Foto: Colourbox
08.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Alle skattepligtige lønbeløb indgår i beregning af særlig opsparing på arkitektområdet

En faglig voldgift har slået fast, at alle skattepligtige løndele, ikke blot den faste løn, er det korrekte grundlag for beregning af særlig opsparing i henhold til arkitektoverenskomsternes § 3a.

Uenighed om beregningsgrundlaget

Allerede kort tid efter afslutningen af overenskomstfornyelsen i 2020, stod det klart, at parterne ikke var enige om forståelsen af den nye bestemmelse i overenskomsternes § 3a, hvor det er aftalt, at bidragsprocenten for særlig opsparing skal beregnes af ”lønnen i henhold til § 3”.

Ifølge DI skulle grundlaget for beregningen af særlig opsparing alene bestå af den faste individuelle løn, som udbetales månedsvis, uden tillæg af andre løndele såsom bonus, overarbejdsbetaling, tillidsrepræsentanttillæg eller andre løndele, som hviler på et andet grundlag end § 3. Ifølge DI kunne bruttoløntræk heller ikke indgå i beregningsgrundlaget, da der reelt var tale om en nedsættelse af bruttolønnen.

Forbundene mente imidlertid, at ”ethvert andet indkomstskattepligtigt lønbeløb” tillagt værdien af et eventuelt aftalt træk i bruttolønnen foretaget i henhold til en bruttolønsaftale skulle indgå i beregningen.

DI havde kort sagt den opfattelse, at det korrekte beregningsgrundlag var den faste løn, mens forbundene mente, at der skulle beregnes særlig opsparing af alle lønbeløb.

Spørgsmålet er nu afgjort ved en faglig voldgift.

En klar afgørelse

Dommeren fandt, at en naturlig sproglig forståelse af § 3a’s henvisning til ”lønnen i henhold til § 3” ikke kun omfatter den faste månedlige løn, men derimod også må omfatte alle andre løndele, som f.eks. tillæg, bonus, engangsvederlag og overarbejdsbetaling.

Dommeren fandt dog ikke grundlag for, at der også skal beregnes særlig opsparing af den nedsættelse, medarbejderen får af sin bruttoløn, når der indgås aftaler om finansiering af medarbejdergoder ved bruttolønstræk.

DI førte sagen.

Nyheden er baseret på kendelse af 2. november 2022 i faglig voldgift FV2022.741.

DI's råd

Den faglige voldgift har udelukkende betydning for § 3 a i DI’s arkitektoverenskomster. Det er således kun relevant for virksomheder omfattet af Arkitektoverenskomsten, Konstruktør-overenskomsten for arkitektbranchen og TL-Konstruktør og teknikeroverenskomsten for Arkitektbranchen.

Det er vigtigt, at virksomheder med arkitektoverenskomsterne hurtigst muligt får bragt det korrekte beregningsgrundlag på plads, således at den særlige opsparing bliver udbetalt rigtigt.

I praksis vil det formentlig i første række være udbetaling af mertimer fra puljen og tillidsrepræsentanthonorar, der skal korrigeres for.

Der kan endvidere være grund til at afdække, om der er medarbejdere, der er gået glip af væsentlige beløb over perioden siden marts 2020.

Igen vil det formentlig primært dreje sig om medarbejdere, der har fået udbetalt store bonusser eller betydelige overarbejdsbeløb.

Der skal ikke afregnes særlig opsparing af ferietillæg og feriegodtgørelse ved fratræden.

Hvis ikke I selv følger op, må I forvente, at der er medarbejdere, der retter henvendelse vedrørende efterbetaling.

Hvis den faglige voldgift og det nye beregningsgrundlag giver anledning til spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte DI for rådgivning.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.