Foto: Colourbox
11.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår vedtaget

Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov.

Arbejdsvilkårsdirektivet

Loven gennemfører EU-direktivet om gennemsigtige og uforudsigelige arbejdsvilkår, som blev vedtaget i juni 2019.

Direktivet udvider arbejdsgivers pligt til at give medarbejdere oplysning om ansættelsesvilkår og fastsætter herudover som noget nyt en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår.

Lovens anvendelsesområde

Loven vil gælde for alle medarbejdere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger.

Loven vil også gælde, hvis der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

Loven finder ikke anvendelse for medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som dækker hele det danske område, og som sikrer den overordnede beskyttelse af  medarbejderne.

Udvidet oplysningspligt og nye frister

Loven udvider arbejdsgivers pligt til at give medarbejderen oplysninger om ansættelsesforholdet. Arbejdsgiver skal således give flere oplysninger til medarbejderen efter den nye lov end efter den nuværende ansættelsesbevislov. 

Loven indfører herudover nye frister for, hvornår de pågældende oplysninger skal gives til medarbejderen.

Således skal en del af oplysningerne give til medarbejderen inden syv kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, og en del af oplysningerne skal gives til medarbejderen inden en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Læs mere om bl.a. oplysningspligten og fristerne i FAQ om nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår - DI (danskindustri.dk)

Formkrav

Oplysningerne skal udleveres skriftligt til medarbejderen på papir eller i elektronisk form.

Oplysningerne skal være tilgængelige for medarbejderen, og arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for fremsendelse eller modtagelse af oplysningerne.

Medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023

Medarbejdere, der er ansat eller tiltræder før 1. juli 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil, selv om ansættelsesbeviset ikke opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt efter den nye lov. 

Hvis medarbejderen anmoder om det, skal arbejdsgiveren dog udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger, efter at medarbejderen har anmodet herom.  

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Loven indfører som noget nyt en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår.

Mindstekravene medfører blandt andet, at prøvetid ikke kan overstige seks måneder, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, og at arbejdsgiveren kun må pålægge en medarbejder med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for forudbestemte referenceperioder.

Medarbejderen kan tilkendes en godtgørelse, hvis der sker brud på mindstekravene.

Godtgørelsens størrelse fastsættes af domstolene på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen og på baggrund af praksis efter anden ansættelsesretlig lovgivning, herunder f.eks. arbejdstidsloven.

Læs mere om de nye mindstekrav og godtgørelsesniveau i FAQ om nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår - DI (danskindustri.dk)

Medarbejdere med forbud mod at påtage sig bibeskæftigelse (flere ansættelsesforhold)

Medarbejdere, der er omfattet af den nye lov, vil som udgangspunkt have ret til at påtage sig bibeskæftigelse, når loven træder i kraft. Hvis medarbejderne har et absolut forbud mod at påtage sig bibeskæftigelse i deres nuværende ansættelseskontrakt, vil et sådant forbud være i strid med de nye mindsterettigheder. I bør derfor udarbejde et tillæg til medarbejdernes tillægskontrakt.

I kan f.eks. benytte DI DOCS - Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt - DI (danskindustri.dk), hvor vi har tilføjet en ny valgmulighed om bibeskæftigelse efter de nye regler.  

Kollektive overenskomster

Arbejdsvilkårsdirektivet blev implementeret i mange kollektive overenskomster i forbindelse med OK2023. Hvis arbejdsvilkårsdirektivet er implementeret i en overenskomst, er medarbejderen omfattet af reglerne i overenskomsten i stedet for loven.

Det betyder, at de nye mindstekrav til arbejdsvilkår ikke finder anvendelse for medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, og at oplysningspligten følger af overenskomsten i stedet for loven.

Medarbejdere, der er omfattet af DI’s overenskomster, vil derfor ikke som udgangspunkt være omfattet af loven.

Delt bevisbyrde

Der er i loven indført delt bevisbyrde i sager, hvor en medarbejder udsættes for ugunstig behandling, fordi medarbejderen har udøvet sine rettigheder i henhold til loven.

Delt bevisbyrde betyder, at når en medarbejder har fremført faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at medarbejderen er blevet opsagt eller udsat for anden ugunstig behandling, fordi denne har fremsat klage til virksomheden efter loven, påhviler det virksomheden at bevise, at opsigelsen eller den ugunstige behandling ikke skyldes klagen.

Den delte bevisbyrde er implementeret i de fleste overenskomster.

Hvis virksomheden ikke kan bevise, at en opsigelse ikke skyldes medarbejderens klage over brud på loven, kan medarbejderen få tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Ved udmåling af godtgørelsens størrelse vil der skulle tages udgangspunkt i, hvad der sædvanligvis tilkendes i sager om usaglig opsigelse.  

Hvis en medarbejder udsættes for anden ugunstig behandling end opsigelse, vil størrelsen på godtgørelsen afhænge af de konkrete omstændigheder i sagen.

Nye skabeloner til ansættelseskontrakter og tillæg

DI udarbejder nye skabeloner til ansættelseskontrakter og tillæg, der opfylder oplysningspligten efter den nye lov: Opdaterede skabeloner til ansættelse - DI (danskindustri.dk)

DI står desuden altid til rådighed for medlemmer med rådgivning om udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

Læs mere om den nye lov i FAQ om nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår - DI (danskindustri.dk)

Du finder lovforslaget her: Lovforslag nr. L 84, Folketinget 2022-23 (2. samling), Forslag til Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (ft.dk)

Se video fra DI's webinar om de nye regler om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår (13. december 2022) 

Vejledninger

FAQ om nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Klik her

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.