Vi rådgiver dig

Personalepolitik om hjemmearbejde

Hvis jeres medarbejdere arbejder hjemme noget af eller hele arbejdstiden, er der nogle regler, virksomheden skal være opmærksom på. Det er ligeledes en god idé at formulere en personalepolitik med klare principper og retningslinjer for brug af hjemmearbejde.

Arbejdsstedet skal fremgå af ansættelseskontrakten

Hvis virksomheden ønsker at benytte hjemmearbejde, skal det fremgå af ansættelseskontrakten for de medarbejdere, der delvist skal arbejde hjemme, at arbejdsstedet ud over virksomhedens adresse også kan være medarbejderens egen bopæl.

Er medarbejderen ansat til arbejde på virksomhedens adresse, kan virksomheden ikke uden videre pålægge medarbejderen at udføre arbejde hjemmefra, medmindre helt særlige forhold indtræder.

Hvis virksomheden ensidigt ønsker at ændre en medarbejders arbejdssted, således at arbejdet skal udføres helt eller delvist fra hjemmet, vil dette skulle varsles som en væsentlig ændring med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Virksomheden bør desuden sikre, at der henvises til virksomhedens politik om hjemmearbejde i ansættelseskontrakten.

Hvis det er aftalt, at medarbejderen kan udføre en del af arbejdet hjemmefra, kan I bruge DI’s forslag til kontraktbestemmelse, som du kan finde i DI's skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst eller i  DI’s skabelon for tillæg til ansættelsesbevis om distancearbejde på industriens overenskomster.

Arbejdstid ved hjemmearbejde

Der er ledelsen, der fastsætter retningslinjerne for hjemmearbejdet, herunder arbejdstid. Ved hjemmearbejde er det den normale arbejdstid, der gælder, medmindre andet aftales.

Virksomheden kan altså stille krav til medarbejdere, der arbejder hjemme om, at de skal være logget på og tilgængelige i samme omfang og inden for en bestemt arbejdstid, ligesom når de arbejder på virksomhedens adresse.

Læs mere på Arbejdstid ved hjemmearbejde - DI (danskindustri.dk)

Krav om professionel fremtoning

Hvis medarbejderen skal deltage i onlinemøder som led i sit arbejde, kan I godt stille krav til medarbejderens påklædning og fremtoning på samme måde, som I normalt kan stille krav til medarbejderen, når vedkommende møder ind på arbejdspladsen. Ligeledes kan I bestemme, at medarbejderen skal være tilgængelig på video i forbindelse med onlinemøder.

I må også gerne bestemme, at medarbejderne skal vælge en neutral baggrund under videomøder med eksterne. I kan f.eks. godt pålægge medarbejderne at undgå fjollede, provokerende, religiøse eller politiske billeder i baggrunden, hvis dette ikke er i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer og image. Alternativt kan medarbejderen foretage opkaldet et andet sted eller benytte en ’virtuel baggrund’, som slører baggrunden.

De krav, I stiller til medarbejderne, skal være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Dette kan f.eks. være af hensyn til, at virksomheden vil fremstå professionel over for kunder og samarbejdspartnerne.

Det er vigtigt, at retningslinjer for påklædning og fremtoning er generelle på virksomheden. Det er ikke tilladt at lave forskellige regler for enkelte medarbejdere. Derimod må I gerne lave differentierede krav til medarbejdere, som udfører forskellige arbejdsopgaver.

Det er dog afgørende, at der ikke sker forskelsbehandling i den forbindelse, så retningslinjer særligt retter sig imod medarbejdere med et bestemt køn, religion, etnisk baggrund osv. 

IT-sikkerhed og databeskyttelse

Regler og retningslinjer om it-sikkerhed og beskyttelse af persondata gælder også, når medarbejderne arbejder hjemmefra.

Virksomheder, der benytter hjemmearbejde, bør udarbejde klare retningslinjer for it-sikkerhed og beskyttelse af persondata ved hjemmearbejde, og sikre sig, at medarbejderne kender virksomhedens retningslinjer, og at retningslinjerne bliver overholdt. 

Læs mere i DI’s vejledning om IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata ved hjemmearbejde.

Samarbejde

Af Samarbejdsaftalen indgået mellem DA og FH fremgår det, at samarbejdsudvalget skal inddrages i tilrettelæggelse af principper for virksomhedens personalepolitik (se pkt. 3 i Samarbejdsaftalen). Af Samarbejdsaftalen (pkt. 1) fremgår desuden, at der skal anvendes ledelses-, samarbejds- og informationsformer, der tilskynder til, at flest mulige medarbejdere inddrages i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige arbejde.

Det betyder, at medarbejderne på alle virksomheder omfattet af Samarbejdsaftalen skal inddrages i dialogen om hjemmearbejde, herunder også i virksomheder uden et samarbejdsudvalg.

Drøftelserne i samarbejdsudvalget skal respektere og overholde gældende love og bestemmelser samt de på de enkelte områder gældende overenskomster eller aftaler, herunder de aftaler, der er eller måtte blive indgået på de enkelte overenskomstområder om telearbejde.

Ikke alle medlemsvirksomheder i DI er omfattet af Samarbejdsaftalen, men der vil stadig være pligt til at informere og høre medarbejderne om den del af virksomhedens drift og beslutninger, der vedrører dem. Denne forpligtelse følger af lov om information og høring af medarbejdere.

I forbindelse med drøftelser af en politik om hjemmearbejde vil forpligtelsen bestå i, at medarbejderne skal informeres og høres om politikken.

Skabeloner

Tjekliste til hjemmearbejde

Hent

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om hjemmearbejde

Hent

Vejledninger

Vejledning om IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata ved hjemmearbejde

Hent
For medlemmer

I dybden med hjemmearbejde

Få svar på, om medarbejdere kan sige nej til hjemmearbejde, hvilke forpligtelser der gælder for virksomheden, og hvilke krav I kan stille til medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Gå i dybden

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.