Foto: Colourbox
31.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

COVID-19-test i fritiden talte som arbejdstid

Arbejdsretten har afgjort, at det var arbejdstid, da en arbejdsgiver pålagde sygeplejersker at blive COVID-19-testet i deres fritid. Spørgsmålet om, hvordan tiden til test skulle aflønnes, er imidlertid fortsat uafklaret.

Nærmere om tvisten i sagen

Tvisten udsprang af, at nogle sygeplejersker ansat i en region modtog en sms og en arbejdsmail med oplysning om, at der var konstateret COVID-19-smitte på afdelingen og med angivelse af, hvornår de som led i smitteopsporing og udbrudshåndtering skulle testes.

Spørgsmålet var herefter, om sygeplejerskerne, der ikke havde symptomer på COVID-19, havde krav på, at tid forbrugt i forbindelse med test for COVID-19-smitte skulle anses for arbejdstid og honoreres efter en arbejdstidsaftale, hvis de af deres arbejdsgiver i forbindelse med konstatering af COVID-19-smitte på arbejdspladsen er blevet pålagt at lade sig teste i deres fritid, f.eks. på en arbejdsfri dag. 

Var der tale om pålæg eller alene orientering af retningslinjer?

Sygeplejerskernes forbund gjorde blandt andet gældende, at tid brugt på at få foretaget en test, der er pålagt af arbejdsgiveren, må anses som arbejdstid, og i det omfang testen gennemføres i den ansattes fritid, skal der aflønnes i overensstemmelse med arbejdstidsaftalen.

Heroverfor gjorde regionen som arbejdsgiver blandt andet gældende, at det at lade sig teste for COVID-19 ikke er en arbejdsydelse, som kan kræves honoreret i henhold til de gældende overenskomstfastsatte regler.

Spørgsmålet om betaling for tid anvendt til test for COVID-19 er et interessespørgsmål, idet hverken overenskomsten eller arbejdstidsreglerne indeholder bestemmelser, der direkte regulerer dette forhold.

Testen var herudover ikke ”pålagt” af regionen, men fulgte Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

To spørgsmål

Arbejdsretten skulle for det første tage stilling til, om den fritid, som sygeplejerskerne brugte på at lade sig teste efter smitteudbruddet på afdelingen, skulle anses som arbejdstid eller sidestilles hermed, og i så fald,  hvorvidt den medgåede tid kunne kræves honoreret efter reglerne i arbejdstidsaftalen.

Tjenstligt pålæg

Arbejdsretten nåede frem til, at indholdet af to lederes skriftlige beskeder var af en sådan karakter, at medarbejderne var blevet pålagt af deres arbejdsgiver at lade sig teste på de angivne tidspunkter.

Det forhold, at pålægget var en nøje udmøntning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ændrede ikke ved, at der var tale om et tjenstligt pålæg, som de pågældende medarbejdere ansættelsesretligt var forpligtet til at efterkomme.

På den baggrund fandt Arbejdsretten, at regionen havde disponeret over medarbejderne i deres fritid på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at den medgåede tid til at blive testet i fritiden må anses som arbejdstid eller sidestilles hermed.

Spørgsmål om aflønning fortsat uafklaret

Spørgsmålet var herefter, om de pågældende medarbejderne havde krav på at blive honoreret efter parternes arbejdstidsaftale. Her fandt Arbejdsretten, at det måtte bero på en fortolkning af aftalen.

Arbejdsretten fandt, at selv om den medgåede tid måtte anses som arbejdstid eller sidestilles hermed, var det ikke dermed givet, at forholdet var omfattet af de pågældende medarbejderes arbejdstidsaftale og derfor kunne kræves honoreret efter aftalens regler om blandt andet overarbejde.

Der var tale om en særlig og atypisk situation, hvor regionen alene havde udmøntet Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og regionen modtog ikke nogen sædvanlig arbejdsydelse ved, at medarbejderne opfyldte pålægget.

På den baggrund fandt Arbejdsretten, at spørgsmålet om, hvorvidt fritid brugt på at efterkomme pålægget om at lade sig teste kan kræves honoreret efter arbejdstidsaftalens regler, i givet fald måtte afgøres ved faglig voldgift.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 12. august 2021 i sag nr. 2020-1444.

DI's råd

Hvis den medgåede tid til at blive testet i fritiden skal anses som arbejdstid, forudsætter det, at arbejdsgiveren skal have givet et pålæg om at blive testet, jf. lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 mv.  

Af loven fremgår det endvidere, at medarbejderne bl.a. skal ”kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen”.

Hvad der nærmere ligger i, at medarbejderen skal kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, må som udgangspunkt vurderes konkret ud fra ansættelsesforholdets individuelle- og kollektive grundlag, idet det dog ved denne vurdering, ifølge Arbejdsrettens kendelse, kan tillægges betydning, at arbejdsgiveren ikke får den sædvanlige arbejdsydelse, når medarbejderen bliver testet.

Hvad det konkret får af betydning for den økonomiske kompensation, er dog endnu uafklaret i praksis.  

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter