Foto: Colourbox
06.02.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Intet bevis for bindende aftale om akkordens omfang

En faglig voldgift har afgjort, at et tømrersjak godt kunne kræve en opmåling af det udførte arbejde efter overenskomstens prisliste. Der var ikke var tale om overenskomststridig bortgang i akkord, fordi virksomheden ikke kunne bevise, at der var indgået en aftale med sjakket om udførelse af alt eller en afgrænset del af tømrerarbejde på en byggeplads.

Tømrerarbejde på syv boligblokke

Sagen handlede om tømrerarbejde i forbindelse med et større nybyggeri i Odense omfattende syv boligblokke med 220 lejligheder. Virksomheden udarbejdede to omfattende akkordforslag vedrørende henholdsvis udvendigt og indvendigt arbejde, som tilsammen omfattede hele arbejdet.

Et sjak på i alt syv mand startede på byggepladsen i april 2021, hvor de blev sat til at montere outercore og isætte vinduer. Det arbejdede de med i den tid, de var på pladsen. Efterfølgende blev  fire andre tømrere ansat til at arbejde med opsætning af lofter. Dommere fandt, at disse grupper udgjorde to selvstændige sjak.

Uenighed om akkordens omfang

Der var enighed mellem parterne om, at arbejdet var akkordarbejde, men da en endelig aftale om akkordens omfang og pris ikke kunne opnås, rådede forbundet outercore- og vinduessjakket til at skrive akkorderingssedler på alt, som ikke var prissat i prislisterne. I overensstemmelse hermed afleverede akkordholderen løbende akkorderingssedler, som projektlederen kvitterede for modtagelsen af.

Virksomheden ønskede, at de i alt 11 mand, der kom ind, skulle have hele tømrerarbejdet på pladsen som ét sjak. Det viste sig imidlertid, at folkene ønskede at arbejde i to separate hold. I maj 2021 opsagde 7-mands sjakket via en e-mail til byggeleder deres arbejde og fremsendte efterfølgende et akkordregnskab til virksomheden.

Virksomheden gjorde ikke indsigelse, hverken imod opsigelserne eller imod, at arbejdet blev målt op.

Kort tid efter indberettede virksomheden de syv medarbejdere for overenskomststridig bortgang i akkord, og der blev afholdt fællesmøde mellem DA og FH. Idet parterne ikke kunne blive enige om, hvorvidt der overhovedet var tale om bortgang i akkord, enedes parterne om at afklare uenighederne i en faglig voldgift.

Bindende aftaler kan ikke brydes

Dommeren bemærkede indledningsvist, at akkordarbejde er arbejde, som aflønnes efter, hvad der præsteres, ikke efter anvendt tid. Akkordarbejde kan foregå på mange måder, f.eks. til en aftalt pris pr. produceret enhed eller med aflønning efter opmåling af udført arbejde efter prislister eller til en bestemt pris for et arbejde, alt i kombination med ansættelse til løbende arbejde eller en afgrænset opgave.

Desuden gælder der en arbejdsretlig grundsætning om, at akkordaftaler om et samlet arbejde er gensidigt bindende og ikke kan afbrydes af nogen af parterne.

Bygningsoverenskomstens regler og vilkår for akkordarbejde må anses for udformet i overensstemmelse med disse grundlæggende ansættelsesretlige principper. Når der i Bygningsoverenskomsten nævnes ”bindende aftaler” må dette derfor forudsætte en aftale om et bestemt stykke arbejde. Hvis arbejdet ikke er afgrænset, vil virksomheden og medarbejderen omvendt ikke være bundet til hinanden vedrørende udførelse af arbejdet.

Når der foreligger en akkordaftale om et bestemt angivet arbejde er virksomhedens mulighed for ved opsigelse at afskære medarbejderne fra at fuldføre arbejdet begrænset, ligesom medarbejdernes mulighed for at forlade arbejdet er begrænset.

Det følger herefter, at angår en aftale om arbejde på akkord ikke et bestemt angivet arbejde, kan begge parter gå hver til sit efter de almindelige regler herom i overenskomsten.

Ikke tilstrækkelig bevis for bindende aftale om akkordens omfang

Dommeren vurderede herefter, at i den konkrete sag havde virksomheden ikke bevist, at der var indgået en aftale med tømrersjakket om udførelse af alt tømrerarbejde på pladsen eller en afgrænset del deraf. Der forelå derfor ikke overenskomststridig bortgang i akkord.

Sjakket afleverede et akkordregnskab i overensstemmelse med overenskomsten, og virksomheden har ikke gjort indsigelse under opfyldelse af overenskomstens krav.

På den baggrund gav dommeren sjakket medhold i kravet på udbetaling i overensstemmelse med akkordregnskabet. Sjakket var desuden berettiget til procesrenter af kravet fra tidspunktet for klagers indlevering af klageskrift til Arbejdsretten i den faglige voldgift.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse af 21. januar 2023 i FV2022-659.

DI's råd

Sammen med faglig voldgiftssag 2021-1103 – Julstrøm Entreprise ApS udgør kendelsen en rettesnor for virksomhederne, når akkordarbejde indledes, og parterne ikke forinden arbejdets igangsætning har opnået aftale om akkordens pris og omfang. Resultatet af kendelsen understreger vigtigheden af, at virksomhederne – som det mindste – sørger for tilstrækkelig dokumentation for, hvad omfanget af en påberøbt akkord udgør, hvis det skal undgås, at medarbejderne i et akkordarbejde lovligt forlader dette, inden hele projektet er færdigt og kræver betaling i henhold til prislisterne. Kendelsen understreger tillige vigtigheden af, at kritik af regnskabet foretages rettidigt og i overensstemmelse med overenskomstens formkrav for kritik. I modsat fald lægges medarbejdernes forslag til akkordregnskab til grund.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.