20.11.23

Opdateret med særlige ændringer

Vi har opdateret rådgivningen om § 56 aftaler.

Refusion af sygedagpenge

Virksomheder, som betaler løn til syge medarbejdere, har som udgangspunkt ret til refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom, hvis betingelserne i sygedagpengeloven er opfyldt.

Der gælder de samme regler for overenskomstansatte medarbejdere og ikke overenskomstdækkede medarbejdere, når det drejer sig om refusion af sygedagpenge.

Hvis I betaler sygeløn, har I krav på refusion fra kommunen, såfremt medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. I kan få det beløb, som medarbejderen ellers ville have fået i sygedagpenge fra kommunen.

Vilkår:

  • I kan først få sygedagpengerefusion efter de første 30 sygedage ( arbejdsgiverperioden).
  • Sygedagpengerefusionen kan højst udgøre den højeste ugentlige sygedagpengesats.
  • Sygedagpengerefusionen kan aldrig overstige den udbetalte sygeløn.

Frister

Hvis I er berettiget til sygedagpengerefusion, skal I anmelde kravet om refusion til medarbejderens opholdskommune inden 5 uger fra første fraværsdag. Hvis I overskrider fristen, kan I først få sygedagpengerefusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt.

Arbejdsgiverperiode

Såfremt en medarbejder har ret til betaling under sygdom, har I mulighed for at få refusion, hvis medarbejderen er syg i mere end 30 dage. De første 30 dage skal I selv betale uden mulighed for at få sygedagpengerefusion. Det kaldes arbejdsgiverperioden.

I skal anmelde medarbejderens fravær til medarbejderens opholdskommune senest 5 uger fra første fraværsdag, hvis I vil have refusion for den periode, som strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

Refusion, når medarbejdere med ret til løn under sygdom har kort anciennitet

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere har ret til fuld løn under sygdom uanset anciennitet. Hvis medarbejderen har været ansat mindre end 8 uger, er der ingen arbejdsgiverperiode, og virksomheden kan søge sygedagpengerefusion fra første hele fraværsdag.

Det er en betingelse for refusion, at medarbejderen har ret til sygedagpenge fra kommunen. Medarbejderen skal opfylde visse beskæftigelseskrav for at være berettiget til sygedagpenge.

§ 56-aftaler

I kan indgå en § 56-aftale med medarbejderen, hvis medarbejderen ofte er sygemeldt eksempelvis pga. en kronisk eller langvarig lidelse. En § 56-aftale giver jer mulighed for få refusion fra første dag. Det vil sige, at der ikke er nogen arbejdsgiverperiode for medarbejdere, der har sygefravær pga. den lidelse eller sygdom, som § 56-aftalen vedrører.

I kan indgå § 56-aftaler:

  • hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt øget på grund af en kronisk eller langvarig sygdom (mindst 10 fraværsdage på ét år).
  • når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende, og indlæggelsen eller behandlingen er planlagt på ansættelsestidspunktet.
  • når virksomheden allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 30 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Virksomheden skal fortsat betale sygedagpenge til den syge medarbejder i arbejdsgiverperioden (30 dage), men aftalen giver virksomheden ret til refusion fra kommunen allerede fra medarbejderens første fraværsdag, når medarbejderen er syg af den kroniske eller langvarige sygdom eller skal indlægges eller behandles. Hvis der er tale om en funktionær eller funktionærlignende medarbejder, så skal virksomheden betale fuld løn, selvom der er tale om fravær i forbindelse med en § 56-aftale.

Retten til sygedagpengerefusion kan mistes

Viser det sig, at medarbejderen har forsømt sine pligter og eksempelvis ikke har deltaget i kommunens opfølgning på sygefraværet, mister medarbejderen ret til sygedagpengene, og virksomheden mister også retten til sygedagpengerefusion.

Visse overenskomster giver virksomheden mulighed for at stoppe sygelønnen og modregne et beløb hos medarbejderen svarende til den tabte sygedagpengerefusion – eksempelvis i tilgodehavende løn. Dette er eksempelvis muligt for medarbejdere, der er dækket af Industriens Overenskomst.

Funktionærer har som det helt klare udgangspunkt krav på løn, uanset om virksomheden kan få refunderet sygedagpengene. Virksomheden kan have mulighed for at modregne mistet sygedagpengerefusion, såfremt medarbejderen kan holdes erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3.  

Det kan desuden have ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis han eller hun gentagne gange undlader at medvirke i kommunen eller virksomhedens opfølgning og dermed afskærer virksomheden fra refusion af sygedagpengene.

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent
For medlemmer

I dybden med refusion af sygedagpenge

Få svar på, hvornår virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion, om virksomheden kan få sygedagpengerefusion i hele den periode, der betales sygeløn, hvornår virksomheden skal anmelde sygefraværet for at få refusion, hvad arbejdsgiverperioden er, hvad en § 56-aftale er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 20.11.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.