Foto: Getty Images
20.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for uddannelsesstøtte 2023

Med virkning fra 2023 reguleres en række satser for løntabsgodtgørelse ved deltagelse i efteruddannelse og refusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold. Alle satser er fastlagt i lovgivning, som afventer vedtagelse i Folketinget.

Folketinget hastebehandler i ugen op til juleaften et lovforslag, som viderefører initiativerne aftalt i forlængelsen af trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse. Initiativerne omfatter bl.a., at VEU-godtgørelsen svarer til maksimale dagpenge.

Nedenstående satser er beregnede satser, hvorfor der kan forekomme afvigelser ift. de endeligt vedtagne satser. Ydermere vil SVU-satsen til folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelser afvente vedtagelsen af finansloven, tilsvarende for de nye satser for lønrefusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold. Disse satser forventes således først at træde i kraft med vedtagelsen af finansloven for 2023.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 2023

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.550 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.640 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.730 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse  911 kr. pr. dag.

Løntilskud til voksenlærlinge

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever og lærlinge

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:   

  Ordinær refusionssats

1. år

2.890 kr. 

2. år

3.390 kr. 

3. år

3.670 kr. 

4. år

4.160 kr. 

Voksen

5.370 kr. 

Da satserne fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2023 m.fl., tages der forbehold for afrundinger eller andre ændringer ifm. lovbehandlingen. Ligesom ikrafttrædelsen vil afhænge af vedtagelse af den relevante lovgivning.

                        

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter