Argentina

Krav og regler ved eksport til Argentina

Areal og befolkningstal

2.780.400 km², 44.694.198 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$20.900 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Buenos Aires, La Plata, Rosario, Tucumán, Córdoba, Mendoza

Forretningssprog

Spansk, engelsk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Peso (ARS) = 100 Centavos

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser. 

Importforhold

Efter pres fra WTO kræver Argentina ikke længere "the advance declaration of imports" (DJAI). DJAI er erstattet af et nyt importlicenssystem. Virksomheder der importerer skal fremover ansøge via en af de to typer importlicens. Automatisk og ikke-automatisk. Ansøgning om importlicens skal ske i "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI), som ligger elektronisk på AFIP’s hjemmeside. Det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, hvorvidt det letter udfordringerne med at opnå importlicens.

Det anbefales fortsat at sikre sig, at modtager har gyldig importlicens og tilladelser til at importere varerne.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner
Afgives sædvanligvis i DKK eller USD. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Anbefales ikke.

Dokumentinkasso: Forekommer, men forsinket betaling må påregnes.

Remburs: Uigenkaldelig og bekræftet, anbefales.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Frizoner

Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Tucuman, Cordoba, Mendoza, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia Zona Franca, Tierra de Fuego.

Internationale aftaler

  • International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention)
  • International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended) (Revised Kyoto Convention)
  • Latin American Integration Association (LAIA, Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI)
  • Southern Common Market (MERCOSUR)
  • Union of South American Nations (UNASUR)
  • World Customs Organization (WCO)
  • World Trade Organization (WTO).

Told

Tarif inddelt efter HS-nomenklaturen. Hovedsagelig værditold baseret på varens cif-værdi.

For at undgå underfakturering har de argentinske myndigheder indført en referencepris. Det betyder, at hvis toldværdien ligger under referenceprisen, vil toldværdien blive hævet til referenceprisniveauet.

Argentina er i toldunion (MERCOSUR) sammen med Brasilien, Paraguay og Uruguay, hvilket indebærer fælles ydre toldsatser og toldfrihed for de fleste varer mellem Mercosur-landene.

Ud over told betales visse importafgifter af varierende størrelse.

Vareprøver

Vareprøver uden toldværdi kan indføres toldfrit. Vareværdien skal være under USD 100,  men kan også afhænge af varetypen, såfremt det fremgår af mængden og varens karakter, at den ikke kan anvendes til andet formål. Vareprøver med kommerciel værdi kan indføres mod et depositum for betaling af told og afgifter. Depositum tilbagebetales, når varen genudføres inden den fastsatte frist, som normalt er 90 dage.

Toldbehandling

Importgods skal deklareres for toldbehandling inden 15 dage fra ankomst, herefter skal der betales 1% af varens værdi. Den endelige toldbehandling skal påbegyndes inden 60 dage fra godsets ankomst, og afhentning af godset skal være sket inden 90 dage, ellers betragtes godset som overgivet til myndighederne til salg på offentlig auktion.

Argentina har krav om tolddeklaration af træemballage.

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Argentina er ikke med i ATA-Carnetordningen.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Udførselsangivelse - Udførsel af varer til lande udenfor EU

Varer som forlader EU skal angives til udførsel i Toldstyrelsens E-eksport system. Udførslen laves af eksportøren selv eller en transportør eller speditør. Angivelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nødvendige, for at ekspeditionen kan gennemføres. Efter at varerne er frigivet i E-Export, skal der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr. (Movement Reference Number). EAD- dokumentet følger varerne, indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. Mange virksomheder får deres speditør til at lave udførselsangivelsen. Vær opmærksom på at man som virksomhed har ansvar for, at varer som forlader EU bliver udført korrekt..

Proformafaktura

Udfærdiges hvis nødvendigt for rembursåbning eller lignende. Proformafakturaen skal indeholde samme oplysninger, som handelsfakturaen vil komme til at indeholde inklusiv varebetegnelse på spansk.

Handelsfaktura

Udfærdiges i mindst 1 original og 3 kopier på spansk (eller engelsk) og skal indeholde navn og adresse på importøren, afskibnings- og omladningshavn, begge skibes navne og indregistreringslande (for luftfragt angives rutenummer, i tilfælde af omladning alle flys rutenumre), antal kolli, mærke, nummer osv., nøje beskrivelse af varen (på spansk), brutto- og nettovægt, FOB eller CFR/CIF pris i den valuta som forretningen er indgået i, samt varens oprindelsesland. Ved FOB forsendelser skal der på handelsfakturaen anføres "Freight to be paid at destination".

Ved CFR/CIF-salg skal følgende opstilling benyttes:

Vareværdi fob (Costo).................
Fragt (Frete).........................
Forsikring (Prima de seguro).........
Evt. andre omkostninger (Otros Gastos)........................
Total valor CFR/CIF Buenos Aires......

Herefter påføres handelsfakturaen følgende erklæring, der underskrives af eksportøren:

"Declaro bajo juramento que los precios consignados en esta factura comercial son los realmente pagados o a pagarse, y que no existe convenio alguno que permita su alteracion, y que todos los datos referentes a la calidad, cantidad, valor, precios, etc., y descripcion de la mercaderia concuerdan en todas sus partes con lo declarado en la correspondiente shipper's export declaration"

Dansk oversættelse:

Jeg bekræfter, herved at prisene på denne handelsfaktura er i overensstemmelse med den pris, som er betalt eller skal betales, og at der ikke eksisterer aftaler om ændring af denne pris, samt at alle data som omhandler kvalitet, kvantitet, værdi, pris osv. er korrekte, og at beskrivelsen af varerne er i overensstemmelse med korresponderende udførselsdeklaration.

Påtegning i en hovederhvervsorganisation er nødvendig. Selvom det ikke er et officielt krav, oplever vi, at Argentina forlanger, at handelsfakturaen skal legaliseres. Se afsnittet længere nede om legalisering.

Underskrift

Fakturaen skal underskrives i hånden på alle eksemplarer. Umiddelbart under signaturen skal underskriverens fulde navn og titel være printet. 

Konsulats/toldfaktura

Kræves ikke.

Oprindelsescertifikat

Argentina har krav om oprindelsescertifikat A100, som er påtegnet af et handelskammer. I mange tilfælde forlanger modtageren også at oprindelsescertifikatet legaliseres af udenrigsministeriet og på Argentinas ambassade.

Oprindelsescertifikatet skal indeholde den argentinske importørs navn, dato og nummer. 

DI Certifikatservice kan hjælpe med påtegning af oprindelsescertifikat og øvrige eksportdokumenter.

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat, (1 original + 1 kopi) der kun må udfærdiges på spansk, kræves for kød, levende dyr, planter, kartofler, frugt og grøntsager, frø, visse nærings- og nydelsesmidler, medicinalvarer samt eventuelt for emballagen hertil.

Eventuel dokumentation for anvendt træemballage: Plantesundhedscertifikat og/eller dokumentation for godkendt behandling (gasning, opvarmning).

Inspektionscertifikat

Ikke noget krav om forhåndsinspektion.

Pakkeliste

Er nødvendig og skal indeholde: 1) nøje beskrivelse af indholdet af hvert kollo, 2) antal kolli, 3) mærke og nummer for hvert kollo, 4) emballageart, 5) brutto- og nettovægt pr. kollo samt total.

Udfærdiges i 1 original og 4 kopier på spansk. Engelsk og tysk accepteres, men oversættelse kan kræves. Pakliste kræves ikke for bulk-varer eller andre fuldstændig ens varer.

Følgende erklæring påføres og underskrives af eksportøren:

"Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta nota de empaque, son el fiel reflejo de la verdad y que los detalles indicados corresponden al contenido real." el ... 20

Dansk oversættelse: "Vi erklærer under eds forpligtelse, at alle i denne pakliste indeholdte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at den angivne specifikation svarer til det virkelige indhold."

Påtegning i hovederhvervsorganisation eller legalisering i konsulat ikke nødvendig. 

Legalisering

Oprindelsescertifikat og handelsfaktura skal påtegnes på et handelskammer og legaliseres i Udenrigsministeriet, og herefter indleveres til legalisering på Argentinas ambassade. 

Legalisering af sundhedscertifikat, analysecertifikat samt  prislister etc. er også nødvendig. Alle dokumenter skal påtegnes på et handelskammer og legaliseres hos Udenrigsministeriet, før de kan blive legaliseret på ambassaden.

Legaliseringsgebyr

Se priser for legalisering i linket her. Det anbefales, at man kontakter den argentinske ambassade for den korrekte pris.

DOX Visas and Legalisations og Comet Consular Service tilbyder at stå for hele eller dele af legaliseringsproceduren mod betaling.
Få adgang til DOX box - en håndbog til legalisering www.doxvl.dk/getdoxbox 

Landet er med i Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på UM's hjemmeside.

