Foto: Colourbox
24.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Timelønnede skal ikke have akkordtillæg for arbejde i varmebrønde

En faglig voldgift har afgjort, at en timelønnet medarbejder ikke havde ret til at modtage et varmetillæg efter Isoleringsoverenskomsten, idet bestemmelsen om tillægget var placeret i overenskomstens afsnit om akkordarbejde.

Sagens omstændigheder kort

En medarbejder var ansat som teknisk isolatør i en virksomhed, som udførte teknisk isolering af rør og installationer for blandt andet kraftværker, bygge- og produktionsvirksomheder. Et af virksomhedens kerneområder er isolering af rør og rørsystemer såsom damprør, kølerør, varmerør, procesrør og udstødningsrør i den industrielle sektor.

Der var enighed om, at medarbejderen i sin ansættelse var ansat som timelønnet medarbejder i overensstemmelse med Isoleringsoverenskomstens timelønsbestemmelse i § 9 – Almindelige timelønsbestemmelser.

Overenskomstens opbygning

Isoleringsoverenskomsten består af syv hovedafsnit, herunder: ”Almindelige bestemmelser”, ”Almindelige akkordbestemmelser øst for Storebælt” og ”Almindelige akkordbestemmelser gældende vest for Storebælt”.

Mente at have krav på varmetillæg

Medarbejderen mente, at varmetillæg i akkordbestemmelsernes punkt 9 skulle forstås som et genetillæg for at udføre isolering af varmebrønde og varmtvandsbrønde, uanset om arbejdet bliver udført i akkord eller på timeløn og reelt som et genetillæg for de ulemper, der er forbundet med arbejdet. Det er i overenskomsten ikke beskrevet, at tillægget alene skal betales ved timeløn i forbindelse med akkordarbejde.

Klar sondring mellem timeløn og akkord i overenskomsten

Virksomheden mente imidlertid, at Isoleringsoverenskomsten sondrer mellem en timelønsdel og en akkorddel, og der skal skelnes skarpt mellem disse selvstændige afsnit, som ikke kan sammenblandes. Den konkrete medarbejder var ubestridt ansat som timelønsansat og kunne derfor ikke påberåbe sig tillæg, som var placeret i overerenskomstens afsnit om akkordarbejde.

Tillæg skal kompensere for ekstra pauser til akkordarbejdere

Akkordarbejde adskiller sig fra timelønsarbejde, ved at parterne forud for arbejdets påbegyndelse aftaler faste priser for arbejdet. Varmetillægget for at arbejde i varme brønde er en slags kompensation til de medarbejdere, der arbejder på akkord, og dermed har fået fastsat deres honorering ud fra arbejdets type og omfang. Ved arbejde i varme brønde har medarbejderen brug for flere pauser og afbræk i arbejdet, fordi arbejdet udføres i varmere omgivelser end sædvanligt. Der er derfor behov for en kompenserende ordning for ikke at forringe akkordmedarbejderens gennemsnitstimeløn.

Bestemmelsen omhandler alene den situation, at en medarbejder på akkord undtagelsesvis udfører timelønsarbejde som supplement til en igangværende akkord.

Bestemmelsen gælder kun for akkordarbejde

Dommeren optalte, at Isoleringsoverenskomsten er en mindstelønsoverenskomst, som både giver mulighed for at aftale arbejde på ren timeløn og arbejde på akkord.

Timeløn og akkord er to fundamentalt forskellige afregningsformer. Bestemmelser om afregningssatser for akkordafsnittet kan således ikke overføres til afsnittet om timelønnede. Efter overenskomstens indhold og de afgivne forklaringer lagde dommeren til grund, at der i praksis altid har været et vis behov for at supplere akkordaftaler med timelønsaftaler for særlige arbejder. Det er derfor naturligt, at der findes bestemmelser om timeløn i akkordafsnittet.

Tillæg omtalt i ”Almindelige akkordbestemmelser gældende øst for Storebælt” punkt 9, gælder derfor alene for akkordarbejde, hvor der aftales en timelønsdel, men ikke for arbejde på ren timeløn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i FV2022-7783 af 25. november 2022.

DI´s råd

Kendelsen fastslår endnu engang det overenskomstfortolkningsmæssige princip, at bestemmelser og vilkår for henholdsvis timelønsarbejde og akkordarbejde som det klare udgangspunkt ikke kan sammenblandes, og at der skal være klare holdepunkter i overenskomsten, hvis det modsat undtagelsesvis gør sig gældende.

Timeløn og akkord er to fundamentalt forskellige afregningsformer og tillæg og andre vilkår, som i en overenskomst er placeret i afsnit og kapitler knyttet til akkordarbejde, kan som udgangspunkt ikke overføres til (og påberåbes af) timelønnede. Dette gælder også i de situationer, hvor der i akkordarbejde undtagelsesvis aftales en timelønsdel.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter