Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Vi rådgiver dig

European Sustainability Reporting Standards

Bæredygtighedsrapporteringsdirektivet CSRD forudsætter at de detaljerede rapporteringskrav fastlægges i særlige standarder.

Dette vil ske med vedtagelsen af et særligt sæt af bæredygtighedsstandarder med navnet European Sustainability Reporting Standards (ESRS). CSRD’en fastslår yderligere, at ESRS’erne udarbejdes af EFRAG.

ESRS standarderne skal vedtages af EU Kommissionen som delegerede retsakter, hvorefter de er gældende i de enkelte medlemsstater.

Standarderne vil gælde for alle selskaber med mere end 250 medarbejdere, der i fremtiden skal indarbejde rapportering om bæredygtighed i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Hvad indeholder ESRS’erne

Udkastene til European Sustainability Reporting Standards (ESRS) omfatter et fuldt sæt af standarder vedrørende miljø og sociale forhold samt selskabsledelse (Sector-Agnostic Standards). Herudover indeholder de tværgående områder (Cross-Cutting Standards) krav til beskrivelse af strategi, mål, målopnåelse og værdikæder samt definerer væsentlighed og stiller krav til opbygning af rapporteringen. Disse standarder skal anvendes af alle selskaber.

Til hver af de 12 standarder knytter sig et dokument (Basis for Conclusion), der beskriver grundlagt for de områder, der er indarbejdet i standarderne samt de afvejninger og beslutninger, der er taget. Derudover er der udsendt en Cover Note med tilhørende appendiks, der beskriver høringsprocessen, samt et dokumenter, der oplister de brancher, hvor der skal udarbejdes branchespecifikke standarder.

EFRAG’s hjemmeside kan du finde udkast til ESRS’erne med tilhørende basis for conclusion, præsentationer af indholdet i hver af standarderne, samt høringsmateriale og information om høringsprocessen.

Strukturen i de udsendte udkast kan illustreres således. Udkastene er endnu ikke oversat til dansk, hvorfor de engelske navne anvendes.

Udarbejdelse af ESRS standarderne og høringsprocessen

ESRS standarderne udarbejdes af EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). EFRAG er etableret som teknisk rådgiver for EU Kommissionen.

EFRAG nedsatte i 2021 en projektgruppe (Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards – PTF-ESRS), der har udarbejdet udkast til ESRS’erne. Udviklingen af udkast til ESRS’erne er således sket parallelt med at CSRD’en er blevet forhandlet.  

Projektgruppen har været bredt sammensat af repræsentanter fra EU landene, der har repræsenteret både aflæggere, brugere, revisorer og andre interessenter. Udviklingen af standarderne er blandt andet sket i samarbejde med GRI, der har været involveret i det tekniske arbejde for at sikre, at ESRS standarderne baserer sig på og ligger tæt op ad kravene i GRI.

EFRAG offentliggjorde udkast til de tværgående og de sektor-generelle standarder den 22. november 2022, og efter målrettede høringer udsendte Kommissionen den 9. juni 2023 udkast til delegerede retsakter. De endelige udkast blev godkendt af EU i juli 2023.

I forhold til EFRAG’s udkast til standarderne har EU Kommissionen foretaget ændringer, der er meget væsentlige for virksomhederne, der skal efterleve standarderne. Blandt de vigtigste ændringer er, at alle standarder og alle oplysningskrav og datapunkter i de enkelte standarder underlægges en væsentlighedsvurdering, bortset fra de generelle oplysninger om virksomheden, eksempelvis om dens strategi og forretningsmodel. Derudover ændres visse oplysningskrav fra at være krævede til at være frivillige. Disse ændringer medvirker, at implementeringen af standarderne bliver betydeligt nemmere for virksomhederne  

Du kan læse mere om EFRAG’s høringsproces her.

Indarbejdelse i dansk lovgivning og ikrafttræden

ESRS’erne vil blive vedtaget som delegerede retsakter. Det betyder, at de er gældende i medlemsstaterne uden at de skal indarbejdes i national lovgivning. Når standarderne er vedtaget er de således gældende for danske virksomheder med de ikrafttrædelsesbestemmelser, der fremgår af de respektive standarder.

De første 12 standarder forventes at træde i kraft fra 1. januar 2024, afhængigt af EU’s godkendelse i august. Foruden disse generelle standarder vil der i de kommende år også komme en række sektor-specifikke standarder, samt en frivillig standard for små- og mellemstore virksomheder (SMV´er).

EFRAG

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) er etableret som teknisk rådgiver for EU Kommissionen og skal varetage interesserne både vedrørende den finansielle rapportering og rapportering om bæredygtighed.

EFRAG varetager EU’s rolle i forhold til IASB (International Accounting Standards Board) i forbindelse med drøftelser om udviklingen af IFRS (International Financial Reporting Standards), samt under udarbejdelsen, høringen og vedtagelse af nye eller ændrede IFRS standarder. EFRAG rådgiver ligeledes EU Kommissionen om udviklingen i den finansielle rapportering, herunder om nye og ændrede IFRS standarder bør vedtages af EU og dermed anvendes af virksomheder indenfor EU, der aflægger regnskaber i overensstemmelse med IFRS.

EU Kommissionen har besluttet at EFRAG skal stå for udarbejdelsen af de standarder, der skal anvendes som grundlagt for rapporteringen om bæredygtighed.

EFRAG er organiseret gennem to separate bestyrelser, der varetager henholdsvis den finansielle rapportering og rapporteringen om bæredygtighed. Danmark er i øjeblikket repræsenteret i begge bestyrelser.

I bestyrelsen for rapportering om bæredygtighed (EFRAG Sustainability Reporting Board) varetages de daske interesser af Kristian Koktvedgaard, Fagleder Moms og Regnskab i DI.

Læs mere

Find yderligere information vedrørende kravene til E, S og G her. 

Kristian Koktvedgaard

Kristian Koktvedgaard

Fagleder, Moms og Regnskab

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold