Foto: Colourbox
21.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder, der ikke ville testes for COVID-19, kunne bortvises

En ejendomsfunktionær nægtede at lade sig blive testet for COVID-19, og derfor valgte virksomheden at bortvise medarbejderen. Afskedigelsesnævnet fandt frem til, at bortvisningen var berettiget grundet væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Krav om test én gang om ugen

Sagen handlede om, hvorvidt en virksomhed var berettiget til at bortvise en ejendomsfunktionær, fordi han ikke ville lade sig teste for COVID-19.

Som følge af COVID-19-pandemien og myndighedernes anbefalinger, havde ledelsen den virksomhed – som ejendomsfunktionæren var ansat i – besluttet, at alle medarbejdere, som mødte op fysisk på arbejde på ejendomskontorer m.v., skulle fremvise en test for COVID-19 én gang om ugen.

Virksomheden udsendte den 20. januar 2021 en meddelelse til medarbejderne, hvoraf kravet om ugentlig test fremgik. Derudover fremgik det af meddelelsen, at medarbejderne skulle tage fat i deres nærmeste leder, hvis de var i tvivl om noget eller havde spørgsmål. 

Nægtede at blive testet

Et par dage efter virksomhedens meddelelse om testkrav meddelte en ejendomsfunktionær til sin nærmeste leder, at han ikke ville lade sig teste.

To dage senere modtog ejendomsfunktionæren et skriftligt pålæg fra virksomheden, hvoraf det fremgik, at virksomheden fastholdt, at medarbejderne skulle lade sig teste for COVID-19. 

Kort efter meddelte ejendomsfunktionæren via en såkaldt ”Notifikation om Ansvarspådragelse” til driftschefen. Af denne fremgik det: ”jeg gentager, at jeg ... ikke vil testes, og at jeg er parat til med alle midler at gøre dig ansvarlig for din handling.”

Som følge af den manglende testning kunne ejendomsfunktionæren ikke udføre de dele af arbejdet, der indebar fysisk kontakt til andre, herunder til kolleger, beboere og håndværkere.

Ejendomsfunktionæren blev herefter bortvist, da han fortsat ikke ville lade sig teste.

Sagen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet, hvor ejendomsfunktionæren og hans faglige organisation under sagen anerkendte, at pålægget om at skulle lade sig teste var sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte og i væsentlige driftsmæssige hensyn i overensstemmelse med lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.

Der var under sagen ikke uenighed mellem parterne om, at ejendomsfunktionærens nægtelse af at efterkomme pålægget om at lade sig teste kunne begrunde en opsigelse, og derfor drejede sagen sig om, hvorvidt en sådan nægtelse kunne begrunde en bortvisning.

Afskedigelsesnævnets afgørelse

Dommeren fastslog, at ejendomsfunktionærens undladelse af at efterkomme virksomhedens pålæg om at lade sig teste havde karakter af en lydighedsnægtelse, som måtte ”betegnes som klar og utvetydig”. Derudover bemærkede dommeren, at som en følge af den manglende testning, kunne ejendomsfunktionæren ikke anvendes til de dele af arbejdet, der indebar fysisk kontakt.

Dommeren anførte, at efter lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19, er det en betingelse, at der kan anvendes ansættelsesretlige sanktioner, at medarbejderne er informeret skriftligt om, at sanktionerne kan tages i anvendelse, hvis et pålæg om test ikke efterkommes af en medarbejder. Herefter fandt dommeren, at medarbejderen i den konkrete sag havde været informeret om de mulige konsekvenser af ikke at efterkomme pålægget om test, og at betingelserne i loven for at anvende bortvisning som sanktion var opfyldt.

På baggrund heraf fandt dommeren, at bortvisningen var berettiget.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af den 25. oktober 2021 i sag nr. 20210803.

DI's råd

Afgørelsen viser, at der altid skal foretages en helt konkret vurdering af, om der foreligger en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som er væsentlig i en sådan grad,  at det kan begrunde en bortvisning.

Derudover er afgørelsen et eksempel på, at arbejdsgivere i kraft af lovgivningen om arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejdere at lade sig teste for covid-19  havde mulighed for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor medarbejdere, som nægtede at lade sig teste, såfremt særlige betingelser var opfyldt.

De omhandlede bestemmelser i lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. blev ophævet den 11. december 2021.

Kontakt altid DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.