Om DI

DI’s Privatlivspolitik

Bliv klogere på, hvilke personoplysninger Dansk Industri indsamler, til hvilke formål, og hvordan vi beskytter oplysningerne.

Read in English

Go to

Ansvarlig for dine oplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dansk Industri
CVR-nr. 16077593
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Telefon: +45 3377 3377
E-mail.: di@di.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 3377 3377 eller persondata@di.dk.

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger Dansk Industri indsamler, til hvilke formål og hvordan vi beskytter oplysningerne. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når Dansk Industri behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse, mv.

Hvilke oplysninger behandler DI - og til hvilke formål?

DI indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, DI behandler, afhænger af det enkelte formål og din relation til DI. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger DI behandler til hvilke formål, afhængig af hvilken relation, du har til DI. Vær opmærksom på, at du kan have flere relationer til DI på samme tid.

DI er en sammenslutning af foreninger, koncernforbundne selskaber og andre organer, der tilsammen yder dig DI-service og varetager dine interesser. I det følgende er ’DI’ betegnelsen for denne sammenslutning, og ’forening’ omfatter de forskellige foreninger, selskaber og organer. ’Medlemsvirksomhed’ betyder, at din virksomhed har et medlemskab af eller en anden relation til mindst én af disse, og de relationer, vi beskriver nedenfor, omfatter også dine relationer til dem. DI har indgået aftaler med disse foreninger, koncernforbundne selskaber og andre organer, der regulerer ansvaret for behandlingen af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dette i afsnittet ’Modtagere’.

Sådan behandler DI dine oplysninger

Når du er ansat på en medlemsvirksomhed

Vi registrerer alle medlemsvirksomheder i DI’s medlemssystem. Er du i kontakt med DI på vegne af din virksomhed, vil vi også kunne have oplysninger om dig.

Formålet er at bistå medlemsvirksomheden med medlemsservice, medlemsrådgivning og medlemsadministration, som er relevant for dig og den medlemsvirksomhed, du repræsenterer.

De oplysninger, vi behandler, er kontaktoplysninger som navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysning om, hvor du er ansat. Derudover behandler vi oplysninger om din relation til DI og service ydet til dig og den virksomhed, du er ansat på. Det er f.eks. oplysninger om deltagelse i medlemsmøder og arrangementer, ydet rådgivning eller anden dialog, f.eks. mails, der er udvekslet mellem os.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at yde den bedste service for vores medlemsvirksomheder og varetage administrationen af medlemskaber.

Når en service leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, så deler vi dine oplysninger med samarbejdspartneren. Det kan være en leverandør af rabatordninger eller af digitale løsninger.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

For medlemsvirksomheder varetager DI en række medlemsadministrative opgaver, bl.a. i relation til administration af selve medlemskabet, kontingent til DI og foreninger, barsel, pension, overenskomst- og aftalebestemte fonde/ordninger, lønstatistik, mv. Når DI udfører disse opgaver, kan der indgå personoplysninger om dig som ansat på en medlemsvirksomhed. Hvis der nedenfor ikke er beskrevet særlige forhold i forbindelse med en særlig relation til DI, behandles de samme oplysninger om dig og på samme måde som beskrevet ovenfor. Vi kan videregive oplysningerne til forbund, barselsfonde, pensionsselskaber, fonde/ordninger, Danmarks Statistik eller DA. Det retlige grundlag for denne behandling er også som ovenfor, dog suppleret med Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) vedr. opfyldelse af kontrakt og Databeskyttelseslovens § 12.

Når du og din virksomhed får personalejuridisk rådgivning

DI yder personalejuridisk rådgivning til DI’s medlemsvirksomheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med fagretlige sager, retssagsførelse, løbende rådgivning eller overenskomstforhandling.

Til dette formål behandler DI personoplysninger om medarbejdere på medlemsvirksomheden.

Når vi har dialog med dig i forbindelse med personalejuridisk rådgivning, behandler DI personoplysninger som navn, stilling, e-mail, telefon, adresse, oplysning om, hvor du er ansat, samt oplysninger om dialog og f.eks. e-mails, vi har udvekslet.

De retlige grundlag for DIʼs behandling af oplysningerne følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) vedr. interessevaretagelse, hvor DI’s interesse er at yde DI’s medlemsvirksomheder personalejuridisk service.

Herudover behandler DI oplysninger om de medarbejdere på DI’s medlemsvirksomheder, som den personalejuridiske rådgivning vedrører. Det er f.eks. oplysninger om navn, ansættelsesforhold, mailkorrespondance, kontrakter, sygefravær, ansættelsesretlige reaktioner, herunder advarsler og opsigelser. De retlige grundlag for DIʼs behandling af oplysningerne følger af Databeskyttelseslovens §12 og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt artikel 9, stk. 2, litra b og f.

DI er underlagt tavshedspligt, når vi yder personalejuridisk rådgivning. Vi oplyser derfor ikke de medarbejdere, som rådgivningen vedrører, om at vi behandler oplysninger om dem.

Fagretlige sager håndteres i et fælles it-system med DA, hvilket betyder at oplysningerne deles med DA. Disse oplysninger er omfattet af en aftale om fælles dataansvar mellem DI og DA.

Oplysninger i relation til personalejuridisk rådgivning opbevares som udgangspunkt i 5 år fra sagens afslutning, med mindre der konkret er et behov for at opbevare oplysningerne i længere tid.

Optagelse af telefonsamtaler til uddannelse og udvikling af DI’s medlemsservice

Når du ringer til DI’s rådgivningsenhed kan vi optage samtalen med dig, hvis du giver dit samtykke til det.

Samtalen optages med det formål at uddanne DI’s rådgivningsenhed og udvikle vores medlemsservice. Udvikling af vores medlemsservice er, at vi hurtigere kan eksekvere på tendenser og rådgivningsbehov, vi oplever i samtalerne, så vi eksempelvis kan lave en nyhed dedikeret til et konkret, ofte stillet, rådgivningsspørgsmål.

Det retlige grundlag for DI’s behandling af oplysningerne følger af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a)

Optagelsen opbevares som udgangspunkt i 60 dage, medmindre du trækker dit samtykke tilbage inden.

Samtykket kan enten trækkes tilbage ved at gå ind på din profil ’Min side’ på di.dk, eller ved at skrive til Persondata@di.dk

Når du deltager i et arrangement

Når du deltager i et arrangement hos DI behandler vi personoplysninger om dig med det formål at afvikle arrangementet, holde kontakt med dig før, under og efter arrangementet, og med det formål at kommunikere om arrangementer. Arrangementer kan f.eks. være konferencer, kurser, webinarer, netværksmøder eller medlemsmøder, og kan være med fysisk deltagelse eller online.

Til brug for gennemførelsen af et arrangement eller et kursus behandler vi oplysninger om dig, herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon, adresse, hvor du er ansat og oplysninger om selve arrangementet/kurset samt din eventuelle ledsager.

Under arrangementer vil vi kunne tage situationsbilleder og videooptagelser til brug for vores kommunikation om arrangementet, og disse vil ud fra en konkret vurdering kunne blive offentliggjort i publikationer og/eller på di.dk. Online arrangementer kan blive optaget. For lukkede arrangementer som f.eks. kurser og netværksmøder, vil optagelser alene være tilgængelige for deltagerne, mens optagelser fra arrangementer af åben/offentlig karakter efter en konkret vurdering kan blive offentliggjort, herunder på internettet.

Det retlige grundlag for behandlingen er kontraktligt jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b), hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6 (1) (f), hvor den legitime interesse er at afvikle og kommunikere om arrangementer. Ved offentliggørelse af dine oplysninger på internettet, herunder di.dk, kan vi ud fra en konkret vurdering behandle dine oplysninger på baggrund af art. 6 (1) (f) om interesseafvejningsreglen eller art. 6 (1) (a) om samtykke.

Oplysninger om deltagere i et arrangement eller kursus deles med de øvrige deltagere – herunder oplægsholdere - i form af deltagerlister, synlighed i online mødeplatform og lignende. Hvis arrangementet afholdes uden for Industriens Hus og/eller i samarbejde med andre arrangører, deler vi dine oplysninger med konferencested/hotel og medarrangører. Vi kan dele dine oplysninger med f.eks. tekniske leverandører, og for online arrangementer deler vi også dine oplysninger med tekniske samarbejdspartnere for online mødeplatform og opbevaring af optagelser.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Når du deltager i et udvalg, en bestyrelse/generalforsamling eller en netværksgruppe

DI driver en lang række udvalg, bestyrelser og netværk, og afholder generalforsamlinger. Når du er deltager i denne type aktiviteter,  behandler vi personoplysninger om dig med de formål at:

  • Administrere udvalget/bestyrelsen/netværket, f.eks. indkalde til møder, udsende materiale og opkræve eventuel betaling for deltagelse i netværk.
  • Drive en fælles online platform til f.eks. dokumentdeling, kommunikation og administration af udvalget/bestyrelsen/netværket.
  • Administrere oplysninger om fuldmagtsforhold i form af afgivne/modtagne fuldmagter.
  • Gennemføre afstemninger, både fysisk og online.
  • Udpege udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer både til DI’s egne udvalg/bestyrelser samt til eksterne udvalg/bestyrelser, hvor DI indstiller medlemmer.
  • Synliggøre medlemmer og andre med en relation til udvalget/bestyrelsen på di.dk. Medlemmer af lukkede netværksgrupper, f.eks. erfa-netværk, er kun synlige for netværket selv i netværkets online platform.

Når du deltager i et af disse fora, behandler vi oplysninger om dig, herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon, adresse, hvor du er ansat og oplysninger om selve udvalget, betyrelsen, netværket eller generalforsamlingen.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at tilbyde, administrere og sikre repræsentation i relevante fora på et professionelt niveau.

Oplysninger om deltagere i et netværk/udvalg/bestyrelse/generalforsamling deles med deltagerne i det enkelte forum/netværk i form af deltagerlister, i gruppens online forum og lignende. Når DI indstiller medlemmer til eksterne udvalg/bestyrelser, deler vi dine oplysninger med udvalgets/bestyrelsens administrator, f.eks. en erhvervsskole, et ministerium eller lign. Der udover deles dine oplysninger med tekniske leverandører.
DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Ved afholdelse af møder og arrangementer i regi af udvalget, bestyrelsen osv., herunder afholdelse af online møder, optagelse af møder, samt situationsbilleder og video fra møder, behandles persondata i relation til arrangementet som beskrevet i afsnittet ’Når du deltager i et arrangement eller et kursus.’

Når du modtager nyhedsbreve og andre abonnementer

Når du er modtager af et nyhedsbrev eller et andet abonnement, behandler DI oplysninger om dig med det formål at levere relevante nyhedsbreve og abonnementer til dig.

For at kunne levere denne ydelse behandler vi oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon, hvor du er ansat, samt oplysninger om nyhedsbrevet/abonnementet.

Det retlige grundlag er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at kommunikere med interessenter, målrette det materiale, vi udsender, samt vores markedsføringsinteresse. Du kan læse mere om målretning vha. profilering og om markedsføring nedenfor.

I de tilfælde, hvor nyhedsbrevet eller abonnementet leveres ved hjælp af en ekstern eller teknisk samarbejdspartner, deler vi dine oplysninger med partneren. Det kan f.eks. være en et en teknisk leverandør, et webbureau, et trykkeri eller en distributør.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Når du besøger di.dk

Når du besøger DI’s hjemmeside (di.dk, inkl. relaterede websites bl.a. for foreninger), indsamler vi oplysninger om dig ved hjælp af ”cookies”, som opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside.

