DI Mener:

Flere kvinder styrker konkurrencekraften

Virksomhederne har brug for alle talenter uanset køn

Gode idéer opstår, når folk med forskellige baggrunde, erfaringer og køn mødes. Det gælder også ude i de danske virksomheder, hvor en mangfoldig medarbejderstab er med til at styrke både innovations- og konkurrencekraften.

Lige nu er blot en tredjedel af alle heltidsansatte i den private sektor kvinder. Det medfører en ubalanceret og uhensigtsmæssig kønsfordeling. Derfor mener DI, at vi skal gøre en indsats for at få flere kvinder til at søge job og gøre karriere i den private sektor.

Getty Images

Getty Images

Vi har brug for flere kvindelige ledere

Jo højere vi kommer op i ledelseslagene, desto færre kvinder ser vi. På mellemlederniveau går det fint med en andel af kvinder på 30,8 pct., som ligger tæt på andelen af kvinder blandt de beskæftigede i den private sektor (33 pct.). Men i de øverste ledelseslag er dette langt fra tilfældet. På direktør/VP-niveau er andelen af kvinder på 22,8 pct. og blandt adm. direktører/CEO’s er kvindeandelen på 12,8 pct. 
Ser man på tallene, øges andelen af kvinder på de enkelte ledelseslag år for år, men udviklingen er stadig kun i første gear. Der skal mere til, hvis vi skal op på fuld speed.

DI mener, at det er vigtigt at have en balanceret kønssammensætning på ledelsesgangene. Derfor har vi brug for flere kvindelige topledere. Det er vigtigt for DI’s medlemmer, at så mange som muligt – uagtet køn – har lyst til og mulighed for at skabe sig en karriere – og lederkarriere – i det private erhvervsliv. Virksomhederne skal have mulighed for at rekruttere blandt både mænd og kvinder, ellers går de glip af talenter. Ligeledes går de glip af de fordele, der hører med en god kønsdiversitet. Det kan være alt fra styrket innovation, bedre kundeforståelse og større medarbejdertilfredshed.

Sådan kommer vi i mål

Der findes ikke et quick fix til at få flere kvinder over i den private sektor og frem på ledelsesposterne. DI mener, at vi skal sætte ind på flere områder for at komme i mål.

Det er nødvendigt at gøre op med den ubevidste bias, som vi alle bærer med os, og som bl.a. stammer fra de kønsstereotype forestillinger om kvinder og mænd, der stadig hersker i vores samfund. Mange forbinder f.eks. automatisk en leder med en mand, og det kan være en hindring for kvinders vej mod en lederkarriere.

Undersøgelser viser bl.a., at kvinder står for størstedelen af de tidsufleksible opgaver i hjemmet, som at hente og bringe børn, og tager samtidig langt størstedelen af barselsorloven. DI mener, at det vil fremme kvinders karriereveje, hvis mænd og kvinder i højere grad deler barselsorloven mere ligeligt.

DI har udarbejdet en række anbefalinger, som de enkelte virksomheder kan følge for at få flere kvinder frem til toplederposter. Se Flere kvinder i ledelse – Anbefalinger og best practice

 

Kvinder i ledelse

Figuren viser, at andelen af kvinder i ledelse overordnet er steget siden 2003. Andelen af kvindelige heltidsansatte har ligget ret stabilt omkring de 33 pct. Samtidig har andelen af adm. direktører/CEO, direktører/VP og øvrige ledere udviklet sig i en stødt stigende og positiv retning. I 2018 var der således flere kvindelige ledere end i 2003. Figuren viser også, at andelen af kvindelige ledere falder, jo højere man kommer op i ledelsesniveau. Der er altså færre kvinder blandt de adm. direktører end blandt øvrige ledere.

Kilde: DI Analyse fra marts 2020: "Flere kvinder i topledelse og bestyrelser"

Danske virksomheders bestyrelser

Figuren viser, at andelen af kvinder i danske bestyrelser er steget fra 2003 til 2019. Figuren omfatter virksomheder i et panel af 24 LargeCap-selskaber, som DI har fulgt gennem en årrække. Derudover er udviklingen vist for de børsnoterede selskaber, C20-indekset (som i 2018 er skiftet til C25), og de virksomheder der er omfattet af loven om måltal og politik for det underrepræsenterede køn. EU28 viser til sammenligning udviklingen i C25 for EU's medlemslande.

Grafen viser en positiv udvikling mod flere kvinder i bestyrelser for de forskellige virksomhedsgrupper. Blandt de store virksomheder i C20/C25 ligger Danmark lidt højere end gennemsnittet i EU. 
Når viften bredes ud til alle de børsnoterede selskaber og de virksomheder, der hører under loven om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, ligger andelen af kvinder i bestyrelsen omkring 18 pct. i 2019.

Kilde: DI Analyse fra marts 2020 "Flere kvinder i topledelse og bestyrelser", EIGE og Erhvervsstyrelsen

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Diagrammet viser fordelingen mellem mænd og kvinder i den private sektor. Mens mænd udgør 67 pct. af de heltidsansatte i den private sektor, udgør kvinder kun 33 pct. Der er altså en stor kønsskævhed blandt de ansatte i den private sektor.

Kilde: DI Analyse fra marts 2020 "Flere kvinder i topledelse og bestyrelser"

Barselsfordeling

I figuren ses udviklingen i mænds andel af barselsdagene i Sverige, Norge og Danmark.

Grafen viser, at mænd tager en større andel af barselsdagene i Sverige og Norge end i Danmark. Det seneste tal fra Sverige er fra 2017, hvor mænd tager 29 pct. af dagene på barsel. I Norge ligger tallet på 20 pct. i 2017, til sammenligning ligger det seneste tal fra Danmark på 11 pct. i 2016.

Udviklingen i Norge er gået lidt op og ned, hvilket kan hænge sammen med, at Norge både har udvidet og indskrænket længden af mænds øremærkede orlov gennem årene. I 2014 forkortede man mændenes øremærkede barselsorlov fra 14 til 10 uger, hvorefter mænds andel af barslen også er gået ned. I 2018 hævede man den øremærkede periode til 15 uger, hvorfor der forventes at se et opsving de kommende år.

Når EU-direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner er implementeret, forventes ligeledes en stigning i mænds andel af barselsperioden i Danmark, eftersom hver forældre vil få 2 måneder øremærket barselsorlov.

DI har med vores modparter i fagbevægelsen i 2007 indført ”øremærket” betaling under orlov i flere af vores overenskomster og har opfordret til, at forældrene fordeler orloven mere ligeligt mellem sig, fordi det kan være en del af vejen til at få flere kvinder i ledelse.

Kilde: Nordic Statistics

Mikkel Haarder

Mikkel Haarder

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3574
  • Mobil +45 2577 9161
  • E-mail miha@di.dk