Foto: Colourbox
14.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ansættelsesretlig beskyttelse

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider, ansættelsesretlig beskyttelse samt ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Ret til omsorgsorlov fem dage om året

De nye regler om omsorgsorlov, der stammer fra EU’s orlovsdirektiv, indebærer, at lønmodtagere har ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert kalenderår.

Omsorgsorloven skal bruges til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren.

Personen, der skal ydes omsorg eller støtte til, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Der kan eksempelvis være tale om at ledsage en pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom, som f.eks. kræft. Dertil kan det være at ledsage en pårørende, der lider af Alzheimers eller anden alvorlig fysisk eller psykisk helbredsmæssig tilstand til en blodprøve, et læge- eller tandlægebesøg.

Omsorgsorloven kan holdes som en samlet periode eller som enkelte dage.

Omsorgsdage, der ikke er benyttet ved kalenderårets udløb, bortfalder.

Virksomheden kan kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af an alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling. Det er medarbejderens ansvar at fremskaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation.  

Som en overgangsordning vil medarbejderen fra 2. august 2022 og frem til 31. december 2022 have ret til to omsorgsdage.

Medarbejderen har ikke ret til løn fra virksomheden under omsorgsorloven.

Særlig beskyttelse af medarbejdere, der afholder omsorgsorlov

En medarbejder, der har holdt omsorgsorlov, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for medarbejderen.

Herudover har medarbejderen ret til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som medarbejderen ellers ville være berettiget til under fraværet.

Medarbejderen har også ret til anmode virksomheden om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er et krav, at medarbejderen har seks måneders anciennitet.

Med omsorgsorloven følger en beskyttelse mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i anmodningen om omsorgsorloven eller fraværet i forbindelse hermed.

Det kan koste en godtgørelse, hvis medarbejderen er blevet udsat for mindre gunstig behandling eller er blevet opsagt grundet anmodningen eller fraværet i forbindelse med omsorgsorloven.

Der gælder en delt bevisbyrde i dette tilfælde.

Fleksible arbejdstider

Udover retten til omsorgsorlov er der også kommet nye regler vedrørende fleksible arbejdstider. Reglerne indebærer, at en lønmodtager med et eller flere børn under ni år kan anmode virksomheden om ændrede arbejdstider- eller mønstre i en nærmere angivet periode.

Virksomheden har pligt til at overveje og besvare anmodningen inden for et rimeligt tidspunkt. Et afslag på anmodningen om ændrede arbejdstider skal begrundes.

Der er alene tale om en ret til at anmode om ændrede arbejdstider, og virksomheden er ikke forpligtet til at acceptere anmodningen.

Reglen vil gælde fra 2. august 2022.

Retten til at anmode om fleksible arbejdstider gælder også for sociale forældre, der fra 1. januar 2024 kan få del i orloven efter barselsloven.

Ansættelsesretlig beskyttelse af nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre

Fra 1. januar 2024 kan soloforældre overdrage en del af deres orlov efter barselsloven til et nærtstående familiemedlem, og en retlig forælder kan overdrage en del af deres orlov til en social forælder.

Der vil efter ligebehandlingsloven gælde den samme ansættelsesretlige beskyttelse af nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre, der afholder orlov efter barselsloven, som vi kender det fra forældre.

Det betyder, at virksomheden ikke må opsige eller give en mindre gunstig behandling på baggrund af fraværet efter barselsloven, som et nærtstående familiemedlem eller en social forælder anmoder om eller afholder.

Ekstra orlov for familier med trillinger eller firlinger

Der indføres også en ret til ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Disse forældre vil have ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen med barselsdagpenge. Fraværet skal afholdes inden 18 måneder efter fødslen.

Retten gælder for forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel den 1. januar 2023 eller senere.

Mere information

Du kan læse mere om de nye barselsregler: I dybden med nye barselsregler - DI (danskindustri.dk) og om Ligebehandling - Køn, graviditet og barsel - DI (danskindustri.dk)

 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter