Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Colourbox
28.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling

En virksomhed fik ved Ligebehandlingsnævnet medhold i, at der ikke var tale om forskelsbehandling grundet handicap, da en medarbejder blev opsagt fra sit fleksjob.

Fleksjob gennem mange år

En medarbejder havde i 13 år været ansat i et fleksjob, hvor medarbejderen arbejdede 20 timer ugentligt.

Fleksjobbet var etableret på grund af kroniske smerter i bækkenet. Allerede ved etableringen af fleksjobbet havde medarbejderen også rygsmerter og slidgigt i begge knæ.

Medarbejderens sygefravær var ikke forhøjet i forhold til andre medarbejdere før sygemeldingen, der førte til opsigelsen af medarbejderen.

Sygemelding på grund af knæoperation

I starten af 2017 blev medarbejderen sygemeldt på grund af en knæoperation.

Under sygemeldingen var der løbende dialog mellem virksomheden og medarbejderen, men virksomheden bad ikke om en lægeerklæring vedrørende den forventede varighed.

Opsigelse på grund af sygefravær

Efter ca. fire måneders fravær blev medarbejderen opsagt med almindeligt varsel, da hun ved sidste sygefraværssamtale ikke havde haft et bud på, hvornår arbejdet kunne genoptages.

I opsigelsesperioden hjalp virksomheden medarbejderen med at søge ydelser fra pensionsselskabet og ansøge om førtidspension.

I den forbindelse attesterede medarbejderen selv, at hun ikke længere kunne arbejde.

I en lægeerklæring fra medarbejderens egen læge fra efter opsigelsen, fremgik det endvidere, at det var meget tvivlsomt, om medarbejderen ville kunne arbejde overhovedet.  

Medarbejderen klagede efterfølgende til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap, da hun ønskede at få en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Handicappet, men ikke udsat for forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen medhold i, at hun var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Ligebehandlingsnævnet var også enig med medarbejderen i, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Sidstnævnte var begrundet i, at medarbejderen var opsagt grundet sygemelding i forbindelse med knæoperationen.

Ligebehandlingsnævnet fandt også, at virksomheden vidste eller burde vide, at medarbejderens bækkenlidelse var en medvirkende årsag til, at sygemeldingen efter knæoperationen trak ud.

Omvendt lagde Ligebehandlingsnævnet også vægt på, at medarbejderen de sidste 13 år forud for sygemeldingen havde passet sit arbejde uden forhøjet sygefravær, og at forværringen i medarbejderens knæ ikke skyldtes mangelfuld tilpasning af stillingen fra virksomhedens side.

Da sygemeldingen ikke skyldtes virksomhedens manglende overholdelse af tilpasningsforpligtelsen, kom Ligebehandlingsnævnet frem til, at opsigelsen ikke var udtryk for forskelsbehandling grundet handicap.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets kendelse nr. 9424 af 7. maj 2021.

 

DI's råd

Medarbejdere har ret til at sygemelde sig, men de har ikke ret til et ubegrænset fravær. Hvis virksomheden vil opsige medarbejdere på grund af sygdom, skal virksomheden være opmærksom på, om sygdommen skyldes et handicap, da medarbejderen i så fald har en særlig beskyttelse.

Ofte vil medarbejdere, der er ansat i fleksjob, have lidelser, der udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det betyder ikke, at det er udelukket at opsige medarbejderen på grund af sygefravær, men der skal i sådanne situationer foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, herunder skal det vurderes, om virksomheden har levet op til sin tilpasningsforpligtelse.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en af jeres medarbejdere har et handicap, eller hvis I overvejer at opsige en medarbejder, der er handicappet.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.