Vi rådgiver dig

Uddannelse ved opsigelse

Uddannelse bringes ofte op, hvis virksomheden står med en opsigelsessituation. Særligt ved større afskedigelser er der stor interesse herfor. Mange af overenskomsterne beskriver rammer for uddannelse i opsigelsessituationer.

Da overenskomsterne beskriver forskellige rettigheder, er det vigtigt at afklare, hvilke overenskomster de opsagte medarbejdere arbejder under. Nedenfor beskrives bestemmelserne på en række overenskomstområder. Der kan være andre regler på andre overenskomstområder.

Uddannelse ved opsigelse på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst

I henhold til Industriens Overenskomst § 38, stk. 8, og Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 9, har medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i en vis periode, ret til frihed til efter- eller videreuddannelse, hvis opsigelsen skyldes omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold.

Medarbejdernes ret til efteruddannelse, når medarbejderen opsiges med baggrund i virksomhedens forhold, knytter sig til at bruge mulighederne for støtte til efteruddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

Når medarbejderen deltager i efteruddannelse med støtte fra IKUF, er det et krav, at virksomheden ikke betaler hverken hel eller delvis løn.

Fritstillede medarbejdere kan dog søge om støtte fra IKUF til deltagelse i uddannelse i fritstillingsperioden.

Hvis medarbejderen er blevet opsagt på baggrund af virksomhedens forhold og har mere end seks måneders anciennitet har vedkommende mulighed for støtte til yderligere én uges efteruddannelse, end hvad der ellers følger af overenskomsternes § 44, stk. 2 og § 25, stk. 2 om selvvalgt uddannelse.

Har medarbejderen mere end tre års anciennitet i virksomheden, udvides muligheden for støtte fra IKUF med yderligere to uger. IKUF stiller dermed op til tre ekstra støtteuger til rådighed ved opsigelse.

Desuden kan medarbejderen, hvis de almindelige IKUF-muligheder ikke er udtømte, have mulighed for at benytte op til to uger af disse. Alt i alt kan der være mulighed for op til fem uger med efteruddannelse finansieret af IKUF.

Hvis medarbejderen før opsigelsen har aftalt at benytte sine muligheder for op til seks ugers selvvalgt efteruddannelse med støtte fra IKUF, vil der være mulighed for op til ni ugers efteruddannelse i en opsigelsesperiode.

Som overenskomstbestemmelserne er pt., skal al efteruddannelse ligge inden for opsigelsesvarslet, da muligheden for støtte fra IKUF er knyttet til ansættelsessituationen.

Reglerne i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst m.fl. beskriver, at virksomheden ikke skal betale medarbejderens løn under uddannelsen, og at medarbejderen kan få dækket udgifterne til kursusgebyr og delvis dækning af løntab af Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Det er værd at notere, at støtten fra IKUF er betinget af, at virksomheden ikke betaler hverken hel eller delvis løn under uddannelsen.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) - DI (danskindustri.dk)

Uddannelse ved opsigelse på Fællesoverenskomsten

I Fællesoverenskomstens § 17, stk. 4, beskrives medarbejderens rettigheder til efteruddannelse i forbindelse med opsigelse, som sker på baggrund af virksomhedens forhold.

Hvis medarbejderen har et års uafbrudt anciennitet i virksomheden, har vedkommende ret til at deltage i uddannelse efter eget valg i op til to uger, hvor uddannelsesperioden er placeret mellem opsigelse og fratrædelse.

Medarbejderen kan også deltage i op til to ugers uafbrudt uddannelse i direkte forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode, hvis medarbejderen dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel.

Medarbejderen modtager sædvanlig løn under denne efteruddannelse, og virksomheden opnår støtte fra såvel HTSK-fonden som lovbestemt løntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse).

Herudover har medarbejdere, som ikke har gennemført en realkompetencevurdering, ret til at gennemføre en sådan på PensionDanmarks hjemmeside, hvis det ikke allerede er sket.

Medarbejdere har ret til at holde fri med løn for at gennemføre realkompetencevurderingen.

Jobcentre, fagforeninger og andre overenskomster

Virksomheden bør også være opmærksom på, at de lokale jobcentre og medarbejdernes fagforeninger ofte kan tilbyde medarbejderne hjælp i form af jobsøgningskursus, kompetenceafklaring mv.

Og endelig kan der være andre rammer for efteruddannelse i forbindelse med opsigelse på andre overenskomster.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.