Formålet med at behandle oplysninger om dig i cookies er at tilbyde en relevant og interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Cookies indeholder oplysninger om dig og din brug af di.dk, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og hvor du er ansat, tidspunkt for dit besøg på di.dk, hvilke sider, du har besøgt og hvor længe.

Du vælger selv, hvilke typer af cookies, du vil give os samtykke til, dog sætter vi altid funktionelt nødvendige cookies. Du kan til enhver tid se og ændre dine samtykker til cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Du kan administrere dine samtykker og læse mere om brugen af cookies i DI’s cookiepolitik.

Det retlige grundlag er derfor dit samtykke, jf. art. 6 (1) (a), dog for nødvendige cookies interesseafvejningsreglen i art. 6 (1) (f), idet DI behandler disse oplysninger med henblik på, at kunne tilbyde dig en hjemmeside, som fungerer optimalt.

Hvis du giver samtykke til cookies til brug for markedsføring, samtykker du samtidig i, at vi må anvende forskellige sociale medie-plugins (f.eks. LinkedIn og Facebook). DI og udbyderen af det sociale medie er dermed fælles dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i relation til det sociale medie. Du kan finde links til de sociale mediers privatlivspolitikker i cookieoversigten, som du finder via DI’s cookiepolitik.

DI deler alene oplysninger om din brug af di.dk med de parter, der fremgår af DI’s cookiepolitik og med leverandører, der bistår DI med udviklingen af di.dk.

Session-cookies slettes i det øjeblik, du forlader websiden. Permanente cookies sættes for en periode og slettes derefter, eller når du trækker dit samtykke til afgivne cookies tilbage. Perioderne fremgår af cookieoversigten, som du finder via DI’s cookiepolitik.

Du kan se DI’s aktuelle cookieoversigt ved at gå til DI’s cookiepolitik, vælge ’Ønsker du at ændre dit samtykke’, og derefter klikke ind og se information om de enkelte cookies.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, og virksomheden har en relation til DI

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan oplysninger om din virksomhed også være oplysninger om dig. Det gælder f.eks. virksomhedens adresse, branche eller økonomiske forhold.

DI behandler oplysninger om din virksomhed, når din virksomhed indgår i én af de relationer til DI, der er beskrevet ovenfor, herunder f.eks. hvis din virksomhed er medlemsvirksomhed eller er leverandør til DI. Oplysningerne om virksomheden behandles på samme måde og med samme retlige grundlag som oplysningerne om dig.

Når du er part i en sag v. Byggeriets Ankenævn eller Byg Garanti

Byggeriets Ankenævn er et selvstændigt, privat tvistløsningsorgan, der behandler klager fra private forbrugere inden for byggebranchen. Du kan læse mere om Byggeriets Ankenævn her: https://www.byggerietsankenaevn.dk.
 
Byggeriets Ankenævn samarbejder med DI om udvalgte administrative opgaver, f.eks. fakturering. Den faglige behandling og afgørelse af ankesager varetages alene af Byggeriets Ankenævn, der er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger til dette formål.
 
Hvis du har fået medhold i din ankesag, og en anden virksomhed end den indklagede skal udbedre fejl og mangler, kan du vælge, at sagen overgives til BygGaranti. BygGaranti er en del af DI.
 
Der er indgået en aftale om fælles dataansvar mellem Byggeriets Ankenævn og DI, der omfatter de udvalgte, administrative opgaver, som DI, herunder BygGaranti, og Byggeriets Ankenævn samarbejder om.

Når du anmelder eller er part i en ankesag v. Byggeriets Ankenævn, kan DI derfor behandle oplysninger om dig med det formål at varetage udvalgte, administrative opgaver, f.eks. håndtere betalinger eller opkrævninger i relation til ankesagen, eller til brug for en BygGaranti-sag. DI behandler også oplysninger om den indklagede virksomhed og øvrige sagsoplysninger i relation til BygGaranti-sager.

