Fugeguiden

Faglige forbehold

Anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 24. februar 2004. Dette faglige forbehold afløser FSOs faglige forbehold af 1. juli 1993.

 1. Tilbudet afgives på grundlag af ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92), ovenstående standardforbehold og seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier. 
   
 2. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.
   
 3. Det forudsættes, at der er givet fyldestgørende oplysninger om de for valget af fugematerialer relevante konstruktioner jf. seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier.
   
 4. Ved renovering og udskiftning af fuger er bygherre forpligtet til at betale eventuelle meromkostninger til behandling af fuger som af myndigheder betegnes som og er dokumenteret værende farligt affald. Hvis der ved renovering af fuger forekommer tilfælde, hvor der forekommer fugeløsninger eller konstruktioner som indeholder farlige stoffer som af myndigheder kræver særlige foranstaltninger, jf. foran, er bygherre forpligtet til at dække alle udgifter ved håndtering, bortskaffelse og eventuelle forundersøgelser efter regning.
   
 5. Bygherre skal sikre nødvendig udtørring af kontaktflader for fugearbejde til det tidspunkt, hvor fugearbejdet skal udføres. Manglende eller utilstrækkelig udtørring af kontaktflader giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse i et omfang mindst svarende til den tid udtørring er påkrævet.
   
 6. For fuger i gulve og specialfugearbejder gælder, at tilbudet, som en del af kvalitetssikringen, tager forbehold for at der skal udføres mindst én stikprøvekontrol af fugt- og temperatur og i de tilfælde, hvor der skal udføres renoveringsarbejde, gennemføres en undersøgelse af oprindelig anvendte fugemateriale. Kontrol udføres med henblik på at konstatere, hvorvidt fugearbejdet kan udføres. Kontrollen udføres før entreprisens opstart. Såfremt forholdene nødvendiggør kontrol, udføres disse efter regning.
   
 7. Fugeentreprenøren er uden ansvar for skader, der skyldes under- eller overdimensionering af fugebredde, prematur ibrugtagning, migration, vanddampdiffusion, indtrængende eller opstigende fugt, kemiske påvirkninger og behandlinger af overfladen, der ikke forud er oplyst af bygherre, fejlagtig drift- og vedligehold samt hvor bevægelser i fugen er større end det valgte fugemateriale er forudsat beregnet til at kunne optage.
   
 8. Såfremt der i udbudsmaterialet til udførelse af fuger er foreskrevet anvendelse af fugematerialer af bestemte fabrikater, er fugeentreprenøren kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til fugematerialet, hvis det foreskrevne leveres i henhold til de til enhver tid gældende normer jf. seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier.
   
 9. Hvis der i bygherrens valg af materialer forekommer tilfælde, hvor der ikke er anvendt gængse materialer, løsninger eller konstruktioner, er bygherren forpligtet til at dække udgifterne ved eventuelle forundersøgelser, der på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning, begæres foretaget af entreprenøren.
   
 10. Fugning mod kontakt- og hæfteflader, der ikke indgår i de nævnte normer, kan kun udføres mod den normale 1-årige/5-årige håndværkeransvarsperiode, såfremt der foreligger en til normprøvningen svarende dokumentation for det anvendte fugemateriales adhæsion (vedhæftning) til de pågældende kontakt- og hæfteflader, jf. seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier.
   
 11. Ved kontakt- og hæfteflader på komponenter af nye materialer eller materialer, der med tiden kan ændre karakter (blødgørervandringer, opløsningsmidler og lignende), forudsættes, at der foreligger langtidsprøvning fra komponentleverandøren.
   
 12. Har overfladen på kontakt- og hæfteflader modtaget en behandling, skal denne være anført i beskrivelsen eller på anden måde dokumenteres.
   
 13. Alle kontakt- og hæfteflader skal afleveres til fugeentreprenøren, således at de fremtræder tørre, hele, rene og med jævn overflade, alt i en kvalitet mindst svarende til de krav, der er angivet i den seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier.
   
 14. Såfremt gennemsnitsbredden af de fuger, der overdrages til entreprenøren, overskrider den foreskrevne bredde og dybde med mere end 10%, betales meromkostninger for fugearbejdet efter regning.

  Fuger under 6 mm anses som en simpel forsegling og dækkes ikke af garantien.
   
 15. Af hensyn til kontakt- og hæftefladers akklimatisering forudsættes, at svind og sætning er passeret og afpasset således, at fugearbejdet og fugekvaliteten kan gennemføres.
   
 16. Kontaktfladerne skal have en udstrækning, der tillader overholdelse af de gældende dimensioneringsregler for den pågældende fugetype jf. seneste udgave af FSO´s tekniske retningslinier.
   
 17. Dersom tilbudet er afgivet på fast tid eller prisbetingelser, forudsættes endelig tidsplan og materialespecifikation aftalt senest 8 arbejdsdage efter accept af tilbudet.
   
 18. Af hensyn til materialers akklimatisering og konditionering, skal disse kunne udbringes til arbejdsstedet mindst 1 arbejdsdag før arbejdets påbegyndelse og kunne opbevares i egnede og for materialer klimatiserede, aflåselige rum i passende størrelse i forhold til entreprisens omfang.
   
 19. Fugeentreprenøren forbeholder sig tidsfristforlængelse for fugearbejde, hvor vejr-, fugt- og temperaturforhold afviger fra komponentleverandørens anvisning for produktets påføring og hvor disse forhold påvirker kvaliteten af et aktuelt arbejde og materialer.
   
 20. Medmindre komponentleverandøren angiver andet forudsættes fugearbejde udført ved effektive temperaturer over +5º C og en maksimal relativ luftfugtighed under 80 % RF.
   
 21. Epoxyarbejde og arbejde med flerkomponente produkter forudsætter, at den effektive lufttemperatur er over +5º C men under +25º C.
   
 22. Afdækning, stillads, lift og stiger, der ikke er indeholdt i tilbud skal planlægges i forhold til byggeriets tidsplan og behov, og betales særskilt som ekstraarbejde, medmindre ydelsen fremgår af udbudsmaterialet.
   
 23. Det forudsættes, at der for byggeriet er tegnet en all-risk forsikring.

Læs mere på Fugeguiden

Du kan blive endnu klogere på tilbudsgivning ved at læse disse vejledninger

Relateret indhold