Foto: Getty Images
29.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fremsat

Regeringen har 29. marts 2023 fremsat et lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Lovforslaget forventes vedtaget den 11. maj 2023 med ikrafttræden den 1. juli 2023. Loven erstatter den nuværende ansættelsesbevislov.

Arbejdsvilkårsdirektivet

Lovforslaget skal gennemføre direktivet om gennemsigtige og uforudsigelige arbejdsvilkår, som EU vedtog i juni 2019.

Direktivet udvider arbejdsgiveres pligt til at give medarbejdere oplysning om ansættelsesvilkår og fastsætter derudover som noget nyt en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår.

Lovforslagets anvendelsesområde

Loven vil gælde for alle medarbejdere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger.

Loven vil også gælde, hvis der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

Virksomhedernes nuværende oplysningspligt

Loven om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. En del af arbejdsgiveres oplysningspligter efter ansættelsesbevisloven videreføres dog i den nye lov.

Efter den nye lov skal en del af oplysningerne senest gives til medarbejderen inden syv kalenderdage, efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, og den øvrige del af oplysningerne skal gives til medarbejderen inden en måned, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Udlevering af oplysninger

Oplysningerne skal udleveres skriftligt til medarbejderen på papir eller i elektronisk form, forudsat at oplysningerne er tilgængelige for medarbejderen, og at arbejdsgiveren opbevarer dokumentation for fremsendelse eller modtagelse.

Medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil, selv om ansættelsesbeviset ikke opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt efter den nye lov. 

Hvis medarbejderen anmoder om det, skal arbejdsgiveren dog udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger, efter medarbejderen har anmodet herom.  

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Loven indfører som noget nyt en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår.

Mindstekravene medfører bl.a., at prøvetid ikke kan overstige seks måneder, at arbejdsgivere ikke må hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, medmindre arbejdet er uforeneligt med ansættelsesforholdet, og at arbejdsgivere kun må pålægge en medarbejder med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for forudbestemte referenceperioder.

Kollektive overenskomster

Lovens krav til oplysninger om ansættelsesforholdet finder ikke anvendelse, i det omfang arbejdsgivere har pligt til at give medarbejderne oplysning om ansættelsesvilkår og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår i henhold til en kollektiv overenskomst, og denne indeholder regler, der mindst svarer til bestemmelserne i arbejdsvilkårsdirektivet.

Mindstekravene vedrørende arbejdsvilkår finder desuden ikke anvendelse i forhold til medarbejdere, der er omfattet af kollektive overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som dækker hele det danske område, og som sikrer den overordnede beskyttelse af de pågældende medarbejdere.

Det betyder, at virksomheder, der er omfattet af DI’s overenskomster, som udgangspunkt ikke er omfattet af lovens regler om mindstekrav til ansættelsesvilkår.

Delt bevisbyrde

I lovforslaget er der som noget nyt indført delt bevisbyrde ved sager om opsigelse eller anden ugunstig behandling i strid med loven.

Delt bevisbyrde betyder, at når en medarbejder har fremført faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at medarbejderen er blevet opsagt eller udsat for anden ugunstig behandling, fordi denne har fremsat klage til arbejdsgiveren efter loven, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen eller den ugunstige behandling ikke skyldes klagen.

Nye skabeloner til ansættelseskontrakter og tillæg

DI udarbejder nye skabeloner til ansættelseskontrakter og tillæg, der opfylder oplysningspligterne efter den nye lov, som DI’s medlemsvirksomheder kan anvende, når loven træder i kraft.

DI står desuden altid til rådighed for medlemmer med rådgivning om udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

Du finder lovforslaget her: Lovforslag nr. L 84, Folketinget 2022-23 (2. samling), Forslag til Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (ft.dk)

Læs også:

Brevkassen: Hvad betyder direktivet om arbejdsvilkår for virksomheders ansættelseskontrakter? - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.