De oplysninger, DI behandler om dig, der anmelder en sag til Byggeriets Ankenævn, er oplysning om betalinger/opkrævninger og oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefon og kontonummer. Hvis der rejses en BygGaranti-sag, er det også den adresse, hvor arbejdet er udført og oplysninger om ankesagens resultat, det udførte arbejde og mangler. I forbindelse med BygGaranti-sager behandler DI derudover oplysninger om den indklagede virksomhed i form af virksomhedens navn, CVR-nummer, adresse og kontaktoplysninger.

Det retlige grundlag for DI’s behandling af dine oplysninger i fht. udvalgte, administrative opgaver og Byg Garanti-sager følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) vedr. interesseafvejning, ud fra hensynet til at fremme den administrative håndtering af ankenævns- hhv. Byg Garanti-sagen.

DI kan benytte sig af tekniske leverandører, som dine oplysninger deles med.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Oplysninger om økonomiske transaktioner slettes 5 år efter udgangen af regnskabsåret. Dokumenter relateret til en Byg Garanti-sag gemmes i 10 år. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Hvis din virksomhed er eller har været omfattet af BygGaranti-ordningen deler DI oplysninger med Byggeriets Ankenævn om, hvilke virksomheder, der er eller har været omfattet af BygGaranti. Derudover behandler DI oplysninger om virksomheden i forbindelse med en BygGaranti-sag. Det retlige grundlag for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) vedr. opfyldelse af kontrakt.

Når du er i dialog med DI eller har en relation til DI, som ikke er nævnt ovenfor

Uanset hvilken relation, du har til DI, kan vi være i dialog med dig – også i andre sammenhænge end dém, der er nævnt ovenfor. Vi kan f.eks. være i dialog, hvis du har sendt os en e-mail, hvis du er ansat på en virksomhed, der er leverandør til DI, hvis du er politiker, embedsmand eller samfundsdebattør, hvis du er ansat på en kommende medlemsvirksomhed eller hvis du er studerende.

Når vi er i dialog, behandler vi oplysninger om dig med det formål at yde dig den bedst mulige service og/eller gøre det muligt at varetage DI’s kerneopgaver i relation til f.eks. politisk interessevaretagelse, pressedækning, analyser og samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter eller borgere/privatpersoner.

Vi behandler også oplysninger om dig med det formål at sikre, at vores oplysninger om dig er korrekte og opdaterede. Til dét formål synliggør vi dine oplysninger for dig og dine kolleger, f.eks. dit navn og din titel, på DI’s online selvbetjeningsplatform ’Min side’. I anden dialog med din virksomhed kan vi også synliggøre de services, DI har ydet dig og din relation til DI i øvrigt.

Til disse formål behandler DI oplysninger om dig, såsom dit navn, titel, e-mail, telefon og hvor du er ansat, samt oplysninger om vores relation – det kan f.eks. være dialog om medlemskab, besvarelse af spørgeskemaer, eller noter fra dialog med dig og udvekslede e-mails.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6 (1) (f). De legitime interesser, vi forfølger, er at tilbyde dig den bedst mulige service i din relation til DI, hensynet til at varetage DI’s kerneopgaver og hensynet til at sikre korrekte oplysninger om dig.

Når en service leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, så deler vi derudover dine oplysninger med samarbejdspartneren. Det kan f.eks. være en leverandør af digitale løsninger. et analysebureau eller en organisation, vi udarbejder en analyse sammen med.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Når der bliver taget billeder eller/og videoer af dig

Som interesseorganisation laver DI en del kommunikation. I den forbindelse tager DI nogle gange billeder eller/og videoer af personer. Formålet er at kommunikere DI’s politiske budskaber, medlemsbudskaber, eller DI’s arbejde generelt m.m. Kommunikationen kan fremgå af DI’s hjemmeside di.dk, i eksterne medier, på sociale medier eller samarbejdspartneres kommunikationskanaler m.m. Billederne/videoerne vil derfor blive delt med offentligheden.

Hvis der bliver taget et billede eller en video af dig til ovenstående formål, behandler vi oplysninger af dig i form af dit portræt, navn og kontaktoplysninger.

Det retlige grundlag for behandlingen har hjemmel i enten Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) – (a) om samtykke, (b) om kontrakt eller (f) om interesseafvejning. Hjemmelsgrundlaget beror på en konkret vurdering. Hvis behandlingen sker med hjemmel i samtykke har vi vurderet, at du ikke er part i en aftale, og at vi ikke har en legitim interesse i at offentliggøre billedet eller/og videoen, og vores interesse overstiger ikke dine interesser eller rettigheder. Når du har givet dit samtykke til behandlingen kan du til enhver tid trække det tilbage ved at skrive til den person fra DI, som du har modtaget samtykkeerklæringen fra, eller persondata@di.dk eller di@di.dk. Hvis vi baserer behandlingen på kontrakt, er det fordi vi har indgået en kontrakt med dig. Endeligt hvis vi baserer behandlingen på interesseafvejningsreglen er det, fordi vi har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og vores interesse overstiger dine interesser eller rettigheder.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe den konkrete kommunikation verserer. Du kan til enhver tid bede om en uddybningen af, hvor længe vi opbevarer dit portræt i billedet/videoen ved at skrive til persondata@di.dk. Du kan også læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor i afsnittet ’Opbevaring af dine oplysninger’.

Se også afsnittet ’Når du deltager i et arrangement’, hvis der bliver taget billeder/videoer af dig i forbindelse med et arrangement.

Sådan håndterer DI dine samtykker

Bliv klogere på, hvordan DI håndterer dine samtykker til hhv. nyhedsbreve, markedsføring og profilering: 

Se mere her

Profilering

DI bruger dine oplysninger til det formål at udvikle og forbedre DI’s services samt udbrede kendskabet til dem. Ud fra dine oplysninger vurderer vi f.eks., hvilke andre services, der kunne være relevante for dig. Vi kan også personalisere henvendelser til dig, f.eks. nyhedsbreve eller websider, for at gøre dem så relevante som muligt for dig. Det kan vi gøre automatisk med it-værktøjer. Det betyder, at DI kan bruge det, der kaldes ’profilering’ og ’automatiske afgørelser’.

De oplysninger, vi anvender til profilering, er oplysninger om dig som din titel og din ansættelse, din virksomheds geografiske placering, branche og størrelse samt oplysninger om den relation og brug af DI-services, du, din virksomhed, og andre, der ligner dig og din virksomhed, har.

Det retlige grundlag for profilering er interesseafvejningsreglen i art. 6 (1) (f), idet DI har en legitim interesse i at kunne servicere DI-medlemmer relevant og på bedst mulige måde.
Vi deler alene oplysninger til brug for profilering med tekniske leverandører, der f.eks. bistår os med udviklingen af DI’s hjemmeside eller med databehandling.

DI opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI. Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, nedenfor.

Markedsføring

DI sender kun direkte markedsføring til dig via e-mail eller anden elektronisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven.

Du kan til enhver tid frabede dig, at DI bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring. Det gør du ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

DI kan bruge profilering til direkte markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at DI bruger dine personlige oplysninger til profilering med henblik på direkte markedsføring. Det gør du ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

DI skelner mellem markedsføring med et kommercielt sigte og medlemsservice, der ikke har et kommercielt formål. Hvis du er ansat på en medlemsvirksomhed, vil DI med mellemrum sende dig e-mails om relevant medlemsservice.

Statistik

DI behandler også dine oplysninger med det formål at udarbejde statistikker/Business Intelligence. Statistiske oplysninger er anonyme, og oplysninger brugt til Business Intelligence opbevares som udgangspunkt i fem år plus indeværende år.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

DI’s oplysninger om dig stammer enten fra:

  • Dig selv
  • En kollega på din virksomhed
  • Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. CVR eller Folketingets hjemmeside, eller
  • Virksomheder/opslagsværker, der indsamler og videresælger oplysninger, f.eks. NN Erhverv

Modtagere

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og videregiver alene oplysningerne til andre i de specifikke sammenhænge og til de kategorier af modtagere, der er beskrevet ovenfor.