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

Alle kolli mærkes på mindst 2 sammenstødende sider (ikke låg og bund) med: 1) oprindelsesland ("Procedencia danesa" eller "Made in Denmark"), 2) mærke og kollonummer, 3) lossehavn, 4) brutto- og nettovægt. Dobbeltnummerering af kolli, som afskibes på samme konnossement, er ikke tilladt.

Varer

Skal være mærket med oprindelsesland på et let synligt sted. Varer bestemt for detailsalg skal, eventuelt på etiketter, bære oplysninger om vareart, mængde og renhedsgrad, sammensætning o.lign.

Særlige regler for næringsmidler og medicinalvarer mv.
Udtømmende aftale med importøren er tilrådelig.

Standarder

Argentina er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

Det er The Argentine Institute of Normalisation and Certification (IRAM), som er ansvarlig for standarder i Argentina.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer, bl.a.:

Forarbejdede føde- og drikkevarer, lægemidler og farmaceutiske produkter: Registrerings- og etiketteringsforskrifter.

Svinekød: Eksportslagteriet skal være godkendt af de argentinske veterinærmyndigheder (SENASA).

Skadedyrsbekæmpelsesmidler: Særlige forskrifter.

Textilprodukter: Særlige oprindelses og kvalitetsmærkningsforskrifter. Skal endvidere forsynes med fiskalmærke af importøren.

Maskiner, apparater og elmateriel: Toldmyndighederne behøver til brug for korrekt toldklassifikation en erklæring om varens natur, art og kvalitet (ifølge "Resolucion No. 1132/76").

Elmateriel kræves nu typegodkendt og certificeret, og den argentinske certificeringsmyndighed IRAM har akrediteret DEMKO/UL til denne opgave i Danmark, og her kan også vejledes om ordningens omfang og procedurer.

UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup, Denmark
E-mail: info.dk@dk.ul.com
Tel.: +45 44 85 65 65 

Transportforhold

Transport og emballage.

Forsikringsforhold

Såfremt eksportøren skal tegne forsikring, skal forsikringscertifikatet sædvanligvis præsenteres ved import. Følg importørens anvisninger. Forsikringscertifikat kræves normalt altid ved søfragtsforsendelser.

Emballage

Af hensyn til toldbehandlingen bør varer af forskellig art ikke pakkes i samme kollo. Varer i mange enheder  må så vidt muligt ikke fremsendes, uden at hver enkelt vare er pakket særskilt (detailpakninger o.l.). Eventuelt må hver artikel pakkes ind i papir. Er det helt umuligt at foretage en sådan form for indpakning, bør der på paklisten anføres "Loose" eller "Unwrapped".

Træemballage: Argentina er tilsluttet  ISPM No. 15 - verdensstandarden for træemballage i international handel. Standarden omhandler behandling og mærkning af træ til fremstilling af emballage. ISPM 15 er vedtaget under den Internationale Plantesundhedskonventrion IPPC i FAO og Landbrugsstyrelsen er myndighed på området i Danmark.

Konnossement/ fragtbrev

Udfærdiges i 3 originaler og et antal kopier og kan (undtagen for våben og ammunition) udstedes til ordre, såfremt "notify"-adresse påføres (dog ikke til en bank).

Konnossement skal ud over alle de normale oplysninger også indeholde oplysning om oprindelsesland. Eventuel træemballage skal tydeligt deklareres som tidliger nævnt under emballage. Underskrift på fax er ikke tilladt. Rettelser i konnossementet må ikke forekomme. Såfremt konnossementet ikke er forevist toldmyndighederne inden en uge efter varernes ankomst, skal der betales bøde.

Ingen legalisering eller forevisning i konsulatet.

Luftfragtbrev: Ingen særlige regler.

Services for DI-medlemmer

Arrangementer og værktøjer

Få mere viden om fremstødsværktøjer her

Få et overblik over internationale arrangementer såsom messer, kurser og delegationer som du kan deltage i her

Yderligere information om eksportmarkeder- og regler

Få vejledning og hjælp til spørgsmål i relation til eksportkontrol her

Læs mere om afsætning og eksport hos Fremstillingsindustrien her

Læs om den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder i vores Markedsfokus her

Adresser:

Argentinas Ambassade -København, Danmark
Borgergade 16, 4th. fl.
1300 Copenhagen K.
Tel.: +45 33 15 85 56
edina@mrecic.gov.ar
Office hours:
10.00-13.00 (Mon-Fri)

Dansk repræsentation i Argentina
Se information fra UM i linket 'Danmark i Argentina' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk