Vi rådgiver dig

European Sustainability Reporting Standards - ESRS

EU Kommissionens forslag til øget rapportering om bæredygtighed i CSRD forudsætter at de detaljerede rapporteringskrav fastlægges i særlige standarder.

Dette vil ske med vedtagelsen af et særligt sæt af bæredygtighedsstandarder med navnet European Sustainability Reporting Standards (ESRS). CSRD’en fastslår yderligere, at ESRS’erne skal udarbejdes af EFRAG.

ESRS standarderne skal vedtages af EU Kommissionen som delegerede retsakter, hvorefter de er gældende i de enkelte medlemsstater.

Standarderne vil gælde for alle selskaber med mere end 250 medarbejdere, der i fremtiden skal indarbejde rapportering om bæredygtighed i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Hvad indeholder ESRS’erne

Udkastene til European Sustainability Reporting Standards (ESRS) omfatter et fuldt sæt af standarder vedrørende miljø og sociale forhold samt  selskabsledelse (Sector-Agnostic Standards). Herudover indeholder de tværgående områder (Cross-Cutting standards) krav til beskrivelse af strategi, mål, målopnåelse og værdikæder samt definerer væsentlighed og stiller krav til opbygning af rapporteringen. Disse standarder skal anvendes af alle selskaber.

Der er udsendt udkast til i alt 13 standarder. Til hver standard knytter sig et dokument (Basis for Conclusion), der beskriver grundlagt for de områder, der er indarbejdet i standarderne samt de afvejninger og beslutninger, der er taget.

Derudover er der udsendt en Cover Note med tilhørende appendiks, der beskriver høringsprocessen, samt et dokumenter, der oplister de brancher, hvor der skal udarbejdes branchespecifikke standarder.

Høringsprocessen pågår i øjeblikket, og der forventes at indkomme en række kommentarer og bemærkninger. De endelige standarder må således forventes at afvige fra de udsendte udkast.

Strukturen i de udsendte udkast kan illustreres således. Udkastene er endnu ikke oversat til dansk, hvorfor de engelske navne anvendes.

Udkast til de branchespecifikke standarder skal udarbejdes i løbet af efteråret. Standarderne skal herefter i høring efter samme proces som de nu udsendte udkast til cross-cutting og sector agnostic standarder

Udarbejdelse af ESRS standarderne og høringsprocessen

ESRS standarderne udarbejdes af EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). EFRAG er etableret som teknisk rådgiver for EU Komissionen.

EFRAG nedsatte i 2021 en projektgruppe (Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards – PTF-ESRS), der har udarbejdet udkast til ESRS’erne. Udviklingen af udkast til ESRS’erne er således sket i parallel med at CSRD’en er blevet forhandlet.  

Projektgruppen har været bredt sammensat af repræsentanter fra EU landene, der har repræsenteret både aflæggere, brugere, revisorer og andre interessenter. Udviklingen af standarderne er blandt andet sket i samarbejde med GRI, der har været involveret i det tekniske arbejde for at sikre, at ESRS standarderne baserer sig på og ligger tæt op ad kravene i GRI.

EFRAG sendte udkast til de tværgående og de sektor-generelle standarder i høring den 27. april 2022. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 8. august 2022, hvilket kun giver en høringsperiode på 100 dage. Dette er en betydeligt kortere periode end for andre sammenlignelige standarder. 

EFRAG har bedt om at få kommentarer på alle emner og områder i ESRS’erne. De generelle kommentarer kan indsendes i et høringsnotat, mens specifikke kommentarer skal indsendes via et elektronisk spørgeskema på EFRAG’s hjemmeside. Det er muligt kun at indsende høringssvar på udvalgte områder. Der er ingen krav om at besvare alle spørgsmål.

Efter udløbet af høringsperioden har EFRAG 100 dage til at bearbejde de modtagne kommentarer, forslag og anbefalinger samt udarbejde ændrede, endelige udkast til standarderne. Herefter skal det endelig udkast til ESRS’erne afleveres til EU Kommissionen i november 2022. EU Kommissionen forventes at vedtage ESRS standarderne i foråret 2023.

Du kan læse mere om EFRAG’s høringsproces her.

På EFRAG’s hjemmeside kan du finde udkast til ESRS’ener med tilhørende basis for conclusion, præsentationer af indholdet i hver af standarderne, samt høringsmateriale og information om høringsporcessen. Link til EFRAG’s hjemmeside

Indarbejdelse i dansk lovgivning og ikrafttræden

ESRS’erne vil blive vedtaget som delegerede retsakter. Det betyder, at de er gældende i medlemsstaterne uden at de skal indarbejdes i national lovgivning. Når standarderne er vedtaget er de således gældende for danske virksomheder med de ikrafttrædelses bestemmelser der fremgår af de respektive standarder.

De generelle (cross-cutting) og sektorspecifikke (sector-agnostic) standarder forventes et træde i for regnskabsår, der starter den 1. januar 2024 eller senere. De sektorspecifikke standarder forventes at træde i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2025 og senere.

På et tidligere tidspunkt drøftedes mulighed for udskyde ikrafttræden for de ikke-børsnoterede selskaber med et år i forhold til de børsnoterede selskaber. Med de seneste forhandlinger ser det imidlertid ud til, at der er flertal for, at standarderne skal træde i kraft samtidig for alle de omfattede selskaber. Ikrafttræden forhandles dog fortsat mellem EU Kommissionen og Rådet. 

EFRAG

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) er etableret som teknisk rådgiver for EU Kommissionen og skal varetage interesserne både vedrørende den finansielle rapportering og rapportering om bæredygtighed.

EFRAG varetager EU’s rolle I forhold til IASB (International Accounting Standards Board) i forbindelse med drøftelser om udviklingen af IFRS, samt under udarbejdelsen, høringen og vedtagelse af nye eller ændrede IFRS standarder. EFRAG rådgiver ligeledes EU Kommissionen om udviklingen i den finansielle rapportering, herunder om nye og ændrede IFRS standarder bør vedtages af EU og dermed anvendes af virksomheder indenfor EU, der aflægger regnskaber i overensstemmelse med IFRS.

EU Kommissionen har besluttet at EFRAG skal vores udarbejdelsen af de standarder, der skal anvendes som grundlagt for rapporteringen om bæredygtighed.

EFRAG er organiseret gennem to separate bestyrelser, der varetager henholdsvis den finansielle rapportering og rapporteringen om bæredygtighed. Danmark er i øjeblikket repræsenteret i begge bestyrelser.

I bestyrelsen for rapportering om bæredygtighed (EFRAG Sustainability Reporting Board) varetages de daske interesser af Kristian Koktvedgaard, Fagleder Moms og Regnskab i DI.

Kristian Koktvedgaard

Kristian Koktvedgaard

Fagleder, Moms og Regnskab

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Chefkonsulent

Relateret indhold