DI deler dog dine oplysninger med DI´s foreninger, koncernforbundne selskaber og andre organer tilknyttet DI for at sikre dig og din virksomhed den bedst mulige service i alle dine relationer til DI.

DI har indgået aftaler med disse foreninger, koncernforbundne selskaber og andre organer tilknyttet DI, der regulerer ansvaret for behandlingen af oplysninger om dig.

DI har indgået aftaler om fælles dataansvar på specifikke områder. Du kan få mere information om disse aftaler ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

DI har desuden en aftale om fælles dataansvar med Byggeriets Kvalitetskontrol, der er et DI datterselskab. Det fælles dataansvar kan gælde i de relationer, der er nævnt ovenfor, som du kan have til DI og/eller Byggeriets Kvalitetskontrol. Du kan også få mere information om denne aftale ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

Dine oplysninger behandles også af eksterne leverandører til DI, herunder databehandlere, som bistår DI med drift af virksomheden.

DI har datterselskaber/kontorer i Brasilien, Indien, Kina og USA, hvorfra DI-medarbejdere har adgang til dine oplysninger. Denne adgang er reguleret af specifikke aftaler med de enkelte kontorer. Du kan få udleveret en kopi af disse aftaler ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

I enkeltstående tilfælde kan der være behov for at DI overfører oplysninger til et land uden for EU/EØS, f.eks. i forbindelse med et DI-arrangement, der holdes i et land uden for EU/EØS. I det tilfælde overfører DI dine oplysninger til dette tredjeland i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.

Opbevaring af dine oplysninger

DI gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI - f.eks. fordi du løbende er i kontakt med DI, modtager et nyhedsbrev, deltager i DI´s arrangementer eller sidder i et DI-udvalg.

Når du ikke længere har en aktiv relation med DI, anonymiserer vi dine oplysninger efter en karensperiode på 2 år. De anonymiserede oplysninger bruges til statistik i op til 6 år, hvorefter de slettes.

Der kan også fremgå oplysninger om dig i sagsdokumenter (e-mails, breve, telefonnotater samt øvrige dokumenter), der knytter sig til DI´s service og rådgivning. For sådanne personoplysninger afhænger opbevaringsperioden af oplysningens karakter og formålet med behandlingen. Udgangspunktet er, at almindelige oplysninger om dig anonymiseres/slettes 5 år efter sagens afslutning, mens følsomme oplysninger anonymiseres/slettes efter 1 år med mindre andre hensyn gør sig gældende, f.eks. frister for rådgiveransvar eller andre retlige forpligtelser.

I særlige tilfælde gemmer vi personoplysninger i længere tid til arkivformål i samfundets interesse. Det kan f.eks. være oplysninger om DI’s ledelse samt repræsentanter i samfundsrelevante udvalg.

Oplysninger om dine økonomiske transaktioner, f.eks. betaling for et kursus, slettes efter 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DI behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden DI´s generelle slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må DI fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DI´s ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra DI til en anden dataansvarlig uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af DI´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DI behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DI på persondata@di.dk eller på telefon +45 3377 3377. Det gælder også, hvis dine oplysninger er omfattet af aftaler om fælles dataansvar.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Ændringer i privatlivspolitikken

DI forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Det vil ske på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, introduktion af nye tekniske løsninger, nye servicekoncepter og tilsvarende i DI. Derudover vil vi justere teksten sprogligt eller indholdsmæssigt efter behov.

Den til enhver tid gældende version af denne tekst kan ses på di.dk/privatlivspolitik.

Sidst opdateret 07.08.2023.

Information om hvordan vi behandler dine oplysninger, når du søger en stilling i DI, kan du finde her.

Mie Nancy Grouleff

Mie Nancy Grouleff

Konsulent, advokatfuldmægtig

Emil Fink-Jensen

Emil Fink-Jensen

Fagleder, Compliance & GDPR

Relateret indhold