at der foregår en årlig dialog om lønnen, og det er en god idé, hvis virksomheden kan dokumentere det, hvis der bliver stillet spørgsmålstegn.

Overenskomster

Industriens Overenskomst

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.