Foto: Colourbox
16.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om HK Overenskomsten (Byggeri)

DI Overenskomst III og HK Privat indgik 15. marts 2023 en 2-årig aftale om HK Overenskomsten.

Hovedelementerne i overenskomstfornyelsen er følgende:

  • Stigning i bidraget til fritvalgskontoen
  • Fokus på natarbejderes helbred
  • Ændring af pensionssatserne
  • Ændring af bestemmelserne om barsel
  • Mere fleksible ferieregler
  • Adgang til at indgå lokalaftaler
  • Præcisering af beregningsgrundlaget for pension og fritvalg
  • Uddannelsesrepræsentant
  • Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af overenskomsten
  • 3-måneders samtale ved funktionsløn

Fritvalgskonto

Parterne har aftalt, at beløbet der indbetales til fritvalgskontoen pr. 1.marts 2024 udgør 9 pct. af den A skattepligtige indkomst (lønindkomst).

Fokus på natarbejderes helbred

Gravides natarbejde begrænses, og NFA’s (National forskningsventer for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i overenskomsten.

Pensionssatserne

Fra den 1. juni 2023 er pensionsbidraget på 12 pct. fordelt således, at arbejdsgiveren betaler 10 pct., mens medarbejderen betaler 2 pct.

Ændring af bestemmelserne om barsel

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder i barselsloven. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov, der kan deles imellem dem.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er der givet mulighed for, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, der fraviger nærmere bestemte principper i ferielovens bestemmelser.

Adgang til at indgå lokalaftaler

I det omfang medarbejderne ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, er parterne enige om at sikre adgang til overenskomsternes mulighed for en fleksible tilpasning til de lokale forhold.

Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan der indgås ikkeoverenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end 2 personer blandt de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen.

Præcisering af beregningsgrundlaget for pensions- og fritvalgsbidraget

Parterne er enige om, at beregningsgrundlaget for pension og fritvalgs er den A-skattepligtige indkomst (lønindkomst).

Uddannelsesrepræsentant

Ved lokal enighed kan der udpeges en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af overenskomsten

Hvis en funktionærs ansættelsesforhold ikke længere er omfattet af overenskomstens dækningsområde, skal tillidsrepræsentanten orienteres.

3-måneders samtale ved funktionsløn

Nyansatte funktionærer ansat på funktionsløn kan efter tre måneders ansættelse bede om en samtale om stillingens indhold og arbejdets omfang.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold